تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط برای امروز 27 اردیبهشت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
27 اردیبهشت ( نواقص )

«کاملاً آماده بودیم خداوند همه نواقص شخصیتی ما را برطرف نماید.»


قدم ششم

*
پس از برداشتن قدم پنجم، بسیاری از ما وقتی را صرف توجه به "چگونگی دقیق خطاهای خود" و نقش آنها در شکل دادن به شخصیت خود کردیم. زندگی ما به عنوان مثال بدون تکبر چگونه خواهد بود؟

تکبر مطمئناً ما را از ارتباط با دوستان خود باز داشته بود و از بهره بردن و یاد گرفتن از آنها جلوگیری میکرد. اما تکبر هم به ما به خوبی خدمت کرده بود، به طوری که در زمانهای که احترام به نفس‌مان شدیداً پایین بود از ما حمایت میکرد. اگر تکبر ما برطرف میشد، چه سودی عاید ما میشد؟

با برطرف شدن تکبر، یک قدم به بازیابی جایگاه مناسب خود در میان دیگران نزدیکتر میشویم. میتوانیم به یک اندازه برای جمع آنها، خرد آنها و مشکلات آنها ارزش قائل شویم. پشتیبانی و راهنمایی ما در صورت تمایل از مراقبت نیروی برتر نشأت میگیرد؛ "احترام به نفس پایین" دیگر برای ما معضل نیست.

تک تک نواقص شخصیتی خود را بدین طریق بررسی کردیم و به مشکل‌ساز بودن همه آنها پی بردیم. از این گذشته، به این خاطر است که آنها نواقص شخصیتی نامیده میشوند. آیا کاملاً آماده بودیم خداوند همه آنها را برطرف نماید؟ بله.

*
فقط برای امروز: همه نواقص شخصیت خود را به دقت بررسی میکنم تا دریابم آیا آماده هستم خداوند همه آنها را برطرف نماید.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۲ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]27 اردیبهشت ( نواقص )

«کاملاً آماده بودیم خداوند همه نواقص شخصیتی ما را برطرف نماید.»


قدم ششم

*
پس از برداشتن قدم پنجم، بسیاری از ما وقتی را صرف توجه به "چگونگی دقیق خطاهای خود" و نقش آنها در شکل دادن به شخصیت خود کردیم. زندگی ما به عنوان مثال بدون تکبر چگونه خواهد بود؟

تکبر مطمئناً ما را از ارتباط با دوستان خود باز داشته بود و از بهره بردن و یاد گرفتن از آنها جلوگیری میکرد. اما تکبر هم به ما به خوبی خدمت کرده بود، به طوری که در زمانهای که احترام به نفس‌مان شدیداً پایین بود از ما حمایت میکرد. اگر تکبر ما برطرف میشد، چه سودی عاید ما میشد؟

با برطرف شدن تکبر، یک قدم به بازیابی جایگاه مناسب خود در میان دیگران نزدیکتر میشویم. میتوانیم به یک اندازه برای جمع آنها، خرد آنها و مشکلات آنها ارزش قائل شویم. پشتیبانی و راهنمایی ما در صورت تمایل از مراقبت نیروی برتر نشأت میگیرد؛ "احترام به نفس پایین" دیگر برای ما معضل نیست.

تک تک نواقص شخصیتی خود را بدین طریق بررسی کردیم و به مشکل‌ساز بودن همه آنها پی بردیم. از این گذشته، به این خاطر است که آنها نواقص شخصیتی نامیده میشوند. آیا کاملاً آماده بودیم خداوند همه آنها را برطرف نماید؟ بله.

*
فقط برای امروز: همه نواقص شخصیت خود را به دقت بررسی میکنم تا دریابم آیا آماده هستم خداوند همه آنها را برطرف نماید.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۲ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]27 اردیبهشت ( نواقص )

«کاملاً آماده بودیم خداوند همه نواقص شخصیتی ما را برطرف نماید.»


قدم ششم

*
پس از برداشتن قدم پنجم، بسیاری از ما وقتی را صرف توجه به "چگونگی دقیق خطاهای خود" و نقش آنها در شکل دادن به شخصیت خود کردیم. زندگی ما به عنوان مثال بدون تکبر چگونه خواهد بود؟

تکبر مطمئناً ما را از ارتباط با دوستان خود باز داشته بود و از بهره بردن و یاد گرفتن از آنها جلوگیری میکرد. اما تکبر هم به ما به خوبی خدمت کرده بود، به طوری که در زمانهای که احترام به نفس‌مان شدیداً پایین بود از ما حمایت میکرد. اگر تکبر ما برطرف میشد، چه سودی عاید ما میشد؟

با برطرف شدن تکبر، یک قدم به بازیابی جایگاه مناسب خود در میان دیگران نزدیکتر میشویم. میتوانیم به یک اندازه برای جمع آنها، خرد آنها و مشکلات آنها ارزش قائل شویم. پشتیبانی و راهنمایی ما در صورت تمایل از مراقبت نیروی برتر نشأت میگیرد؛ "احترام به نفس پایین" دیگر برای ما معضل نیست.

تک تک نواقص شخصیتی خود را بدین طریق بررسی کردیم و به مشکل‌ساز بودن همه آنها پی بردیم. از این گذشته، به این خاطر است که آنها نواقص شخصیتی نامیده میشوند. آیا کاملاً آماده بودیم خداوند همه آنها را برطرف نماید؟ بله.

