تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط برای امروز 13 اسفند
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
13 اسفند ( لغزش )

«اما مواقعی نیز وجود دارد که واقعاً به مصرف تمایل داریم. میخواهیم از این حالت رها شویم و احساس بدی داریم. باید به ما یادآوری شود که از کجا آمدهایم و این بار آنجا وضعیت وخیمتری خواهد داشت. در این هنگام بیشتر از هر زمان، به برنامه نیاز داریم.»

کتاب پایه

*
اگر درباره لغزش تعمق میکنیم، باید به نتایج تلخ مصرف فکر کنیم. برای بسیاری از ما این نتایج شامل مشکلات درمانی جدی، حبس و حتی مرگ میشود. چند نفر از ما افرادی را میشناسیم که پس از سالها پاکی دچار لغزش شدهاند و صرفاً در اثر بیماری خود جان باختهاند؟
اما مرگی وجود دارد که در اثر بازگشت به اعتیاد فعال به وجود میآید و ممکن است بدتر از مرگ جسمانی باشد. این مرگ، مرگ روحانی است که با جدا شدن از نیروی برتر خود آن را تجربه میکنیم. اگر مصرف کنیم، رابطه روحانی که طی سالیان پرورش دادهایم، ضعیف و شاید ناپدید شود. واقعاً احساس تنهایی خواهیم کرد.

شکی نیست که در بهبودی خود دوران ظلمت و تاریکی داشتهایم. تنها یک راه وجود دارد که میتوانیم از این دوران آزاردهنده سربلند بیرون بیاییم: از طریق ایمان. اگر معتقدیم که نیروی برتر همراه ماست، پس میدانیم همه چیز به خوبی پیش میرود.
مهم نیست در دوران بهبودی چه احساسات بدی داریم، در هر حال، لغزش هرگز راه حل ما نیست. ما با هم بهبودی پیدا میکنیم. اگر پاک بمانیم، تاریکی از میان میرود و ارتباط عمیقتری را با نیروی برتر خود پیدا میکنیم.

*
فقط برای امروز: از نیروی برتر خود به خاطر هدیه NA تشکر میکنم. میدانم که لغزش راه نجات نیست. با ایمان به خداوندی که درک میکنم با همه مشکلاتی که روبرو میشوم، مقابله خواهم کرد.
(۱۳-۱۲-۱۳۹۲ ۰۹:۳۶ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]13 اسفند ( لغزش )

«اما مواقعی نیز وجود دارد که واقعاً به مصرف تمایل داریم. میخواهیم از این حالت رها شویم و احساس بدی داریم. باید به ما یادآوری شود که از کجا آمدهایم و این بار آنجا وضعیت وخیمتری خواهد داشت. در این هنگام بیشتر از هر زمان، به برنامه نیاز داریم.»

کتاب پایه

*
اگر درباره لغزش تعمق میکنیم، باید به نتایج تلخ مصرف فکر کنیم. برای بسیاری از ما این نتایج شامل مشکلات درمانی جدی، حبس و حتی مرگ میشود. چند نفر از ما افرادی را میشناسیم که پس از سالها پاکی دچار لغزش شدهاند و صرفاً در اثر بیماری خود جان باختهاند؟
اما مرگی وجود دارد که در اثر بازگشت به اعتیاد فعال به وجود میآید و ممکن است بدتر از مرگ جسمانی باشد. این مرگ، مرگ روحانی است که با جدا شدن از نیروی برتر خود آن را تجربه میکنیم. اگر مصرف کنیم، رابطه روحانی که طی سالیان پرورش دادهایم، ضعیف و شاید ناپدید شود. واقعاً احساس تنهایی خواهیم کرد.

شکی نیست که در بهبودی خود دوران ظلمت و تاریکی داشتهایم. تنها یک راه وجود دارد که میتوانیم از این دوران آزاردهنده سربلند بیرون بیاییم: از طریق ایمان. اگر معتقدیم که نیروی برتر همراه ماست، پس میدانیم همه چیز به خوبی پیش میرود.
مهم نیست در دوران بهبودی چه احساسات بدی داریم، در هر حال، لغزش هرگز راه حل ما نیست. ما با هم بهبودی پیدا میکنیم. اگر پاک بمانیم، تاریکی از میان میرود و ارتباط عمیقتری را با نیروی برتر خود پیدا میکنیم.

