تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: قدم6
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چرا اين قدم ميگويد : "ما اقرار كرديم عاجزيم" بجاي "من اقرار كردم عاجزم"؟
لینک مرجع