تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط برای امروز 29 اردیبهشت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
29 اردیبهشت ( ترازنامه رشد )

«عملکرد گذشته و رفتار کنونی خود را مرور میکنیم تا ببینیم چه چیزهایی را میخواهیم حفظ کنیم و چه چیزهایی را میخواهیم کنار بگذاریم.»


کتاب پایه

*
در پایان هر روز، بسیاری از ما درباره بیست و چهار ساعت گذشته تعمق میکنیم و به اینکه چگونه میتوانیم در آینده به شکلی متفاوت زندگی کنیم، توجه میکنیم. افکار ما به آسانی سرگرم امور دنیا میشود: عوض کردن روغن ماشین، تمیز نگه داشتن اتاق نشیمن یا خالی کردن سطل زباله. گاهی اوقات تغییر جریان فکری خود از دستانداز امور روزمره و خستهکننده به مسیری روانتر، تلاش خاصی را میطلبد.

پرسشی ساده میتواند ما را در روانترین مسیر قرار دهد. فکر میکنیم فردا نیروی برتر برای ما چه میخواهد؟ شاید لازم است ارتباط آگاهانه سست خود را با خداوندی که درک میکنیم، تقویت کنیم. شاید با شغل یا رابطه خود راحت نبوده و تنها از روی ترس آنها را تحمل میکنیم. شاید برخی از نواقص شخصیتی آزاردهنده خود را پنهان میکنیم و از مشارکت کردن آن با راهنمای خود واهمه داریم. پرسش این است: واقعاً در چه بخشهایی از زندگی خود تمایل به پیشرفت داریم؟

در پایان هر روز، صرف اوقاتی را با نیروی برتر خود مفید مییابیم. میتوانیم درباره آنچه برای برنامه رشد روحانی ما در روز بعد فایده بیشتری دارد، تعمق کنیم. درباره زمینههایی که اخیراً در آنها پیشرفت داشتهایم، فکر میکنیم و زمینههایی را هدف میگیریم که هنوز مستلزم کار و تلاش است.

*
فقط برای امروز: در پایان هر روز وقتی را به برقراری ارتباط با نیروی برتر خود اختصاص میدهم. روز گذشته را مرور میکنم و درباره آنچه میان من و اراده نیروی برتر برای زندگی من فاصله انداخته، تعمق میکنم.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]29 اردیبهشت ( ترازنامه رشد )

«عملکرد گذشته و رفتار کنونی خود را مرور میکنیم تا ببینیم چه چیزهایی را میخواهیم حفظ کنیم و چه چیزهایی را میخواهیم کنار بگذاریم.»


کتاب پایه

*
در پایان هر روز، بسیاری از ما درباره بیست و چهار ساعت گذشته تعمق میکنیم و به اینکه چگونه میتوانیم در آینده به شکلی متفاوت زندگی کنیم، توجه میکنیم. افکار ما به آسانی سرگرم امور دنیا میشود: عوض کردن روغن ماشین، تمیز نگه داشتن اتاق نشیمن یا خالی کردن سطل زباله. گاهی اوقات تغییر جریان فکری خود از دستانداز امور روزمره و خستهکننده به مسیری روانتر، تلاش خاصی را میطلبد.

پرسشی ساده میتواند ما را در روانترین مسیر قرار دهد. فکر میکنیم فردا نیروی برتر برای ما چه میخواهد؟ شاید لازم است ارتباط آگاهانه سست خود را با خداوندی که درک میکنیم، تقویت کنیم. شاید با شغل یا رابطه خود راحت نبوده و تنها از روی ترس آنها را تحمل میکنیم. شاید برخی از نواقص شخصیتی آزاردهنده خود را پنهان میکنیم و از مشارکت کردن آن با راهنمای خود واهمه داریم. پرسش این است: واقعاً در چه بخشهایی از زندگی خود تمایل به پیشرفت داریم؟

در پایان هر روز، صرف اوقاتی را با نیروی برتر خود مفید مییابیم. میتوانیم درباره آنچه برای برنامه رشد روحانی ما در روز بعد فایده بیشتری دارد، تعمق کنیم. درباره زمینههایی که اخیراً در آنها پیشرفت داشتهایم، فکر میکنیم و زمینههایی را هدف میگیریم که هنوز مستلزم کار و تلاش است.

*
فقط برای امروز: در پایان هر روز وقتی را به برقراری ارتباط با نیروی برتر خود اختصاص میدهم. روز گذشته را مرور میکنم و درباره آنچه میان من و اراده نیروی برتر برای زندگی من فاصله انداخته، تعمق میکنم.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]29 اردیبهشت ( ترازنامه رشد )

«عملکرد گذشته و رفتار کنونی خود را مرور میکنیم تا ببینیم چه چیزهایی را میخواهیم حفظ کنیم و چه چیزهایی را میخواهیم کنار بگذاریم.»


