تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: صحبت های الانان در اینجا
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
برای بسیاری از ما الانان آخرین راه چاره بود: ما در درد و ناامیدی بسر میبردیم و بعضی از ما هیچ امیدی نداشتند. ما اولین بار به جلسات آمديم و ادامه دادیم تا از درد وحشتناکي که در احساسات ما رشد پیدا می کند اسوده ش.یم. ما مي دانستیم که رنج بردنمان در ارتباط با نوشیدن فرد دیگری است و می دانستیم که به خاطر این موضوع قادر نبودیم یک زندگی طبیعی داشته باشیم. بعنوان تازه واردین گروههای خانواده الانان، که شامل الاتین نیز می شود، بسیاری از ما متعجب بودیم که گروه درباره چه موضوعی صحبت می کند. ممکن است با چیزهایی که در جلسات شنیدیم هیجان زده شویم.بعضی از ما با این باور به برنامه آمديم که هرگاه فرد الکلی نوشیدن خود را متوقف کند( پاک باشد) دردهای ما بطور معجزه آسايي ناپدید می شوند. فکر می کردیم که اعضاء الانان به ما یاد میدهند که چطور نوشیدن او را متوقف کنیم. افسانه های بزرگی در این جلسات کنار گذاشته شده است، ما شنيديم که نمي توانيم نوشیدن دیگری را متوقف کنیم، پاکی به معنای خوشحالی همیشگی نیست و ما مسئول دردهای فردی خود هستیم. همچنين در مورد توکل کردن به یک نیروی برتر از خودمان شنیدیم. سادگی الانان در ابزارهای برنامه منعکس می شود. قدم ها و سنت های دوازده گانه، دعای آرامش، شعارها، راهنما، نشريات تصویب شده کنفرانس، مجله FORUM مشارکت از صمیم قلب اعضاء که هدیه ای منحصر می باشد. این ابزار ساده به ما کمک می کنند تا از منفی گرایی و سردرگمی رهایی یابیم و به ما یادآوری می شود که بجز تفاوت های فردی یک منشأ معنوی وجود دارد که باعث اتحاد ما شده و در پیدا کردن آرامش به ما کمک می کند. اینها عواملی است که حال ما را بهتر می کرده و باعث تداوم آمدنمان به جلسات می شود.بعنوان یک عضو حق شناس الانان یا الاتین، می توانیم عشق و سپاس خود را از برنامه بوسیله کمک به هماهنگی گروه، موضع مثبت داشتن و ساده گرفتن آن نشان دهیم. برنامه الانان برای ماست، احترام گذاشتن به سنت ها و اصول آن به یافتن این اطمینان کمک خواهد کرد که همواره برای همگان وجود داشته باشد.
اعضا الانان در جلسات درباره چه صحبت می کنند؟

در جلسات گروه ما تجربه ، نیرو و امید خود را با دیگری سهیم می شویم و تمرکز بر روی خودمان و ابزارهای بهبودی الانان را حفظ می کنیم. بهبودی فردی ما در جریان یک رشد معنوی و منافع مشترک ما بعنوان یک اصل اولیه مطرح می شود. با توجه داشتن به احساسات و رفتارهایی که در قبال شرایط خویش داریم، سعی می کنیم کمتر به شرح، جزئیات موقعیت خود پرداخته و در یکپارچگی و بهبودی گروه کمک کنیم. ما در مورد این مطلب که چگونه بیماری اللیسم بر فکر و رفتار ما اثر گذاشته و در مورد سهم خودمان در مشکلات مشارکت و صحبت می کنیم و این که با بکارگیری برنامه الانان در زندگی، رفتار و اعمال ما تغییر می کند. ممکن است اتخاذ تصمیمات گرذوه خویش را در یک قدم، سنت و شعار پیدا کنیم و یا دیگر ابزارهای مختلف برنامه کمک می کنند تا درک خود از برنامه را با توسعه رشد و پیدا کردن آرامش ، بهبود بخشیم.
قدمها و سنت های دوازده گانه چه هستند؟ آيا مذهبی هستند؟


قدم های دوازده گانه قلب برنامه و سنت های دوازده گانه ستون آن هستند. هر دو با هم اساس معنوی گروههاي الانان و اعضاء هستند. سنت های دوازده گانه به اهمیت قدم ها در اساس معنوی برنامه شریک هستند. قدم هاي دوازده گانه بر اساس هیچ قاعده خاص مذهبی نمی باشد و کامهایی معنوی برای رشد فردی محسوب می شوند که ما را در تبدیل شدن به فردی که می خواهیم باشیم کمک می کنند.با بکارگيري اصول قدم ها در زندگي روزمره، مي توانيم احساسات خويش را در مورد خود و رفتارمان در قبال موقعیت های بوجود آمده بهبود بخشيم.درست همانطور که قدم ها برای بهبودی فردی هدف واقع می شوند، سنت ها به عنوان راهنمایی برای گروه الانان خدمت می کنند. آنها در حمايت از هماهنگي گروه کمک کرده و مثبت و جامع بودن برنامه را حفظ مي کنند.


