تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: چگونگی تشکیل الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

فرزندان نوجوان خانواده های الکلی بزودی دریافتند که مشکلات آنها با اعضا بزرگسال ‏متفاوت است.در سال 1957 الاتین در پاسخ به این نیاز گسترش یافت.پسر 17 ساله ‏ای که پدرش در ‏AA‏ و مادرش در الانان بود با بکار بردن قدم ها و شعارهای ‏AA‏ در حل ‏مشکلات خود به موفقیتی آشکار دست یافت.‏
والدین این پسر با تشویق او، از پنج نفر دیگر از نوجوانان و والدین الکلی درخواست ‏کرد تا در شکل گیری یک گروه برای کمک به دیگر نوجوانان به او ملحق شوند.این ایده ‏پذیرفته شد و تعداد گروهها رو به فزونی نهاد.‏
در پاسخ به مقالات توزیع شده توسط دفتر خدمات جهانی 10 گروه جدید الاتین به ثبت ‏رسیدند و تا سال 1958 هیئت مدیره خبر تشکیل 31 گروه جدید الاتین به همراه بیش ‏از 39 گروه در حال تشکیل را اعلام کرد.تصمیم گیریها در کمیته الاتین انجام می شد.‏
تا اواخر سال 1962 ،203 گروه به ثبت رسیده بودند و برنامه فرزندان الکلی ها برای ‏دیگر کشورها توزیع و منتشر شده بود.در آوریل 1964 کارمندان جدیدی به منظور کار ‏در بخش الاتین اضافه شد.مکاتبه با اعضا مطرح شده گروهها، ارسال بسته های ‏رایگان نشریات برای گروههای جدید و پرسشهایی از سوی افراد دارای تخصص ‏همگی باید توسط مسئول سازماندهی الاتین اداره میشد.‏
در سال 1957 کتاب جوان و والدین الکلی توسط گروههای الاتین کالیفرنیا برای چاپ ‏ارائه شد.پس از آن چندین کتاب و جزوه بصورت نشریه تهیه شد که کتاب الاتین ‏صحبت می کند جزء این سری بود.‏
انجمن الان/الاتین در کشورهای سراسر جهان با زبانهای مختلف رشد سریعی داشته ‏است،انجمن الانان به عنوان منبع اولیه کمک به افرادی شناخته شد که تحت تاثیر ‏الکلیسم فرد مورد علاقه خود قرار داشتند.هر چند الانان به لحاظ نیاز بیان شده توسط ‏خانواده های اعضا الکلیهای گمنام گسترش یافته بود اما الانان و الاتین اکنون کمک و ‏امید را تقدیم خانواده ها و دوستان الکلی هایی می کند که هنوز الکل مصرف می ‏کنند و یا دست از آن برداشته اند.حتی بسیاری از اعضا طولی نمی کشد که با الکلی ‏زندگی خود ارتباط برقرار می کنند. ‏
ال_انان//الاتين از طريق كمك هاي داوطلبانه اعضاء و فروش نشريات تاييد شده ي كننفرانس حمايت ميشود .
لینک مرجع