تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط برای امروز 31 اردیبهشت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
31 اردیبهشت ( شرکت در جلسات را ادامه بده )

«جلسات موجب حفظ ارتباط ما با جایی که بودهایم، میشوند، ولی از آن مهمتر، ارتباط ما را با جایی که در بهبودی خود میتوانیم برویم، حفظ میکنند.


کتاب پایه

*
معتادان از جهات بسیاری افرادی متفاوت هستند. وقتی به معتادان گمنام آمدیم، دیگران را مانند خود پنداشتیم، افرادی که ما را درک میکنند و ما نیز آنها را درک میکنیم. دیگر هر جایی که میرفتیم مانند افراد بیگانه و غریب احساس نمیکردیم. در جلسات NA و در جمع دوستان احساس میکردیم در خانه هستیم.

پس از مدتی پاکی اثرات اعتیاد ما پایان نمییابد. هنوز به همدردی با سایر معتادان احتیاج داریم. برای حفظ ارتباط خود با اینکه چه کسی هستیم، از کجا آمدهایم و به کجا میرویم، شرکت در جلسات را ادامه میدهیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که هرگز نمیتوانیم مواد مخدر را با موفقیت مصرف کنیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که هرگز معالجه نخواهیم شد، اما با انجام اصول برنامه میتوانیم بهبود پیدا کنیم. هر جلسه، تجربه و الگوی سایر معتادان را در بهبودی مداوم به ما ارائه میدهد.

در جلسات مشاهده میکنیم که افراد مختلف چگونه برنامه خود را انجام میدهند و نتایج این کار چگونه در زندگیشان نمایان میشود. اگر میخواهیم مانند دیگران زندگی کنیم، میتوانیم از آنچه آنها برای رسیدن به آن انجام دادهاند، مطلع شویم. جلسات معتادان گمنام ارتباط ما را با جایی که بودهایم و جایی که میتوانیم برویم، حفظ میکنند—ارتباطی که بدون این جلسات ناممکن است و نمیتوان هیچ جای دیگر به دست آورد. این ارتباط موجب شرکت مجدد ما در جلسات میشود.

*
فقط برای امروز: در جلسه NA حضور مییابم تا به خود یادآوری کنم چه کسی هستم، از کجا آمدهام و در بهبودی خود به کجا میتوانم بروم.
(۳۱-۲-۱۳۹۳ ۰۵:۵۳ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]31 اردیبهشت ( شرکت در جلسات را ادامه بده )

«جلسات موجب حفظ ارتباط ما با جایی که بودهایم، میشوند، ولی از آن مهمتر، ارتباط ما را با جایی که در بهبودی خود میتوانیم برویم، حفظ میکنند.


کتاب پایه

*
معتادان از جهات بسیاری افرادی متفاوت هستند. وقتی به معتادان گمنام آمدیم، دیگران را مانند خود پنداشتیم، افرادی که ما را درک میکنند و ما نیز آنها را درک میکنیم. دیگر هر جایی که میرفتیم مانند افراد بیگانه و غریب احساس نمیکردیم. در جلسات NA و در جمع دوستان احساس میکردیم در خانه هستیم.

پس از مدتی پاکی اثرات اعتیاد ما پایان نمییابد. هنوز به همدردی با سایر معتادان احتیاج داریم. برای حفظ ارتباط خود با اینکه چه کسی هستیم، از کجا آمدهایم و به کجا میرویم، شرکت در جلسات را ادامه میدهیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که هرگز نمیتوانیم مواد مخدر را با موفقیت مصرف کنیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که هرگز معالجه نخواهیم شد، اما با انجام اصول برنامه میتوانیم بهبود پیدا کنیم. هر جلسه، تجربه و الگوی سایر معتادان را در بهبودی مداوم به ما ارائه میدهد.

در جلسات مشاهده میکنیم که افراد مختلف چگونه برنامه خود را انجام میدهند و نتایج این کار چگونه در زندگیشان نمایان میشود. اگر میخواهیم مانند دیگران زندگی کنیم، میتوانیم از آنچه آنها برای رسیدن به آن انجام دادهاند، مطلع شویم. جلسات معتادان گمنام ارتباط ما را با جایی که بودهایم و جایی که میتوانیم برویم، حفظ میکنند—ارتباطی که بدون این جلسات ناممکن است و نمیتوان هیچ جای دیگر به دست آورد. این ارتباط موجب شرکت مجدد ما در جلسات میشود.

*
فقط برای امروز: در جلسه NA حضور مییابم تا به خود یادآوری کنم چه کسی هستم، از کجا آمدهام و در بهبودی خود به کجا میتوانم بروم.
(۳۱-۲-۱۳۹۳ ۰۵:۵۳ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]31 اردیبهشت ( شرکت در جلسات را ادامه بده )

«جلسات موجب حفظ ارتباط ما با جایی که بودهایم، میشوند، ولی از آن مهمتر، ارتباط ما را با جایی که در بهبودی خود میتوانیم برویم، حفظ میکنند.


کتاب پایه

*
معتادان از جهات بسیاری افرادی متفاوت هستند. وقتی به معتادان گمنام آمدیم، دیگران را مانند خود پنداشتیم، افرادی که ما را درک میکنند و ما نیز آنها را درک میکنیم. دیگر هر جایی که میرفتیم مانند افراد بیگانه و غریب احساس نمیکردیم. در جلسات NA و در جمع دوستان احساس میکردیم در خانه هستیم.