کتاب پایه

*
در پایان هر روز، بسیاری از ما درباره بیست و چهار ساعت گذشته تعمق میکنیم و به اینکه چگونه میتوانیم در آینده به شکلی متفاوت زندگی کنیم، توجه میکنیم. افکار ما به آسانی سرگرم امور دنیا میشود: عوض کردن روغن ماشین، تمیز نگه داشتن اتاق نشیمن یا خالی کردن سطل زباله. گاهی اوقات تغییر جریان فکری خود از دستانداز امور روزمره و خستهکننده به مسیری روانتر، تلاش خاصی را میطلبد.

پرسشی ساده میتواند ما را در روانترین مسیر قرار دهد. فکر میکنیم فردا نیروی برتر برای ما چه میخواهد؟ شاید لازم است ارتباط آگاهانه سست خود را با خداوندی که درک میکنیم، تقویت کنیم. شاید با شغل یا رابطه خود راحت نبوده و تنها از روی ترس آنها را تحمل میکنیم. شاید برخی از نواقص شخصیتی آزاردهنده خود را پنهان میکنیم و از مشارکت کردن آن با راهنمای خود واهمه داریم. پرسش این است: واقعاً در چه بخشهایی از زندگی خود تمایل به پیشرفت داریم؟

در پایان هر روز، صرف اوقاتی را با نیروی برتر خود مفید مییابیم. میتوانیم درباره آنچه برای برنامه رشد روحانی ما در روز بعد فایده بیشتری دارد، تعمق کنیم. درباره زمینههایی که اخیراً در آنها پیشرفت داشتهایم، فکر میکنیم و زمینههایی را هدف میگیریم که هنوز مستلزم کار و تلاش است.

*
فقط برای امروز: در پایان هر روز وقتی را به برقراری ارتباط با نیروی برتر خود اختصاص میدهم. روز گذشته را مرور میکنم و درباره آنچه میان من و اراده نیروی برتر برای زندگی من فاصله انداخته، تعمق میکنم.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]29 اردیبهشت ( ترازنامه رشد )

«عملکرد گذشته و رفتار کنونی خود را مرور میکنیم تا ببینیم چه چیزهایی را میخواهیم حفظ کنیم و چه چیزهایی را میخواهیم کنار بگذاریم.»


کتاب پایه

*
در پایان هر روز، بسیاری از ما درباره بیست و چهار ساعت گذشته تعمق میکنیم و به اینکه چگونه میتوانیم در آینده به شکلی متفاوت زندگی کنیم، توجه میکنیم. افکار ما به آسانی سرگرم امور دنیا میشود: عوض کردن روغن ماشین، تمیز نگه داشتن اتاق نشیمن یا خالی کردن سطل زباله. گاهی اوقات تغییر جریان فکری خود از دستانداز امور روزمره و خستهکننده به مسیری روانتر، تلاش خاصی را میطلبد.

پرسشی ساده میتواند ما را در روانترین مسیر قرار دهد. فکر میکنیم فردا نیروی برتر برای ما چه میخواهد؟ شاید لازم است ارتباط آگاهانه سست خود را با خداوندی که درک میکنیم، تقویت کنیم. شاید با شغل یا رابطه خود راحت نبوده و تنها از روی ترس آنها را تحمل میکنیم. شاید برخی از نواقص شخصیتی آزاردهنده خود را پنهان میکنیم و از مشارکت کردن آن با راهنمای خود واهمه داریم. پرسش این است: واقعاً در چه بخشهایی از زندگی خود تمایل به پیشرفت داریم؟

در پایان هر روز، صرف اوقاتی را با نیروی برتر خود مفید مییابیم. میتوانیم درباره آنچه برای برنامه رشد روحانی ما در روز بعد فایده بیشتری دارد، تعمق کنیم. درباره زمینههایی که اخیراً در آنها پیشرفت داشتهایم، فکر میکنیم و زمینههایی را هدف میگیریم که هنوز مستلزم کار و تلاش است.

*
فقط برای امروز: در پایان هر روز وقتی را به برقراری ارتباط با نیروی برتر خود اختصاص میدهم. روز گذشته را مرور میکنم و درباره آنچه میان من و اراده نیروی برتر برای زندگی من فاصله انداخته، تعمق میکنم.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]29 اردیبهشت ( ترازنامه رشد )

«عملکرد گذشته و رفتار کنونی خود را مرور میکنیم تا ببینیم چه چیزهایی را میخواهیم حفظ کنیم و چه چیزهایی را میخواهیم کنار بگذاریم.»


