تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: از دور...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
دوست دارم که یک شبــه شصت ســــال را سپــــری کنم

بعد بیـــایم و با عصــایی در دست [تصویر: 0.327507001341925156_jazzaab_ir.gif]

کنـــار خیابانی شلــــوغ منتظرت شوم

تا تـــــو بیـــایی و مرا نشنـــاسی

ولی دستـــــم را بگیــــــری

و از ازدحـــــام خیابان عبـــــورم دهی ...
لینک مرجع