نقطه نظر شعارها و دعای آرامش چيست؟


دعای آرامش و شعارها اساسی برای جستجوی بهبودی و تصديق اعتماد به یک نیروی برتر در رشد معنوی ما محسوب مي شوند. تفسیر کردن شعارهاو دعای آرامش در بخش های برنامه الانان به ما کمک می کند تا از عهده مشکلات فردی روزمره برآييم. آنها بعنوان ستون جلسات گروه براي ما ارزشمند هستند.
چرا گرفتن راهنما و مشارکت فرد به فرد ضروری است؟

چون جلسات با توجه به نیاز گروه در نظر گرفته مي شود و وقت محدود است هر یک از ما نمی توانیم مشارکت خاص خود را در بحث گروه عنوان کنيم. راهنما و مشارکت فرد به فرد به ما فرصتی می دهد تا در خلال یک راه سازنده و فردی درد دل کنیم( سبک شويم). داشتن راهنما مکمل جلسات است و به ما کمک می کند تا یک ارتباط جدید و سالم در جریان عضویتمان داشته باشیم. در جلسات الانان و الاتین، ما از دادن توصیه و پیشنهادات خاصی برای مشکلات خانوادگی، مالي، جد شدن، طلاق، مسائل جنسی، موضوعات قانوني، پزشکی، روحی و اهداف مذهبی، اجتناب می کنیم. در عوض به بیان مواردی که برای ما در این شرایط مفید واقع شده، ميپردازيم. ما می توانیم گوش کنیم، اظهار دوستي کنيم و به ديگران اجازه دهيم تا کمک کردن به خودشان را یاد بگيرند.

مشارکت تلفني چيست؟

تماس تلفنی بین اعضاء به ما کمک می کند تا بیاد داشته باشیم که چطور هنگام دور بودن از جلسات، برنامه را بکار بريم. هر دو طرف تماس تلفني از یک مکالمه محرمانه،مؤدبانه و معقولي، بهره می برند که منجر به رفتارهای مثبتي مي شود. با این روش ما احساس می کنیم که در حل مشکلاتمان تنها نیستیم. تلفن فرصتي براي تبادل حمایت های محبت آميز ئ بهره بردن از همکاری یک راهنما را به ما مي بخشد.
چرا گمنامي اغلب یک موضوع مهم در جلسات است؟

ما از گمنامی اعضاء الانان، الاتين و AA حمایت می کنیم. این بدین معناست که ما نباید هر آنچه را که در جلسات می بینیم یا می شنویم برای فرد دیگری، بستگانمان، دوستان یا دیگر اعضاء الانان یا الاتین بازگو کنيم.آزادنه صحبت کردن ما، که خیلی برای بهبودی مان مهم است، ريشه در احساس امنيت دارد و مي دانیم که آنچه را که در جلسات بهبودی مان مهم است، ريشه در احساس امنيت دارد و می دانیم که آنچه را که در جلسات مشارکت مي کنیم، در محلی امن قرار خواهد گرفت. هر عضو حق تصمیم گیری دارد و گمنامی فردی در انجمن رعایت می شود، بکاربردن نام کوچک به ما یادآوری می کند که همگی ما در الانان يکسان هستیم. این امر تواضع و فروتنی ما را حفظ می کند و ما را قادر می سازد تا پيشرفت معنوی داشته باشیم.چقدر از درد من شامل زندگی کردن با الکلی در حال مصرف می باشد. چطور هنگاميکه الکلی مشکل من است می توانم به خود توجه داشته و تمرکز کنم؟


وقتی که ما برای اولین باز به گروههای خانواده الانان می آییم مملو از صدمه، نااميدي و خشم هستيم. احتمال دارد ما بی درنگ الکلی را به عنوان منبع اصلی دردهایمان بدانیم. حرکت ما ممکن است بحث هایی پیرامون آن شخص باشد ( الکلی). امکان دارد آنقدر عادت نکرده باشیم به خودمان نگاه کنيم و در مورد هر چیزی به جر خودمان صحبت می کنیم. در الانان تشخیص می دهیم که ناراحتی ما نشأت گرفته از رفتارمان می باشد. ما کار می کنيم تا این رفتارها را تغییر دهیم و در مورد مسئولیت داشتن نسبت به خودمان چیزهایی یاد می گیریم. این به ما کمک می کند تا حس اعتماد به نفس خود را کشف کرده و پس از آن به رشد معنوی برسیم. از تمرکز روز الکلی دست برداشته و در جایی که اقتضا می کنه به خودمان توجه می کنيم. وقتی داستان خود را بازگو می کنیم، در مورد الکلی صحبت نمی کنیم بلکه این داستان بهبودی ماست.
من و خانواده ام مشغول یک برنامه بهبودی خارج از جلسات هستيم. بصیرت و شناخت از اين شیوه درمانی برای بقیه گروه سودمند است؟


