تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط برای امروز 24 اردیبهشت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
24 اردیبهشت ( اوه! )

«عدم سلامت عقل، تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت است.»


کتاب پایه

*
اشتباهات! همه ما میدانیم مرتکب شدن آنها چه احساسی دارد. بسیاری از ما احساس میکنیم کل زندگی ما یک اشتباه بوده است. اغلب به اشتباهات خود با احساس شرمندگی و گناه و دستکم با ناکامی و بیصبری نگاه میکنیم. تمایل داریم اشتباهات را گواه بر این بدانیم که هنوز مریض، بیعقل، کودن هستیم یا آنقدر صدمه دیدهایم که نمیتوانیم بهبود پیدا کنیم.

در حقیقت، اشتباهات بخش بسیار حیاتی و مهم انسانیت هستند. در مورد افرادی که به طور خاصی لجوج هستند (مانند معتادان)، اشتباهات اغلب بهترین معلمین ما هستند. اشتباه کردن شرم نیست. در واقع، اشتباهات جدید، در اکثر مواقع تمایل ما به ریسکپذیری و رشد را نشان میدهد.

با این حال، درس گرفتن از اشتباهات سودمند است؛ تکرار اشتباهات مشابه شاید نشان از این باشد که سردرگم شدهایم. انتظار نتایج متفاوت از اشتباهات مشابه قدیمی—خب، همان چیزی است که آن را "عدم سلامت عقل" مینامیم. این کار قطعاً مؤثر نیست.

*
فقط برای امروز: اشتباهات، داستانهای غمانگیز نیستند. اما ای نیروی برتر، لطفاً کمکم کن از آنها درس بگیرم.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۰۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]24 اردیبهشت ( اوه! )

«عدم سلامت عقل، تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت است.»


کتاب پایه

*
اشتباهات! همه ما میدانیم مرتکب شدن آنها چه احساسی دارد. بسیاری از ما احساس میکنیم کل زندگی ما یک اشتباه بوده است. اغلب به اشتباهات خود با احساس شرمندگی و گناه و دستکم با ناکامی و بیصبری نگاه میکنیم. تمایل داریم اشتباهات را گواه بر این بدانیم که هنوز مریض، بیعقل، کودن هستیم یا آنقدر صدمه دیدهایم که نمیتوانیم بهبود پیدا کنیم.

در حقیقت، اشتباهات بخش بسیار حیاتی و مهم انسانیت هستند. در مورد افرادی که به طور خاصی لجوج هستند (مانند معتادان)، اشتباهات اغلب بهترین معلمین ما هستند. اشتباه کردن شرم نیست. در واقع، اشتباهات جدید، در اکثر مواقع تمایل ما به ریسکپذیری و رشد را نشان میدهد.

با این حال، درس گرفتن از اشتباهات سودمند است؛ تکرار اشتباهات مشابه شاید نشان از این باشد که سردرگم شدهایم. انتظار نتایج متفاوت از اشتباهات مشابه قدیمی—خب، همان چیزی است که آن را "عدم سلامت عقل" مینامیم. این کار قطعاً مؤثر نیست.

*
فقط برای امروز: اشتباهات، داستانهای غمانگیز نیستند. اما ای نیروی برتر، لطفاً کمکم کن از آنها درس بگیرم.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۰۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]24 اردیبهشت ( اوه! )

«عدم سلامت عقل، تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت است.»


کتاب پایه

*
اشتباهات! همه ما میدانیم مرتکب شدن آنها چه احساسی دارد. بسیاری از ما احساس میکنیم کل زندگی ما یک اشتباه بوده است. اغلب به اشتباهات خود با احساس شرمندگی و گناه و دستکم با ناکامی و بیصبری نگاه میکنیم. تمایل داریم اشتباهات را گواه بر این بدانیم که هنوز مریض، بیعقل، کودن هستیم یا آنقدر صدمه دیدهایم که نمیتوانیم بهبود پیدا کنیم.

در حقیقت، اشتباهات بخش بسیار حیاتی و مهم انسانیت هستند. در مورد افرادی که به طور خاصی لجوج هستند (مانند معتادان)، اشتباهات اغلب بهترین معلمین ما هستند. اشتباه کردن شرم نیست. در واقع، اشتباهات جدید، در اکثر مواقع تمایل ما به ریسکپذیری و رشد را نشان میدهد.

با این حال، درس گرفتن از اشتباهات سودمند است؛ تکرار اشتباهات مشابه شاید نشان از این باشد که سردرگم شدهایم. انتظار نتایج متفاوت از اشتباهات مشابه قدیمی—خب، همان چیزی است که آن را "عدم سلامت عقل" مینامیم. این کار قطعاً مؤثر نیست.

*
فقط برای امروز: اشتباهات، داستانهای غمانگیز نیستند. اما ای نیروی برتر، لطفاً کمکم کن از آنها درس بگیرم.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۰۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]24 اردیبهشت ( اوه! )

«عدم سلامت عقل، تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت است.»


