تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط برای امروز 26 اردیبهشت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
26 اردیبهشت ( اراده نیروی برتر ما )

«اراده خداوند برای ما تبدیل به اراده واقعی ما برای خود میشود.»


کتاب پایه

*
قدمهای دوازدهگانه مسیری به سوی بیداری روحانی است. این بیداری شکل رابطهای در حال تکوین با نیرویی برتر و مهربان را به خود میگیرد. هر یک از قدمهای پیدرپی، این رابطه را مستحکم‌تر میکند. وقتی به کارکرد قدمها ادامه میدهیم، این رابطه رشد میکند و حتی در زندگی ما اهمیت بیشتری پیدا میکند.

در طول کارکرد قدمها، شخصاً تصمیم میگیریم بگذاریم نیرویی برتر و مهربان ما را هدایت کند. این راهنمایی همواره در دسترس است؛ برای یافتن آن فقط به صبر نیاز داریم. این راهنمایی اغلب در خرد درونی ما که آن را وجدان مینامیم، آشکار میشود.

وقتی قلب خود را به قدر کافی میگشاییم تا راهنمایی نیروی برتر را حس کنیم، آرامش ملایمی را احساس میکنیم. این آرامش، چراغ هشداری است که ما را در میان احساسات آشفته خود هدایت میکند و وقتی ذهن ما آشفته و مشغول است، راهنمایی روشنی را به ما ارائه میدهد. وقتی اراده خداوند را در زندگی خود جستجو و دنبال میکنیم، احساس شادمانی و رضایتی به ما دست میدهد که وقتی به تنهایی شکست میخوریم، در اکثر موارد از ما گریزان است. وقتی میخواهیم اراده نیروی برتر خود را اجرا کنیم، شاید ترس یا تردید، ما را آزار دهد، اما آموختهایم به لحظه روشنی اعتماد کنیم. بزرگترین خوشبختی ما در پیروی از اراده خداوند مهربان نهفته است.

*
فقط برای امروز: برای تحکیم رابطه خود با نیروی برتر تلاش میکنم. طبق تجربه میدانم آگاهی از اراده نیروی برتر احساسی حاکی از روشنی، راهنمایی و آرامش به وجود میآورد.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]26 اردیبهشت ( اراده نیروی برتر ما )

«اراده خداوند برای ما تبدیل به اراده واقعی ما برای خود میشود.»


کتاب پایه

*
قدمهای دوازدهگانه مسیری به سوی بیداری روحانی است. این بیداری شکل رابطهای در حال تکوین با نیرویی برتر و مهربان را به خود میگیرد. هر یک از قدمهای پیدرپی، این رابطه را مستحکم‌تر میکند. وقتی به کارکرد قدمها ادامه میدهیم، این رابطه رشد میکند و حتی در زندگی ما اهمیت بیشتری پیدا میکند.

در طول کارکرد قدمها، شخصاً تصمیم میگیریم بگذاریم نیرویی برتر و مهربان ما را هدایت کند. این راهنمایی همواره در دسترس است؛ برای یافتن آن فقط به صبر نیاز داریم. این راهنمایی اغلب در خرد درونی ما که آن را وجدان مینامیم، آشکار میشود.

وقتی قلب خود را به قدر کافی میگشاییم تا راهنمایی نیروی برتر را حس کنیم، آرامش ملایمی را احساس میکنیم. این آرامش، چراغ هشداری است که ما را در میان احساسات آشفته خود هدایت میکند و وقتی ذهن ما آشفته و مشغول است، راهنمایی روشنی را به ما ارائه میدهد. وقتی اراده خداوند را در زندگی خود جستجو و دنبال میکنیم، احساس شادمانی و رضایتی به ما دست میدهد که وقتی به تنهایی شکست میخوریم، در اکثر موارد از ما گریزان است. وقتی میخواهیم اراده نیروی برتر خود را اجرا کنیم، شاید ترس یا تردید، ما را آزار دهد، اما آموختهایم به لحظه روشنی اعتماد کنیم. بزرگترین خوشبختی ما در پیروی از اراده خداوند مهربان نهفته است.

*
فقط برای امروز: برای تحکیم رابطه خود با نیروی برتر تلاش میکنم. طبق تجربه میدانم آگاهی از اراده نیروی برتر احساسی حاکی از روشنی، راهنمایی و آرامش به وجود میآورد.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]26 اردیبهشت ( اراده نیروی برتر ما )

«اراده خداوند برای ما تبدیل به اراده واقعی ما برای خود میشود.»