طبق سنت های ما، الانان هیچ فعالیت خارجی را تاييد نکرده و در مورد موضوعات خارجی هیچ عقیده ای ندارد.تمرکز و توجه ما ر روی خودمان و ابزارهای برنامه است. مقوله نفوذ موضوعات خارجی، ما را از هدف معنوی مان دور می سازد. مرور جلسات درمانی، گروههای مديتیشن یا دعا، بحث کردن بر روی عقاید مذهبی در جلسات پیام الانان را کم ارزش کرده و می تواند دیگران را از کمک های پیشنهادی بی نظیر الانان، محروم سازد. ما همچنین از بیان عبارات تخصصی و غیر مصطلح پرهیز می کنیم. دوره های درمانی خاص یا دیگر برنامه ها به جلسات الانان متعلق نمی باشند.
من علاوه بر این که عضو الانان/الاتین هستم، یک الکلی در حال بهبودی نیز می باشم.در شرایطی که در الانان/الاتین عضو هستم، چه مقدار از تجربیات فردی خود در رابطه با الکل در جلسات الانان/الاتین می توانم مشارکت کنم؟بسیاری از ما در الانان متوجه می شویم که ما نیز از بیماری الکلیسم رنج می بریم، اما جزئیات تلاش با الکلیسم و بهبودی مربوط به داستان AA(الکلی گمنام) است.
الانان برنامه ای برای پیدا کردن، حفظ کردن یا زیاد کردن پاکی نیست. این برنامه برای افرادی است که می خواهند از اثرات نوشیدن فرد دیگری بهبود یابند. تشخیص ما بر اساس این مشکل مشترک می باشد و کمک گرفتن از نیروی گروه، بخشي از بهبودی ماست.
من عضو یک برنامه گمنام دیگری هستم. اخیراً از من خواسته شده در این مورد در جلسات الانان بحث نکنم چرا؟


اگرچه قدم های دوازده گانه الانان برگرفته از قدم های الکلی های گمنام است و ما ارتباط خاصی را با دیگر انجمن های بهبودی که بر اساس این قدم ها هستند حفظ می کنيم، اما بحث های جلسات ما شامل هیچ برنامه یا انجمن دیگری نیست. وقتی که ما در مورد تجربیاتمان در زمینه پاک شدن یا رهایی دارویی صحبت می کنیم و یا درباره نحوه متوقف کردن، زیاد نوشیدن یا قمار زدن مشارگت می کنیم، در واقع از تمرکز الانان خارج می شویم. در لانان ما بر تجربیات متداولمان تمرکز می کنیم که نشأت گرفته از اثرات الکلیسم فرد دیگری است. بهبودی ما ریشه در بخشش و گرفتن کمک های متقابلی است است که فقط بر اساس تجربیات ما می باشد. آن تعداد از ما که عضو یک برنامه گمنام دیگری هستیم باید از آزادانه مطرح کردن آن در برنامه اجتناب کنیم، در عوض در مسیر الانان به بیماری خانوادگی الکلیسم توجه کنیم.

بعنوان یک فیزیوترایپیست و عضو الانان احساس می کنم که تجربیات حرفه ای من می تواند بحث های گروه ما را غنی کند. چرا از مشارکت کردن دانش من در جلسات ممانعت شده؟؟این طبیعی است که بسیاری از مت در کمک کردن حرفه ای مان بطور خاصی نسبت به درد دیگران حساس می شویم. ما ممکن است درد اعضاء را حس کرده و بخواهیم آنها را از منافع تجربیات حرفه ای خود بهره مند سازیم. اما ما در الانان بطور یکسان مشارکت و یکدیگر را ملاقات می کنیم، هیچ کس متخصص نیست. موقعیت ما ناشی از یک مسیر غیر حرفه ای و حفظ اصول گمنامی است، ما همگي در جلسات بدون زمینه های حرفه ای،اجتماعی و یا تربیتی، تجربیاتي برای رد و بدلل با یکدیگر داریم.
آیا یک سخنران، خارج از جلسه می تواند در جلسات الانان جهت دهی کند؟

