تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط برای امروز 18 اردیبهشت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
18 اردیبهشت ( آموزش پذیر )

«آموختهایم که ندانستن همه راه حلها عیبی ندارد، چراکه آنگاه آموزشپذیرهستیم و میتوانیم یاد بگیریم زندگی جدید خود را با موفقیت اداره کنیم.»


کتاب پایه

*
از یک نظر، اعتیاد معلمی بزرگ است. اگر اعتیاد چیز دیگری را به ما نیاموزد، فروتنی را به ما یاد میدهد. میشنویم که میگویند بهترین فکر ما، ما را به NA آورد. اکنون که اینجا هستیم، برای یادگیری اینجا هستیم.

انجمن NA محیط یادگیری شگفتانگیزی برای معتاد در حال بهبودی است. مجبور نیستیم که در جلسات احساس حماقت کنیم. در عوض، افرادی را پیدا میکنیم که دقیقاً همان جایی بودهاند که ما بودهایم و راه حلی را برای خود یافتهاند. تنها باید بپذیریم راه حل همه مشکلات را در اختیار نداریم و سپس وقتی دیگران آنچه برایشان مؤثر بوده را به مشارکت میگذارند، به آنها گوش دهیم.

به عنوان معتاد در حال بهبودی و یک انسان باید چیزهای زیادی را یاد بگیریم. سایر معتادان—و سایر انسانها—درباره آنچه برای آنها مؤثر است و آنچه نیست، چیزهای زیادی را باید یاد بگیرند. تا زمانی که آموزشپذیر باقی میمانیم، میتوانیم از تجربه دیگران بهره بگیریم.

*
فقط برای امروز: میپذیرم که همه راه حلها را در اختیار ندارم. به تجربه دیگران برای یافتن راه حلهای مورد نیاز خود نگاه میکنم و به صحبتهای آنها گوش میدهم.
(۱۸-۲-۱۳۹۳ ۰۹:۱۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]18 اردیبهشت ( آموزش پذیر )

«آموختهایم که ندانستن همه راه حلها عیبی ندارد، چراکه آنگاه آموزشپذیرهستیم و میتوانیم یاد بگیریم زندگی جدید خود را با موفقیت اداره کنیم.»


کتاب پایه

*
از یک نظر، اعتیاد معلمی بزرگ است. اگر اعتیاد چیز دیگری را به ما نیاموزد، فروتنی را به ما یاد میدهد. میشنویم که میگویند بهترین فکر ما، ما را به NA آورد. اکنون که اینجا هستیم، برای یادگیری اینجا هستیم.

انجمن NA محیط یادگیری شگفتانگیزی برای معتاد در حال بهبودی است. مجبور نیستیم که در جلسات احساس حماقت کنیم. در عوض، افرادی را پیدا میکنیم که دقیقاً همان جایی بودهاند که ما بودهایم و راه حلی را برای خود یافتهاند. تنها باید بپذیریم راه حل همه مشکلات را در اختیار نداریم و سپس وقتی دیگران آنچه برایشان مؤثر بوده را به مشارکت میگذارند، به آنها گوش دهیم.

به عنوان معتاد در حال بهبودی و یک انسان باید چیزهای زیادی را یاد بگیریم. سایر معتادان—و سایر انسانها—درباره آنچه برای آنها مؤثر است و آنچه نیست، چیزهای زیادی را باید یاد بگیرند. تا زمانی که آموزشپذیر باقی میمانیم، میتوانیم از تجربه دیگران بهره بگیریم.

*
فقط برای امروز: میپذیرم که همه راه حلها را در اختیار ندارم. به تجربه دیگران برای یافتن راه حلهای مورد نیاز خود نگاه میکنم و به صحبتهای آنها گوش میدهم.
(۱۸-۲-۱۳۹۳ ۰۹:۱۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]18 اردیبهشت ( آموزش پذیر )

«آموختهایم که ندانستن همه راه حلها عیبی ندارد، چراکه آنگاه آموزشپذیرهستیم و میتوانیم یاد بگیریم زندگی جدید خود را با موفقیت اداره کنیم.»


کتاب پایه

*
از یک نظر، اعتیاد معلمی بزرگ است. اگر اعتیاد چیز دیگری را به ما نیاموزد، فروتنی را به ما یاد میدهد. میشنویم که میگویند بهترین فکر ما، ما را به NA آورد. اکنون که اینجا هستیم، برای یادگیری اینجا هستیم.

انجمن NA محیط یادگیری شگفتانگیزی برای معتاد در حال بهبودی است. مجبور نیستیم که در جلسات احساس حماقت کنیم. در عوض، افرادی را پیدا میکنیم که دقیقاً همان جایی بودهاند که ما بودهایم و راه حلی را برای خود یافتهاند. تنها باید بپذیریم راه حل همه مشکلات را در اختیار نداریم و سپس وقتی دیگران آنچه برایشان مؤثر بوده را به مشارکت میگذارند، به آنها گوش دهیم.

به عنوان معتاد در حال بهبودی و یک انسان باید چیزهای زیادی را یاد بگیریم. سایر معتادان—و سایر انسانها—درباره آنچه برای آنها مؤثر است و آنچه نیست، چیزهای زیادی را باید یاد بگیرند. تا زمانی که آموزشپذیر باقی میمانیم، میتوانیم از تجربه دیگران بهره بگیریم.

