تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: آیا میدانید تصویر فرمول عشق چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
این معلم یک فرمول را با گچ بر روی تخته سیاه می نویسد

به نظر شما مفهوم این فرمول چیست؟

[تصویر: 1366088159-takmehr_ir.gif]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[تصویر: 282037457-takmehr_ir.gif]

شاید فرمول عشق همین باشد!
لینک مرجع