کتاب پایه

*
قدمهای دوازدهگانه مسیری به سوی بیداری روحانی است. این بیداری شکل رابطهای در حال تکوین با نیرویی برتر و مهربان را به خود میگیرد. هر یک از قدمهای پیدرپی، این رابطه را مستحکم‌تر میکند. وقتی به کارکرد قدمها ادامه میدهیم، این رابطه رشد میکند و حتی در زندگی ما اهمیت بیشتری پیدا میکند.

در طول کارکرد قدمها، شخصاً تصمیم میگیریم بگذاریم نیرویی برتر و مهربان ما را هدایت کند. این راهنمایی همواره در دسترس است؛ برای یافتن آن فقط به صبر نیاز داریم. این راهنمایی اغلب در خرد درونی ما که آن را وجدان مینامیم، آشکار میشود.

وقتی قلب خود را به قدر کافی میگشاییم تا راهنمایی نیروی برتر را حس کنیم، آرامش ملایمی را احساس میکنیم. این آرامش، چراغ هشداری است که ما را در میان احساسات آشفته خود هدایت میکند و وقتی ذهن ما آشفته و مشغول است، راهنمایی روشنی را به ما ارائه میدهد. وقتی اراده خداوند را در زندگی خود جستجو و دنبال میکنیم، احساس شادمانی و رضایتی به ما دست میدهد که وقتی به تنهایی شکست میخوریم، در اکثر موارد از ما گریزان است. وقتی میخواهیم اراده نیروی برتر خود را اجرا کنیم، شاید ترس یا تردید، ما را آزار دهد، اما آموختهایم به لحظه روشنی اعتماد کنیم. بزرگترین خوشبختی ما در پیروی از اراده خداوند مهربان نهفته است.

*
فقط برای امروز: برای تحکیم رابطه خود با نیروی برتر تلاش میکنم. طبق تجربه میدانم آگاهی از اراده نیروی برتر احساسی حاکی از روشنی، راهنمایی و آرامش به وجود میآورد.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]26 اردیبهشت ( اراده نیروی برتر ما )

«اراده خداوند برای ما تبدیل به اراده واقعی ما برای خود میشود.»


کتاب پایه

*
قدمهای دوازدهگانه مسیری به سوی بیداری روحانی است. این بیداری شکل رابطهای در حال تکوین با نیرویی برتر و مهربان را به خود میگیرد. هر یک از قدمهای پیدرپی، این رابطه را مستحکم‌تر میکند. وقتی به کارکرد قدمها ادامه میدهیم، این رابطه رشد میکند و حتی در زندگی ما اهمیت بیشتری پیدا میکند.

در طول کارکرد قدمها، شخصاً تصمیم میگیریم بگذاریم نیرویی برتر و مهربان ما را هدایت کند. این راهنمایی همواره در دسترس است؛ برای یافتن آن فقط به صبر نیاز داریم. این راهنمایی اغلب در خرد درونی ما که آن را وجدان مینامیم، آشکار میشود.

وقتی قلب خود را به قدر کافی میگشاییم تا راهنمایی نیروی برتر را حس کنیم، آرامش ملایمی را احساس میکنیم. این آرامش، چراغ هشداری است که ما را در میان احساسات آشفته خود هدایت میکند و وقتی ذهن ما آشفته و مشغول است، راهنمایی روشنی را به ما ارائه میدهد. وقتی اراده خداوند را در زندگی خود جستجو و دنبال میکنیم، احساس شادمانی و رضایتی به ما دست میدهد که وقتی به تنهایی شکست میخوریم، در اکثر موارد از ما گریزان است. وقتی میخواهیم اراده نیروی برتر خود را اجرا کنیم، شاید ترس یا تردید، ما را آزار دهد، اما آموختهایم به لحظه روشنی اعتماد کنیم. بزرگترین خوشبختی ما در پیروی از اراده خداوند مهربان نهفته است.

*
فقط برای امروز: برای تحکیم رابطه خود با نیروی برتر تلاش میکنم. طبق تجربه میدانم آگاهی از اراده نیروی برتر احساسی حاکی از روشنی، راهنمایی و آرامش به وجود میآورد.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]26 اردیبهشت ( اراده نیروی برتر ما )

«اراده خداوند برای ما تبدیل به اراده واقعی ما برای خود میشود.»