*
فقط برای امروز: میپذیرم که همه راه حلها را در اختیار ندارم. به تجربه دیگران برای یافتن راه حلهای مورد نیاز خود نگاه میکنم و به صحبتهای آنها گوش میدهم.
(۱۸-۲-۱۳۹۳ ۰۹:۱۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]18 اردیبهشت ( آموزش پذیر )

«آموختهایم که ندانستن همه راه حلها عیبی ندارد، چراکه آنگاه آموزشپذیرهستیم و میتوانیم یاد بگیریم زندگی جدید خود را با موفقیت اداره کنیم.»


کتاب پایه

*
از یک نظر، اعتیاد معلمی بزرگ است. اگر اعتیاد چیز دیگری را به ما نیاموزد، فروتنی را به ما یاد میدهد. میشنویم که میگویند بهترین فکر ما، ما را به NA آورد. اکنون که اینجا هستیم، برای یادگیری اینجا هستیم.

انجمن NA محیط یادگیری شگفتانگیزی برای معتاد در حال بهبودی است. مجبور نیستیم که در جلسات احساس حماقت کنیم. در عوض، افرادی را پیدا میکنیم که دقیقاً همان جایی بودهاند که ما بودهایم و راه حلی را برای خود یافتهاند. تنها باید بپذیریم راه حل همه مشکلات را در اختیار نداریم و سپس وقتی دیگران آنچه برایشان مؤثر بوده را به مشارکت میگذارند، به آنها گوش دهیم.

به عنوان معتاد در حال بهبودی و یک انسان باید چیزهای زیادی را یاد بگیریم. سایر معتادان—و سایر انسانها—درباره آنچه برای آنها مؤثر است و آنچه نیست، چیزهای زیادی را باید یاد بگیرند. تا زمانی که آموزشپذیر باقی میمانیم، میتوانیم از تجربه دیگران بهره بگیریم.

*
فقط برای امروز: میپذیرم که همه راه حلها را در اختیار ندارم. به تجربه دیگران برای یافتن راه حلهای مورد نیاز خود نگاه میکنم و به صحبتهای آنها گوش میدهم.
(۱۸-۲-۱۳۹۳ ۰۹:۱۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]18 اردیبهشت ( آموزش پذیر )

«آموختهایم که ندانستن همه راه حلها عیبی ندارد، چراکه آنگاه آموزشپذیرهستیم و میتوانیم یاد بگیریم زندگی جدید خود را با موفقیت اداره کنیم.»


کتاب پایه

*
از یک نظر، اعتیاد معلمی بزرگ است. اگر اعتیاد چیز دیگری را به ما نیاموزد، فروتنی را به ما یاد میدهد. میشنویم که میگویند بهترین فکر ما، ما را به NA آورد. اکنون که اینجا هستیم، برای یادگیری اینجا هستیم.

انجمن NA محیط یادگیری شگفتانگیزی برای معتاد در حال بهبودی است. مجبور نیستیم که در جلسات احساس حماقت کنیم. در عوض، افرادی را پیدا میکنیم که دقیقاً همان جایی بودهاند که ما بودهایم و راه حلی را برای خود یافتهاند. تنها باید بپذیریم راه حل همه مشکلات را در اختیار نداریم و سپس وقتی دیگران آنچه برایشان مؤثر بوده را به مشارکت میگذارند، به آنها گوش دهیم.

به عنوان معتاد در حال بهبودی و یک انسان باید چیزهای زیادی را یاد بگیریم. سایر معتادان—و سایر انسانها—درباره آنچه برای آنها مؤثر است و آنچه نیست، چیزهای زیادی را باید یاد بگیرند. تا زمانی که آموزشپذیر باقی میمانیم، میتوانیم از تجربه دیگران بهره بگیریم.

*
فقط برای امروز: میپذیرم که همه راه حلها را در اختیار ندارم. به تجربه دیگران برای یافتن راه حلهای مورد نیاز خود نگاه میکنم و به صحبتهای آنها گوش میدهم.
(۱۸-۲-۱۳۹۳ ۰۹:۱۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]18 اردیبهشت ( آموزش پذیر )

«آموختهایم که ندانستن همه راه حلها عیبی ندارد، چراکه آنگاه آموزشپذیرهستیم و میتوانیم یاد بگیریم زندگی جدید خود را با موفقیت اداره کنیم.»


کتاب پایه

*
از یک نظر، اعتیاد معلمی بزرگ است. اگر اعتیاد چیز دیگری را به ما نیاموزد، فروتنی را به ما یاد میدهد. میشنویم که میگویند بهترین فکر ما، ما را به NA آورد. اکنون که اینجا هستیم، برای یادگیری اینجا هستیم.

انجمن NA محیط یادگیری شگفتانگیزی برای معتاد در حال بهبودی است. مجبور نیستیم که در جلسات احساس حماقت کنیم. در عوض، افرادی را پیدا میکنیم که دقیقاً همان جایی بودهاند که ما بودهایم و راه حلی را برای خود یافتهاند. تنها باید بپذیریم راه حل همه مشکلات را در اختیار نداریم و سپس وقتی دیگران آنچه برایشان مؤثر بوده را به مشارکت میگذارند، به آنها گوش دهیم.

به عنوان معتاد در حال بهبودی و یک انسان باید چیزهای زیادی را یاد بگیریم. سایر معتادان—و سایر انسانها—درباره آنچه برای آنها مؤثر است و آنچه نیست، چیزهای زیادی را باید یاد بگیرند. تا زمانی که آموزشپذیر باقی میمانیم، میتوانیم از تجربه دیگران بهره بگیریم.

*
فقط برای امروز: میپذیرم که همه راه حلها را در اختیار ندارم. به تجربه دیگران برای یافتن راه حلهای مورد نیاز خود نگاه میکنم و به صحبتهای آنها گوش میدهم.
لینک مرجع