تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط برای امروز 14 اردیبهشت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
14 اردیبهشت ( تازه وارد چطور؟ )

«هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد - رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.»


سنت پنجم

*
جلسه همیشگی ما معانی زیادی برای ما دارد. از این گذشته، بدون جلسه NA مورد علاقه خود، کجا میتوانستیم باشیم؟ گروه ما گاهی اوقات از گشت و گذار و سایر فعالیتها پشتیبانی میکند. اکثر اوقات اعضای جلسه همیشگی برای تماشای فیلم یا بولینگ بازی کردن دور هم جمع میشوند. همه ما روابط دوستی خوبی را از طریق جلسه همیشگی خود برقرار کردهایم و این صمیمیت را با دنیا عوض نمیکنیم.

اما گاهی اوقات باید از آنچه گروه ما برای تحقق هدف اصلیاش—رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است —انجام میدهد، ترازنامه تهیه کنیم. گاهی اوقات وقتی به جلسات میرویم، تقریباً همه را میشناسیم و مشغول خنده و تفریح میشویم. اما تازهوارد چطور؟ آیا به یاد داشتهایم که به سراغ افراد جدیدی برویم که تنها و وحشتزده نشستهاند. آیا به یاد داریم از کسانی که از گروه ما دیدار میکنند، استقبال کنیم.

یافتن عشق در اتاقهای معتادان گمنام، در بهبودی از اعتیاد به ما کمک میکند. اما وقتی پاک شدیم باید به خاطر بسپاریم آنچه به رایگان با ما در میان گذاشته شده را با دیگران در میان بگذاریم. باید به سراغ معتادی برویم که هنوز در عذاب است. از این گذشته، «تازهوارد مهمترین فرد در همه جلسات است.»

*
فقط برای امروز: از دوستی صمیمانهای که در جلسه همیشگی خود پیدا کردهام، سپاسگزارم. دست خود را به طرف معتادی که هنوز در عذاب است، دراز میکنم و همین دوستی را به دیگران عرضه میکنم.
(۱۴-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۰۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]14 اردیبهشت ( تازه وارد چطور؟ )

«هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد - رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.»


سنت پنجم

*
جلسه همیشگی ما معانی زیادی برای ما دارد. از این گذشته، بدون جلسه NA مورد علاقه خود، کجا میتوانستیم باشیم؟ گروه ما گاهی اوقات از گشت و گذار و سایر فعالیتها پشتیبانی میکند. اکثر اوقات اعضای جلسه همیشگی برای تماشای فیلم یا بولینگ بازی کردن دور هم جمع میشوند. همه ما روابط دوستی خوبی را از طریق جلسه همیشگی خود برقرار کردهایم و این صمیمیت را با دنیا عوض نمیکنیم.

اما گاهی اوقات باید از آنچه گروه ما برای تحقق هدف اصلیاش—رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است —انجام میدهد، ترازنامه تهیه کنیم. گاهی اوقات وقتی به جلسات میرویم، تقریباً همه را میشناسیم و مشغول خنده و تفریح میشویم. اما تازهوارد چطور؟ آیا به یاد داشتهایم که به سراغ افراد جدیدی برویم که تنها و وحشتزده نشستهاند. آیا به یاد داریم از کسانی که از گروه ما دیدار میکنند، استقبال کنیم.

یافتن عشق در اتاقهای معتادان گمنام، در بهبودی از اعتیاد به ما کمک میکند. اما وقتی پاک شدیم باید به خاطر بسپاریم آنچه به رایگان با ما در میان گذاشته شده را با دیگران در میان بگذاریم. باید به سراغ معتادی برویم که هنوز در عذاب است. از این گذشته، «تازهوارد مهمترین فرد در همه جلسات است.»

*
فقط برای امروز: از دوستی صمیمانهای که در جلسه همیشگی خود پیدا کردهام، سپاسگزارم. دست خود را به طرف معتادی که هنوز در عذاب است، دراز میکنم و همین دوستی را به دیگران عرضه میکنم.
(۱۴-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۰۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]14 اردیبهشت ( تازه وارد چطور؟ )

«هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد - رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.»


