تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 3
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
وقتي ديگران را رها ميكنيم چگون من توانا هستم؟ اين موضوع چگون زندگي ام را قابل كنترل مي كند؟
منظور کنترل کردن دیگران است، ما از دوران کودکی آموخته بودم که برای کاستن ترسهایمان از کنترل و قضاوت کردن برای احساس امنیت و آرامشمان استفاده کنیم. رها کردن مردم و اجازه دادن به اینکه خودشان حق انتخاب و تصمیم گیری دارند و با تمایل خودشان هرکاری که میخواهند انجام دهند است . هر انسانی فقط برای یک روز قدرت و انرژی از خداوند میگیرد تا امور خود را خودش انجام دهد. ولی ما عادت پیدا کردیم که بدون اجازه دیگران در کارهایشان مداخله و فضولی کنیم و فکر میکردیم دیگران به اندازه کافی درک و شعور انجام کاری را ندارند و ما باید به آنها کمک کنیم و با اینکارمان همیشه عصبی و خشمگین بودیم زیرا نمی توانستیم مردم را به راه درست هدایت کنیم و آنها قدرشناس نبودند و به حرف و پیشنهاد ما گوش نمی دادند. این وابستگی در ما بقدری پیش رفته است که ما توانایی رهایی از کنترل کردن را نداریم و باید وقت و زمان زیادی بخرج بدهیم تا دیگران را کنترل نکنیم!!
وقتی دیگران را رها می کنیم رنجش ومنیت و...کم رنگ می شوند وذهن آسوده و روشن می شود
وذهن روشن وبی دغدغه خلاق می شود
لینک مرجع