*
فقط برای امروز: از نیروی برتر خود به خاطر هدیه NA تشکر میکنم. میدانم که لغزش راه نجات نیست. با ایمان به خداوندی که درک میکنم با همه مشکلاتی که روبرو میشوم، مقابله خواهم کرد.
(۱۳-۱۲-۱۳۹۲ ۰۹:۳۶ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]13 اسفند ( لغزش )

«اما مواقعی نیز وجود دارد که واقعاً به مصرف تمایل داریم. میخواهیم از این حالت رها شویم و احساس بدی داریم. باید به ما یادآوری شود که از کجا آمدهایم و این بار آنجا وضعیت وخیمتری خواهد داشت. در این هنگام بیشتر از هر زمان، به برنامه نیاز داریم.»

کتاب پایه

*
اگر درباره لغزش تعمق میکنیم، باید به نتایج تلخ مصرف فکر کنیم. برای بسیاری از ما این نتایج شامل مشکلات درمانی جدی، حبس و حتی مرگ میشود. چند نفر از ما افرادی را میشناسیم که پس از سالها پاکی دچار لغزش شدهاند و صرفاً در اثر بیماری خود جان باختهاند؟
اما مرگی وجود دارد که در اثر بازگشت به اعتیاد فعال به وجود میآید و ممکن است بدتر از مرگ جسمانی باشد. این مرگ، مرگ روحانی است که با جدا شدن از نیروی برتر خود آن را تجربه میکنیم. اگر مصرف کنیم، رابطه روحانی که طی سالیان پرورش دادهایم، ضعیف و شاید ناپدید شود. واقعاً احساس تنهایی خواهیم کرد.

شکی نیست که در بهبودی خود دوران ظلمت و تاریکی داشتهایم. تنها یک راه وجود دارد که میتوانیم از این دوران آزاردهنده سربلند بیرون بیاییم: از طریق ایمان. اگر معتقدیم که نیروی برتر همراه ماست، پس میدانیم همه چیز به خوبی پیش میرود.
مهم نیست در دوران بهبودی چه احساسات بدی داریم، در هر حال، لغزش هرگز راه حل ما نیست. ما با هم بهبودی پیدا میکنیم. اگر پاک بمانیم، تاریکی از میان میرود و ارتباط عمیقتری را با نیروی برتر خود پیدا میکنیم.

*
فقط برای امروز: از نیروی برتر خود به خاطر هدیه NA تشکر میکنم. میدانم که لغزش راه نجات نیست. با ایمان به خداوندی که درک میکنم با همه مشکلاتی که روبرو میشوم، مقابله خواهم کرد.
(۱۳-۱۲-۱۳۹۲ ۰۹:۳۶ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]13 اسفند ( لغزش )

«اما مواقعی نیز وجود دارد که واقعاً به مصرف تمایل داریم. میخواهیم از این حالت رها شویم و احساس بدی داریم. باید به ما یادآوری شود که از کجا آمدهایم و این بار آنجا وضعیت وخیمتری خواهد داشت. در این هنگام بیشتر از هر زمان، به برنامه نیاز داریم.»

کتاب پایه

*
اگر درباره لغزش تعمق میکنیم، باید به نتایج تلخ مصرف فکر کنیم. برای بسیاری از ما این نتایج شامل مشکلات درمانی جدی، حبس و حتی مرگ میشود. چند نفر از ما افرادی را میشناسیم که پس از سالها پاکی دچار لغزش شدهاند و صرفاً در اثر بیماری خود جان باختهاند؟
اما مرگی وجود دارد که در اثر بازگشت به اعتیاد فعال به وجود میآید و ممکن است بدتر از مرگ جسمانی باشد. این مرگ، مرگ روحانی است که با جدا شدن از نیروی برتر خود آن را تجربه میکنیم. اگر مصرف کنیم، رابطه روحانی که طی سالیان پرورش دادهایم، ضعیف و شاید ناپدید شود. واقعاً احساس تنهایی خواهیم کرد.

شکی نیست که در بهبودی خود دوران ظلمت و تاریکی داشتهایم. تنها یک راه وجود دارد که میتوانیم از این دوران آزاردهنده سربلند بیرون بیاییم: از طریق ایمان. اگر معتقدیم که نیروی برتر همراه ماست، پس میدانیم همه چیز به خوبی پیش میرود.
مهم نیست در دوران بهبودی چه احساسات بدی داریم، در هر حال، لغزش هرگز راه حل ما نیست. ما با هم بهبودی پیدا میکنیم. اگر پاک بمانیم، تاریکی از میان میرود و ارتباط عمیقتری را با نیروی برتر خود پیدا میکنیم.

