تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 11
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
در نتيجه قدم 2 چه باورهاي جديدي را تمرين ميكنم ؟ در چه جهتي هنوز زجر ميكشم؟
لینک مرجع