تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: رفتار مطابق سنت چهارم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
هر گروه مستقل است باستسناءمواردی که بر گروههای دیگر وnaدر کل تاثیر بگذارد.
استقلال در سنت 4لازمه بقاء انجمن ما است با رعایت سنت1 اتحاد ما تا حدودی به استقلال خواهیم رسید ودر سنت 7 با رعایت این اصول سعی میکنیم تا خودمان آزادانه برای رساندن پیاممان تصمیم گیری کنیم اما در تصمیم گیریها فراموش نکنیم که ما جزئی از کل هستیم و منافع کل انجمن را بایستی در راس قرار دهیم لازم است فراموش نکنیم که ما در تنهائی محکوم به فنا هستیم و قادر به انجام تمام کارها نخواهیم بود پس با حمایت مالی و ایده ونظر از ناحیه و کمیته های خدماتی آزادی خود را تا سر حد امکان با رعایت 12قدم 12سنت پیش خواهیم برد اگر گروهی از استقلال و آزادی سنت 4 سوء استفاده نموده و سنتها را رعایت نمیکند تنها سهم ما شرکت نکردن و حمایت نکردن آن گروه است چون گروه na نیست.

رفتار های مطابق سنت چهارم

رعایت سنت یک و پنج در جلسات بهبودی و اداری گروه.
شرکت در فرایند شکل گیری وجدان گروهی با آگاهی و مشورت .
نداشتن روابط کاری ، مالی و خانوادگی با همدردان! چون منافع مشترک فقط در رها شدن از اعتیاد است نه در کار و کاسبی و غیره .... تجربه نشان داده که این گونه روابط درست نیست و فرایند بهبودی را به خطر می اندازد .

رعایت اصل گمنامی در این سنت ، یعنی ترجیح ندادن گروه خانگی خود و بپذیرم که همه گروهها چه گروهی که نوپا است و چه گروهی که سالهاست فعالیت می کنند یکی هستند و هر گروه شخصیت مستقل خودش را دارد.(گروه مادر و ... نداریم.)
با سلام در استقلال گروهی خود نباید به نحوی رفتار کنیم که به خوش نامی na لطمه وارد کنیم و مراسمی به پا کنیم و بگوئیم که استقلال داریم کارهای گروه ما فقط در چهار چوب رعایت اصول قدمها و سنتهاست نباید که در مکانی که جلسه بر پا میکنیم جشن تولد بگیریم یا اطلاع رسانی کنیم که جلسه ما صبحانه و یا شام میده آن را حمایت کنید یا بعد از جلسه برنامه موسیقی داریم و ........
لینک مرجع