کتاب پایه

*
در پایان هر روز، بسیاری از ما درباره بیست و چهار ساعت گذشته تعمق میکنیم و به اینکه چگونه میتوانیم در آینده به شکلی متفاوت زندگی کنیم، توجه میکنیم. افکار ما به آسانی سرگرم امور دنیا میشود: عوض کردن روغن ماشین، تمیز نگه داشتن اتاق نشیمن یا خالی کردن سطل زباله. گاهی اوقات تغییر جریان فکری خود از دستانداز امور روزمره و خستهکننده به مسیری روانتر، تلاش خاصی را میطلبد.

پرسشی ساده میتواند ما را در روانترین مسیر قرار دهد. فکر میکنیم فردا نیروی برتر برای ما چه میخواهد؟ شاید لازم است ارتباط آگاهانه سست خود را با خداوندی که درک میکنیم، تقویت کنیم. شاید با شغل یا رابطه خود راحت نبوده و تنها از روی ترس آنها را تحمل میکنیم. شاید برخی از نواقص شخصیتی آزاردهنده خود را پنهان میکنیم و از مشارکت کردن آن با راهنمای خود واهمه داریم. پرسش این است: واقعاً در چه بخشهایی از زندگی خود تمایل به پیشرفت داریم؟

در پایان هر روز، صرف اوقاتی را با نیروی برتر خود مفید مییابیم. میتوانیم درباره آنچه برای برنامه رشد روحانی ما در روز بعد فایده بیشتری دارد، تعمق کنیم. درباره زمینههایی که اخیراً در آنها پیشرفت داشتهایم، فکر میکنیم و زمینههایی را هدف میگیریم که هنوز مستلزم کار و تلاش است.

*
فقط برای امروز: در پایان هر روز وقتی را به برقراری ارتباط با نیروی برتر خود اختصاص میدهم. روز گذشته را مرور میکنم و درباره آنچه میان من و اراده نیروی برتر برای زندگی من فاصله انداخته، تعمق میکنم.
(۳۰-۲-۱۳۹۳ ۱۰:۱۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]29 اردیبهشت ( ترازنامه رشد )

«عملکرد گذشته و رفتار کنونی خود را مرور میکنیم تا ببینیم چه چیزهایی را میخواهیم حفظ کنیم و چه چیزهایی را میخواهیم کنار بگذاریم.»


کتاب پایه

*
در پایان هر روز، بسیاری از ما درباره بیست و چهار ساعت گذشته تعمق میکنیم و به اینکه چگونه میتوانیم در آینده به شکلی متفاوت زندگی کنیم، توجه میکنیم. افکار ما به آسانی سرگرم امور دنیا میشود: عوض کردن روغن ماشین، تمیز نگه داشتن اتاق نشیمن یا خالی کردن سطل زباله. گاهی اوقات تغییر جریان فکری خود از دستانداز امور روزمره و خستهکننده به مسیری روانتر، تلاش خاصی را میطلبد.

پرسشی ساده میتواند ما را در روانترین مسیر قرار دهد. فکر میکنیم فردا نیروی برتر برای ما چه میخواهد؟ شاید لازم است ارتباط آگاهانه سست خود را با خداوندی که درک میکنیم، تقویت کنیم. شاید با شغل یا رابطه خود راحت نبوده و تنها از روی ترس آنها را تحمل میکنیم. شاید برخی از نواقص شخصیتی آزاردهنده خود را پنهان میکنیم و از مشارکت کردن آن با راهنمای خود واهمه داریم. پرسش این است: واقعاً در چه بخشهایی از زندگی خود تمایل به پیشرفت داریم؟

در پایان هر روز، صرف اوقاتی را با نیروی برتر خود مفید مییابیم. میتوانیم درباره آنچه برای برنامه رشد روحانی ما در روز بعد فایده بیشتری دارد، تعمق کنیم. درباره زمینههایی که اخیراً در آنها پیشرفت داشتهایم، فکر میکنیم و زمینههایی را هدف میگیریم که هنوز مستلزم کار و تلاش است.

*
فقط برای امروز: در پایان هر روز وقتی را به برقراری ارتباط با نیروی برتر خود اختصاص میدهم. روز گذشته را مرور میکنم و درباره آنچه میان من و اراده نیروی برتر برای زندگی من فاصله انداخته، تعمق میکنم.
لینک مرجع