کتاب پایه

*
اشتباهات! همه ما میدانیم مرتکب شدن آنها چه احساسی دارد. بسیاری از ما احساس میکنیم کل زندگی ما یک اشتباه بوده است. اغلب به اشتباهات خود با احساس شرمندگی و گناه و دستکم با ناکامی و بیصبری نگاه میکنیم. تمایل داریم اشتباهات را گواه بر این بدانیم که هنوز مریض، بیعقل، کودن هستیم یا آنقدر صدمه دیدهایم که نمیتوانیم بهبود پیدا کنیم.

در حقیقت، اشتباهات بخش بسیار حیاتی و مهم انسانیت هستند. در مورد افرادی که به طور خاصی لجوج هستند (مانند معتادان)، اشتباهات اغلب بهترین معلمین ما هستند. اشتباه کردن شرم نیست. در واقع، اشتباهات جدید، در اکثر مواقع تمایل ما به ریسکپذیری و رشد را نشان میدهد.

با این حال، درس گرفتن از اشتباهات سودمند است؛ تکرار اشتباهات مشابه شاید نشان از این باشد که سردرگم شدهایم. انتظار نتایج متفاوت از اشتباهات مشابه قدیمی—خب، همان چیزی است که آن را "عدم سلامت عقل" مینامیم. این کار قطعاً مؤثر نیست.

*
فقط برای امروز: اشتباهات، داستانهای غمانگیز نیستند. اما ای نیروی برتر، لطفاً کمکم کن از آنها درس بگیرم.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۰۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]24 اردیبهشت ( اوه! )

«عدم سلامت عقل، تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت است.»


کتاب پایه

*
اشتباهات! همه ما میدانیم مرتکب شدن آنها چه احساسی دارد. بسیاری از ما احساس میکنیم کل زندگی ما یک اشتباه بوده است. اغلب به اشتباهات خود با احساس شرمندگی و گناه و دستکم با ناکامی و بیصبری نگاه میکنیم. تمایل داریم اشتباهات را گواه بر این بدانیم که هنوز مریض، بیعقل، کودن هستیم یا آنقدر صدمه دیدهایم که نمیتوانیم بهبود پیدا کنیم.

در حقیقت، اشتباهات بخش بسیار حیاتی و مهم انسانیت هستند. در مورد افرادی که به طور خاصی لجوج هستند (مانند معتادان)، اشتباهات اغلب بهترین معلمین ما هستند. اشتباه کردن شرم نیست. در واقع، اشتباهات جدید، در اکثر مواقع تمایل ما به ریسکپذیری و رشد را نشان میدهد.

با این حال، درس گرفتن از اشتباهات سودمند است؛ تکرار اشتباهات مشابه شاید نشان از این باشد که سردرگم شدهایم. انتظار نتایج متفاوت از اشتباهات مشابه قدیمی—خب، همان چیزی است که آن را "عدم سلامت عقل" مینامیم. این کار قطعاً مؤثر نیست.

*
فقط برای امروز: اشتباهات، داستانهای غمانگیز نیستند. اما ای نیروی برتر، لطفاً کمکم کن از آنها درس بگیرم.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۰۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]24 اردیبهشت ( اوه! )

«عدم سلامت عقل، تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت است.»


کتاب پایه

*
اشتباهات! همه ما میدانیم مرتکب شدن آنها چه احساسی دارد. بسیاری از ما احساس میکنیم کل زندگی ما یک اشتباه بوده است. اغلب به اشتباهات خود با احساس شرمندگی و گناه و دستکم با ناکامی و بیصبری نگاه میکنیم. تمایل داریم اشتباهات را گواه بر این بدانیم که هنوز مریض، بیعقل، کودن هستیم یا آنقدر صدمه دیدهایم که نمیتوانیم بهبود پیدا کنیم.

در حقیقت، اشتباهات بخش بسیار حیاتی و مهم انسانیت هستند. در مورد افرادی که به طور خاصی لجوج هستند (مانند معتادان)، اشتباهات اغلب بهترین معلمین ما هستند. اشتباه کردن شرم نیست. در واقع، اشتباهات جدید، در اکثر مواقع تمایل ما به ریسکپذیری و رشد را نشان میدهد.

با این حال، درس گرفتن از اشتباهات سودمند است؛ تکرار اشتباهات مشابه شاید نشان از این باشد که سردرگم شدهایم. انتظار نتایج متفاوت از اشتباهات مشابه قدیمی—خب، همان چیزی است که آن را "عدم سلامت عقل" مینامیم. این کار قطعاً مؤثر نیست.

*
فقط برای امروز: اشتباهات، داستانهای غمانگیز نیستند. اما ای نیروی برتر، لطفاً کمکم کن از آنها درس بگیرم.
لینک مرجع