رشد فردی ما در الانان بر اساس بخش عظیمی از عقاید و تجربیات مشارکت شده بوسیله دیگر اعضا الانان است. وقتی سخنران های حرفه اي، پزشکان، مددکاران اجتماعی، قضات دادگاه خانواده یا روحانیون به عنوان مثال:گاهی اوقات برای سوق دهی در جلسات الانان دعوت می شوند، می فهمیم که آنها می تواندد ما را از هدف اصلی مان منحرف سازد. خوب است مطمئن باشیم که هیچ سخنران خارجی برای جهت دهی به جلسه در مورد بیماری الکلیسم و اطلاع يافتن از برنامه الانان درخواست نمی شوند. همچنين عنوان کردن یک موضوع هنگامیکه یک سخنران خارجی به جلسه دعوت می شود، امري مفید است. ما از دعوت کردن افرادی که یک برنامه درمانی خاص، مراکز درمانی، روش های بهبودی یا سازمانهای خاصی را پیشنهاد می کنند، خودداری می کنیم.
الانان یا الاتین انتخاب ایده الی برای مواقع خاصی از قبیل سالگردها هستند.
داستان های بهبودی فردی آنها در جریان برنامه الانان می تواند نیرو و امید به شنوندگان ببخشد.منابع خواندنی خارجی در مورد الکلیسم و اثرات آن؟


نشریات تصویب شده انجمن الانان و مجله FORUM در جلسات الانان و الاتین به ما پیشنهاد می شود. برای تازه واردین، این نشریات که ترکیبی از مشارکت تجربیات اعضا می باشند، بهترین ابزار برای توسعه یک دید معنوی و مثبت به بیماری الکلیسم نشریات الانان به وسیله کنفرانس ما تصويب می شود چون این برنامه، ما را طوری منعکس می کند که اصول و تمرین آن تداعی می شود. تجربیات فردی مشارکت شده در FORUM به ما کمک می کند تا درک کنیم چطور دیگران با بکار بردن این برنامه در زندگی خود موفق شده اند. همانطور که ما در الانان رشد مي کنيم، کمتر با دیگر منابع خواندنی گیج و مغلوب می شويم و اعضا تشويق مي شوند تا آنچه که ديگر اعضا براي خواندن در مورد موضوعي انتخاب می کنند را بخوانند.
اگرچه ممکن است بحث راجع به نوار، فيلم، کتاب، جزوات و یا شیئوه های بهبودی غیر الانانی برای یک یا چند نفر مفید باشد، اما وقت جلسات ارزشمندتر می باشد.
وقتی احساس می شود که برنامه با موضوعات خارجی یا موضوع قابل صحبتی که مناسب جلسات الانان نمی باشد، توأم می شود، الانان چه می توانند انجام دهند؟


معمولاً ما می توانیم موضوع جلسه را مؤدبانه به موضوع هدف الانان برگردانيم. هر چند گاهی اوقات برای ما بهترین کار این است که با دیگر اعضاء بطور فردی صحبت کنیم و یا در مورد یک موضوع در جلسه اداری بحث کنيم. بعضی گروهها یک بیانیه را پس از " خوشامدگویی" می خوانند و از یکدیگر اعضاء گروهها می خواهند تا بر روی برنامه بهبودی الانان تمرکز داشته باشند.نتیجه گیری

این راهکارها برای بحث های جلسه بر اساس سنت های دوازده گانه می باشد. سنت ها به ما کمک می کنند تا از مواردی که مانع اتحاد و یکپارچگي ما می شود، پرهیز کنیم و به خاطر داشته باشیم که روی هدف مشترکمان تمرکز داشته باشیم. با خلاصه و چکیده روش های الانان و الاتین و سنت ها می توانیم پاسخی به طیف وسیعی از سؤالات مرتبط با گروه مهیا کنیم. این مهم است که بدانیم هیچ یک از ابزارها یک کتاب قانون نیست. الانان هیچ باید و اجباری ندارد و پذیرفتن سنت ها یک اطلاعات غیر اجباری است. اگر یک گروه سنت ها را رعایت نکند، امکان ریسک تضاد و خطا وجود دارد می تواند غیر عمدی اعضاء را از کمکی که دیگران در الانان یافته اند، محروم سازد.
الانان برای بهبودی فردی ما از اثرات بیماری الکلیسم است. ما برای گرفتن توجه، درک و اميد به جلسات الانان/الاتین می آئيم. برنامه به ما کمک می کند تا به درون خود نگاه کنیم و مسئولیت هایی راجع به خودمان را بپذیریم، تا رفتارهایمان را بهبود ببخشیم و زندگی و زندگی خود را تحت مراقبت یک نیروی برتر قرار دهیم، ما برنامه الانان را در هیچ جای دیگر بدست نمی آوریم و وقتی به جلسات می آییم، برنامه تماماً ان چیزی است که انتظار شنیدن آن را داریم. بدست آوردن مفهوم " صحبت های الانان در اینجا" به هماهنگی گروه نیرو می بخشد و کمک می کند تا سلامت، دوام و درستی برنامه امان را حفظ کنیم.
لینک مرجع