تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سین مثل
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سین مثل

"سیر" نشدن از نگاه وحشی ات

چیدن "سیب" خنده هایت

جوانه زدن در "سبزه" ی ثانیه هایت

"سنجد" عشقت روی قاب دیوار قلبم

"سرکه" اخم های ترش دلچسبت

"سمنو"ی شیرینت از جوانه های گندم نفس هایت

"سماق" دلتنگی های تمام نشدنی ات

"سنبل" خوشبوی آغوش مهربانت

"سکه" براق مردمک های کهربایی ات
[تصویر: 95.gif]
ای به بالا چون صنوبر وی برخ چون میم و ها

زلف داری همچو عنبر لب چو شین وکاف و را

آفتاب عاشقانی ماهتاب دلبران

قبله آزادگانی ای صنم با را و خا

تا به دور را و خا اندر کشیدی خا وطا

دردمندم مستمندم تن گرفته تا و با

تا و با آمد به جانم ای صنم از عشق تو

داروی دردم تو داری در میان لام و با

لام و با بر لام و با بنهاده باشیم تا سحر

میم و یا در پیش باشد بسته باشد دال و را

ای نگارا گر مرا یکشب تو مهمانت کنی

چون زلیخا بر جمال یا و واو و سین و فا

عاشقم من بر جمالت ای نگار نازنین

نقل خواهم از لبانت با و واو و سین و ها

گر به گورستان عشاق یک نظر افتد تو را

مرده را زنده کنی چون عین و یا و سین و یا

شاعران بسیار گفتند شعرهای با نمک

کس نگفته شعر به مثل سین و عین و دال و یا
لینک مرجع