*
فقط برای امروز: از نیروی برتر خود به خاطر هدیه NA تشکر میکنم. میدانم که لغزش راه نجات نیست. با ایمان به خداوندی که درک میکنم با همه مشکلاتی که روبرو میشوم، مقابله خواهم کرد.
(۱۳-۱۲-۱۳۹۲ ۰۹:۳۶ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]13 اسفند ( لغزش )

«اما مواقعی نیز وجود دارد که واقعاً به مصرف تمایل داریم. میخواهیم از این حالت رها شویم و احساس بدی داریم. باید به ما یادآوری شود که از کجا آمدهایم و این بار آنجا وضعیت وخیمتری خواهد داشت. در این هنگام بیشتر از هر زمان، به برنامه نیاز داریم.»

کتاب پایه

*
اگر درباره لغزش تعمق میکنیم، باید به نتایج تلخ مصرف فکر کنیم. برای بسیاری از ما این نتایج شامل مشکلات درمانی جدی، حبس و حتی مرگ میشود. چند نفر از ما افرادی را میشناسیم که پس از سالها پاکی دچار لغزش شدهاند و صرفاً در اثر بیماری خود جان باختهاند؟
اما مرگی وجود دارد که در اثر بازگشت به اعتیاد فعال به وجود میآید و ممکن است بدتر از مرگ جسمانی باشد. این مرگ، مرگ روحانی است که با جدا شدن از نیروی برتر خود آن را تجربه میکنیم. اگر مصرف کنیم، رابطه روحانی که طی سالیان پرورش دادهایم، ضعیف و شاید ناپدید شود. واقعاً احساس تنهایی خواهیم کرد.

شکی نیست که در بهبودی خود دوران ظلمت و تاریکی داشتهایم. تنها یک راه وجود دارد که میتوانیم از این دوران آزاردهنده سربلند بیرون بیاییم: از طریق ایمان. اگر معتقدیم که نیروی برتر همراه ماست، پس میدانیم همه چیز به خوبی پیش میرود.
مهم نیست در دوران بهبودی چه احساسات بدی داریم، در هر حال، لغزش هرگز راه حل ما نیست. ما با هم بهبودی پیدا میکنیم. اگر پاک بمانیم، تاریکی از میان میرود و ارتباط عمیقتری را با نیروی برتر خود پیدا میکنیم.

*
فقط برای امروز: از نیروی برتر خود به خاطر هدیه NA تشکر میکنم. میدانم که لغزش راه نجات نیست. با ایمان به خداوندی که درک میکنم با همه مشکلاتی که روبرو میشوم، مقابله خواهم کرد.
(۱۳-۱۲-۱۳۹۲ ۰۹:۳۶ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]13 اسفند ( لغزش )

«اما مواقعی نیز وجود دارد که واقعاً به مصرف تمایل داریم. میخواهیم از این حالت رها شویم و احساس بدی داریم. باید به ما یادآوری شود که از کجا آمدهایم و این بار آنجا وضعیت وخیمتری خواهد داشت. در این هنگام بیشتر از هر زمان، به برنامه نیاز داریم.»

کتاب پایه

*
اگر درباره لغزش تعمق میکنیم، باید به نتایج تلخ مصرف فکر کنیم. برای بسیاری از ما این نتایج شامل مشکلات درمانی جدی، حبس و حتی مرگ میشود. چند نفر از ما افرادی را میشناسیم که پس از سالها پاکی دچار لغزش شدهاند و صرفاً در اثر بیماری خود جان باختهاند؟
اما مرگی وجود دارد که در اثر بازگشت به اعتیاد فعال به وجود میآید و ممکن است بدتر از مرگ جسمانی باشد. این مرگ، مرگ روحانی است که با جدا شدن از نیروی برتر خود آن را تجربه میکنیم. اگر مصرف کنیم، رابطه روحانی که طی سالیان پرورش دادهایم، ضعیف و شاید ناپدید شود. واقعاً احساس تنهایی خواهیم کرد.

شکی نیست که در بهبودی خود دوران ظلمت و تاریکی داشتهایم. تنها یک راه وجود دارد که میتوانیم از این دوران آزاردهنده سربلند بیرون بیاییم: از طریق ایمان. اگر معتقدیم که نیروی برتر همراه ماست، پس میدانیم همه چیز به خوبی پیش میرود.
مهم نیست در دوران بهبودی چه احساسات بدی داریم، در هر حال، لغزش هرگز راه حل ما نیست. ما با هم بهبودی پیدا میکنیم. اگر پاک بمانیم، تاریکی از میان میرود و ارتباط عمیقتری را با نیروی برتر خود پیدا میکنیم.

*
فقط برای امروز: از نیروی برتر خود به خاطر هدیه NA تشکر میکنم. میدانم که لغزش راه نجات نیست. با ایمان به خداوندی که درک میکنم با همه مشکلاتی که روبرو میشوم، مقابله خواهم کرد.
لینک مرجع