سنت پنجم

*
جلسه همیشگی ما معانی زیادی برای ما دارد. از این گذشته، بدون جلسه NA مورد علاقه خود، کجا میتوانستیم باشیم؟ گروه ما گاهی اوقات از گشت و گذار و سایر فعالیتها پشتیبانی میکند. اکثر اوقات اعضای جلسه همیشگی برای تماشای فیلم یا بولینگ بازی کردن دور هم جمع میشوند. همه ما روابط دوستی خوبی را از طریق جلسه همیشگی خود برقرار کردهایم و این صمیمیت را با دنیا عوض نمیکنیم.

اما گاهی اوقات باید از آنچه گروه ما برای تحقق هدف اصلیاش—رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است —انجام میدهد، ترازنامه تهیه کنیم. گاهی اوقات وقتی به جلسات میرویم، تقریباً همه را میشناسیم و مشغول خنده و تفریح میشویم. اما تازهوارد چطور؟ آیا به یاد داشتهایم که به سراغ افراد جدیدی برویم که تنها و وحشتزده نشستهاند. آیا به یاد داریم از کسانی که از گروه ما دیدار میکنند، استقبال کنیم.

یافتن عشق در اتاقهای معتادان گمنام، در بهبودی از اعتیاد به ما کمک میکند. اما وقتی پاک شدیم باید به خاطر بسپاریم آنچه به رایگان با ما در میان گذاشته شده را با دیگران در میان بگذاریم. باید به سراغ معتادی برویم که هنوز در عذاب است. از این گذشته، «تازهوارد مهمترین فرد در همه جلسات است.»

*
فقط برای امروز: از دوستی صمیمانهای که در جلسه همیشگی خود پیدا کردهام، سپاسگزارم. دست خود را به طرف معتادی که هنوز در عذاب است، دراز میکنم و همین دوستی را به دیگران عرضه میکنم.
(۱۴-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۰۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]14 اردیبهشت ( تازه وارد چطور؟ )

«هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد - رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.»


سنت پنجم

*
جلسه همیشگی ما معانی زیادی برای ما دارد. از این گذشته، بدون جلسه NA مورد علاقه خود، کجا میتوانستیم باشیم؟ گروه ما گاهی اوقات از گشت و گذار و سایر فعالیتها پشتیبانی میکند. اکثر اوقات اعضای جلسه همیشگی برای تماشای فیلم یا بولینگ بازی کردن دور هم جمع میشوند. همه ما روابط دوستی خوبی را از طریق جلسه همیشگی خود برقرار کردهایم و این صمیمیت را با دنیا عوض نمیکنیم.

اما گاهی اوقات باید از آنچه گروه ما برای تحقق هدف اصلیاش—رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است —انجام میدهد، ترازنامه تهیه کنیم. گاهی اوقات وقتی به جلسات میرویم، تقریباً همه را میشناسیم و مشغول خنده و تفریح میشویم. اما تازهوارد چطور؟ آیا به یاد داشتهایم که به سراغ افراد جدیدی برویم که تنها و وحشتزده نشستهاند. آیا به یاد داریم از کسانی که از گروه ما دیدار میکنند، استقبال کنیم.

یافتن عشق در اتاقهای معتادان گمنام، در بهبودی از اعتیاد به ما کمک میکند. اما وقتی پاک شدیم باید به خاطر بسپاریم آنچه به رایگان با ما در میان گذاشته شده را با دیگران در میان بگذاریم. باید به سراغ معتادی برویم که هنوز در عذاب است. از این گذشته، «تازهوارد مهمترین فرد در همه جلسات است.»

*
فقط برای امروز: از دوستی صمیمانهای که در جلسه همیشگی خود پیدا کردهام، سپاسگزارم. دست خود را به طرف معتادی که هنوز در عذاب است، دراز میکنم و همین دوستی را به دیگران عرضه میکنم.
(۱۴-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۰۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]14 اردیبهشت ( تازه وارد چطور؟ )

«هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد - رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.»