*
فقط برای امروز: همه نواقص شخصیت خود را به دقت بررسی میکنم تا دریابم آیا آماده هستم خداوند همه آنها را برطرف نماید.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۲ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]27 اردیبهشت ( نواقص )

«کاملاً آماده بودیم خداوند همه نواقص شخصیتی ما را برطرف نماید.»


قدم ششم

*
پس از برداشتن قدم پنجم، بسیاری از ما وقتی را صرف توجه به "چگونگی دقیق خطاهای خود" و نقش آنها در شکل دادن به شخصیت خود کردیم. زندگی ما به عنوان مثال بدون تکبر چگونه خواهد بود؟

تکبر مطمئناً ما را از ارتباط با دوستان خود باز داشته بود و از بهره بردن و یاد گرفتن از آنها جلوگیری میکرد. اما تکبر هم به ما به خوبی خدمت کرده بود، به طوری که در زمانهای که احترام به نفس‌مان شدیداً پایین بود از ما حمایت میکرد. اگر تکبر ما برطرف میشد، چه سودی عاید ما میشد؟

با برطرف شدن تکبر، یک قدم به بازیابی جایگاه مناسب خود در میان دیگران نزدیکتر میشویم. میتوانیم به یک اندازه برای جمع آنها، خرد آنها و مشکلات آنها ارزش قائل شویم. پشتیبانی و راهنمایی ما در صورت تمایل از مراقبت نیروی برتر نشأت میگیرد؛ "احترام به نفس پایین" دیگر برای ما معضل نیست.

تک تک نواقص شخصیتی خود را بدین طریق بررسی کردیم و به مشکل‌ساز بودن همه آنها پی بردیم. از این گذشته، به این خاطر است که آنها نواقص شخصیتی نامیده میشوند. آیا کاملاً آماده بودیم خداوند همه آنها را برطرف نماید؟ بله.

*
فقط برای امروز: همه نواقص شخصیت خود را به دقت بررسی میکنم تا دریابم آیا آماده هستم خداوند همه آنها را برطرف نماید.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۲ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]27 اردیبهشت ( نواقص )

«کاملاً آماده بودیم خداوند همه نواقص شخصیتی ما را برطرف نماید.»


قدم ششم

*
پس از برداشتن قدم پنجم، بسیاری از ما وقتی را صرف توجه به "چگونگی دقیق خطاهای خود" و نقش آنها در شکل دادن به شخصیت خود کردیم. زندگی ما به عنوان مثال بدون تکبر چگونه خواهد بود؟

تکبر مطمئناً ما را از ارتباط با دوستان خود باز داشته بود و از بهره بردن و یاد گرفتن از آنها جلوگیری میکرد. اما تکبر هم به ما به خوبی خدمت کرده بود، به طوری که در زمانهای که احترام به نفس‌مان شدیداً پایین بود از ما حمایت میکرد. اگر تکبر ما برطرف میشد، چه سودی عاید ما میشد؟

با برطرف شدن تکبر، یک قدم به بازیابی جایگاه مناسب خود در میان دیگران نزدیکتر میشویم. میتوانیم به یک اندازه برای جمع آنها، خرد آنها و مشکلات آنها ارزش قائل شویم. پشتیبانی و راهنمایی ما در صورت تمایل از مراقبت نیروی برتر نشأت میگیرد؛ "احترام به نفس پایین" دیگر برای ما معضل نیست.

تک تک نواقص شخصیتی خود را بدین طریق بررسی کردیم و به مشکل‌ساز بودن همه آنها پی بردیم. از این گذشته، به این خاطر است که آنها نواقص شخصیتی نامیده میشوند. آیا کاملاً آماده بودیم خداوند همه آنها را برطرف نماید؟ بله.

*
فقط برای امروز: همه نواقص شخصیت خود را به دقت بررسی میکنم تا دریابم آیا آماده هستم خداوند همه آنها را برطرف نماید.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۲ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]27 اردیبهشت ( نواقص )

«کاملاً آماده بودیم خداوند همه نواقص شخصیتی ما را برطرف نماید.»


قدم ششم

*
پس از برداشتن قدم پنجم، بسیاری از ما وقتی را صرف توجه به "چگونگی دقیق خطاهای خود" و نقش آنها در شکل دادن به شخصیت خود کردیم. زندگی ما به عنوان مثال بدون تکبر چگونه خواهد بود؟

تکبر مطمئناً ما را از ارتباط با دوستان خود باز داشته بود و از بهره بردن و یاد گرفتن از آنها جلوگیری میکرد. اما تکبر هم به ما به خوبی خدمت کرده بود، به طوری که در زمانهای که احترام به نفس‌مان شدیداً پایین بود از ما حمایت میکرد. اگر تکبر ما برطرف میشد، چه سودی عاید ما میشد؟

با برطرف شدن تکبر، یک قدم به بازیابی جایگاه مناسب خود در میان دیگران نزدیکتر میشویم. میتوانیم به یک اندازه برای جمع آنها، خرد آنها و مشکلات آنها ارزش قائل شویم. پشتیبانی و راهنمایی ما در صورت تمایل از مراقبت نیروی برتر نشأت میگیرد؛ "احترام به نفس پایین" دیگر برای ما معضل نیست.

تک تک نواقص شخصیتی خود را بدین طریق بررسی کردیم و به مشکل‌ساز بودن همه آنها پی بردیم. از این گذشته، به این خاطر است که آنها نواقص شخصیتی نامیده میشوند. آیا کاملاً آماده بودیم خداوند همه آنها را برطرف نماید؟ بله.

*
فقط برای امروز: همه نواقص شخصیت خود را به دقت بررسی میکنم تا دریابم آیا آماده هستم خداوند همه آنها را برطرف نماید.
لینک مرجع