تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 2
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
اگر چيزي مانع اعتقاد من به قدرتي برتر از خودم مي شود آن چيست؟
لینک مرجع