سنت پنجم

*
جلسه همیشگی ما معانی زیادی برای ما دارد. از این گذشته، بدون جلسه NA مورد علاقه خود، کجا میتوانستیم باشیم؟ گروه ما گاهی اوقات از گشت و گذار و سایر فعالیتها پشتیبانی میکند. اکثر اوقات اعضای جلسه همیشگی برای تماشای فیلم یا بولینگ بازی کردن دور هم جمع میشوند. همه ما روابط دوستی خوبی را از طریق جلسه همیشگی خود برقرار کردهایم و این صمیمیت را با دنیا عوض نمیکنیم.

اما گاهی اوقات باید از آنچه گروه ما برای تحقق هدف اصلیاش—رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است —انجام میدهد، ترازنامه تهیه کنیم. گاهی اوقات وقتی به جلسات میرویم، تقریباً همه را میشناسیم و مشغول خنده و تفریح میشویم. اما تازهوارد چطور؟ آیا به یاد داشتهایم که به سراغ افراد جدیدی برویم که تنها و وحشتزده نشستهاند. آیا به یاد داریم از کسانی که از گروه ما دیدار میکنند، استقبال کنیم.

یافتن عشق در اتاقهای معتادان گمنام، در بهبودی از اعتیاد به ما کمک میکند. اما وقتی پاک شدیم باید به خاطر بسپاریم آنچه به رایگان با ما در میان گذاشته شده را با دیگران در میان بگذاریم. باید به سراغ معتادی برویم که هنوز در عذاب است. از این گذشته، «تازهوارد مهمترین فرد در همه جلسات است.»

*
فقط برای امروز: از دوستی صمیمانهای که در جلسه همیشگی خود پیدا کردهام، سپاسگزارم. دست خود را به طرف معتادی که هنوز در عذاب است، دراز میکنم و همین دوستی را به دیگران عرضه میکنم.
(۱۴-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۰۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]14 اردیبهشت ( تازه وارد چطور؟ )

«هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد - رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.»


سنت پنجم

*
جلسه همیشگی ما معانی زیادی برای ما دارد. از این گذشته، بدون جلسه NA مورد علاقه خود، کجا میتوانستیم باشیم؟ گروه ما گاهی اوقات از گشت و گذار و سایر فعالیتها پشتیبانی میکند. اکثر اوقات اعضای جلسه همیشگی برای تماشای فیلم یا بولینگ بازی کردن دور هم جمع میشوند. همه ما روابط دوستی خوبی را از طریق جلسه همیشگی خود برقرار کردهایم و این صمیمیت را با دنیا عوض نمیکنیم.

اما گاهی اوقات باید از آنچه گروه ما برای تحقق هدف اصلیاش—رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است —انجام میدهد، ترازنامه تهیه کنیم. گاهی اوقات وقتی به جلسات میرویم، تقریباً همه را میشناسیم و مشغول خنده و تفریح میشویم. اما تازهوارد چطور؟ آیا به یاد داشتهایم که به سراغ افراد جدیدی برویم که تنها و وحشتزده نشستهاند. آیا به یاد داریم از کسانی که از گروه ما دیدار میکنند، استقبال کنیم.

یافتن عشق در اتاقهای معتادان گمنام، در بهبودی از اعتیاد به ما کمک میکند. اما وقتی پاک شدیم باید به خاطر بسپاریم آنچه به رایگان با ما در میان گذاشته شده را با دیگران در میان بگذاریم. باید به سراغ معتادی برویم که هنوز در عذاب است. از این گذشته، «تازهوارد مهمترین فرد در همه جلسات است.»

*
فقط برای امروز: از دوستی صمیمانهای که در جلسه همیشگی خود پیدا کردهام، سپاسگزارم. دست خود را به طرف معتادی که هنوز در عذاب است، دراز میکنم و همین دوستی را به دیگران عرضه میکنم.
لینک مرجع