کتاب پایه

*
قدمهای دوازدهگانه مسیری به سوی بیداری روحانی است. این بیداری شکل رابطهای در حال تکوین با نیرویی برتر و مهربان را به خود میگیرد. هر یک از قدمهای پیدرپی، این رابطه را مستحکم‌تر میکند. وقتی به کارکرد قدمها ادامه میدهیم، این رابطه رشد میکند و حتی در زندگی ما اهمیت بیشتری پیدا میکند.

در طول کارکرد قدمها، شخصاً تصمیم میگیریم بگذاریم نیرویی برتر و مهربان ما را هدایت کند. این راهنمایی همواره در دسترس است؛ برای یافتن آن فقط به صبر نیاز داریم. این راهنمایی اغلب در خرد درونی ما که آن را وجدان مینامیم، آشکار میشود.

وقتی قلب خود را به قدر کافی میگشاییم تا راهنمایی نیروی برتر را حس کنیم، آرامش ملایمی را احساس میکنیم. این آرامش، چراغ هشداری است که ما را در میان احساسات آشفته خود هدایت میکند و وقتی ذهن ما آشفته و مشغول است، راهنمایی روشنی را به ما ارائه میدهد. وقتی اراده خداوند را در زندگی خود جستجو و دنبال میکنیم، احساس شادمانی و رضایتی به ما دست میدهد که وقتی به تنهایی شکست میخوریم، در اکثر موارد از ما گریزان است. وقتی میخواهیم اراده نیروی برتر خود را اجرا کنیم، شاید ترس یا تردید، ما را آزار دهد، اما آموختهایم به لحظه روشنی اعتماد کنیم. بزرگترین خوشبختی ما در پیروی از اراده خداوند مهربان نهفته است.

*
فقط برای امروز: برای تحکیم رابطه خود با نیروی برتر تلاش میکنم. طبق تجربه میدانم آگاهی از اراده نیروی برتر احساسی حاکی از روشنی، راهنمایی و آرامش به وجود میآورد.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]26 اردیبهشت ( اراده نیروی برتر ما )

«اراده خداوند برای ما تبدیل به اراده واقعی ما برای خود میشود.»


کتاب پایه

*
قدمهای دوازدهگانه مسیری به سوی بیداری روحانی است. این بیداری شکل رابطهای در حال تکوین با نیرویی برتر و مهربان را به خود میگیرد. هر یک از قدمهای پیدرپی، این رابطه را مستحکم‌تر میکند. وقتی به کارکرد قدمها ادامه میدهیم، این رابطه رشد میکند و حتی در زندگی ما اهمیت بیشتری پیدا میکند.

در طول کارکرد قدمها، شخصاً تصمیم میگیریم بگذاریم نیرویی برتر و مهربان ما را هدایت کند. این راهنمایی همواره در دسترس است؛ برای یافتن آن فقط به صبر نیاز داریم. این راهنمایی اغلب در خرد درونی ما که آن را وجدان مینامیم، آشکار میشود.

وقتی قلب خود را به قدر کافی میگشاییم تا راهنمایی نیروی برتر را حس کنیم، آرامش ملایمی را احساس میکنیم. این آرامش، چراغ هشداری است که ما را در میان احساسات آشفته خود هدایت میکند و وقتی ذهن ما آشفته و مشغول است، راهنمایی روشنی را به ما ارائه میدهد. وقتی اراده خداوند را در زندگی خود جستجو و دنبال میکنیم، احساس شادمانی و رضایتی به ما دست میدهد که وقتی به تنهایی شکست میخوریم، در اکثر موارد از ما گریزان است. وقتی میخواهیم اراده نیروی برتر خود را اجرا کنیم، شاید ترس یا تردید، ما را آزار دهد، اما آموختهایم به لحظه روشنی اعتماد کنیم. بزرگترین خوشبختی ما در پیروی از اراده خداوند مهربان نهفته است.

*
فقط برای امروز: برای تحکیم رابطه خود با نیروی برتر تلاش میکنم. طبق تجربه میدانم آگاهی از اراده نیروی برتر احساسی حاکی از روشنی، راهنمایی و آرامش به وجود میآورد.
لینک مرجع