پس از مدتی پاکی اثرات اعتیاد ما پایان نمییابد. هنوز به همدردی با سایر معتادان احتیاج داریم. برای حفظ ارتباط خود با اینکه چه کسی هستیم، از کجا آمدهایم و به کجا میرویم، شرکت در جلسات را ادامه میدهیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که هرگز نمیتوانیم مواد مخدر را با موفقیت مصرف کنیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که هرگز معالجه نخواهیم شد، اما با انجام اصول برنامه میتوانیم بهبود پیدا کنیم. هر جلسه، تجربه و الگوی سایر معتادان را در بهبودی مداوم به ما ارائه میدهد.

در جلسات مشاهده میکنیم که افراد مختلف چگونه برنامه خود را انجام میدهند و نتایج این کار چگونه در زندگیشان نمایان میشود. اگر میخواهیم مانند دیگران زندگی کنیم، میتوانیم از آنچه آنها برای رسیدن به آن انجام دادهاند، مطلع شویم. جلسات معتادان گمنام ارتباط ما را با جایی که بودهایم و جایی که میتوانیم برویم، حفظ میکنند—ارتباطی که بدون این جلسات ناممکن است و نمیتوان هیچ جای دیگر به دست آورد. این ارتباط موجب شرکت مجدد ما در جلسات میشود.

*
فقط برای امروز: در جلسه NA حضور مییابم تا به خود یادآوری کنم چه کسی هستم، از کجا آمدهام و در بهبودی خود به کجا میتوانم بروم.
(۳۱-۲-۱۳۹۳ ۰۵:۵۳ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]31 اردیبهشت ( شرکت در جلسات را ادامه بده )

«جلسات موجب حفظ ارتباط ما با جایی که بودهایم، میشوند، ولی از آن مهمتر، ارتباط ما را با جایی که در بهبودی خود میتوانیم برویم، حفظ میکنند.


کتاب پایه

*
معتادان از جهات بسیاری افرادی متفاوت هستند. وقتی به معتادان گمنام آمدیم، دیگران را مانند خود پنداشتیم، افرادی که ما را درک میکنند و ما نیز آنها را درک میکنیم. دیگر هر جایی که میرفتیم مانند افراد بیگانه و غریب احساس نمیکردیم. در جلسات NA و در جمع دوستان احساس میکردیم در خانه هستیم.

پس از مدتی پاکی اثرات اعتیاد ما پایان نمییابد. هنوز به همدردی با سایر معتادان احتیاج داریم. برای حفظ ارتباط خود با اینکه چه کسی هستیم، از کجا آمدهایم و به کجا میرویم، شرکت در جلسات را ادامه میدهیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که هرگز نمیتوانیم مواد مخدر را با موفقیت مصرف کنیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که هرگز معالجه نخواهیم شد، اما با انجام اصول برنامه میتوانیم بهبود پیدا کنیم. هر جلسه، تجربه و الگوی سایر معتادان را در بهبودی مداوم به ما ارائه میدهد.

در جلسات مشاهده میکنیم که افراد مختلف چگونه برنامه خود را انجام میدهند و نتایج این کار چگونه در زندگیشان نمایان میشود. اگر میخواهیم مانند دیگران زندگی کنیم، میتوانیم از آنچه آنها برای رسیدن به آن انجام دادهاند، مطلع شویم. جلسات معتادان گمنام ارتباط ما را با جایی که بودهایم و جایی که میتوانیم برویم، حفظ میکنند—ارتباطی که بدون این جلسات ناممکن است و نمیتوان هیچ جای دیگر به دست آورد. این ارتباط موجب شرکت مجدد ما در جلسات میشود.

*
فقط برای امروز: در جلسه NA حضور مییابم تا به خود یادآوری کنم چه کسی هستم، از کجا آمدهام و در بهبودی خود به کجا میتوانم بروم.
(۳۱-۲-۱۳۹۳ ۰۵:۵۳ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]31 اردیبهشت ( شرکت در جلسات را ادامه بده )

«جلسات موجب حفظ ارتباط ما با جایی که بودهایم، میشوند، ولی از آن مهمتر، ارتباط ما را با جایی که در بهبودی خود میتوانیم برویم، حفظ میکنند.


کتاب پایه

*
معتادان از جهات بسیاری افرادی متفاوت هستند. وقتی به معتادان گمنام آمدیم، دیگران را مانند خود پنداشتیم، افرادی که ما را درک میکنند و ما نیز آنها را درک میکنیم. دیگر هر جایی که میرفتیم مانند افراد بیگانه و غریب احساس نمیکردیم. در جلسات NA و در جمع دوستان احساس میکردیم در خانه هستیم.

پس از مدتی پاکی اثرات اعتیاد ما پایان نمییابد. هنوز به همدردی با سایر معتادان احتیاج داریم. برای حفظ ارتباط خود با اینکه چه کسی هستیم، از کجا آمدهایم و به کجا میرویم، شرکت در جلسات را ادامه میدهیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که هرگز نمیتوانیم مواد مخدر را با موفقیت مصرف کنیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که هرگز معالجه نخواهیم شد، اما با انجام اصول برنامه میتوانیم بهبود پیدا کنیم. هر جلسه، تجربه و الگوی سایر معتادان را در بهبودی مداوم به ما ارائه میدهد.

در جلسات مشاهده میکنیم که افراد مختلف چگونه برنامه خود را انجام میدهند و نتایج این کار چگونه در زندگیشان نمایان میشود. اگر میخواهیم مانند دیگران زندگی کنیم، میتوانیم از آنچه آنها برای رسیدن به آن انجام دادهاند، مطلع شویم. جلسات معتادان گمنام ارتباط ما را با جایی که بودهایم و جایی که میتوانیم برویم، حفظ میکنند—ارتباطی که بدون این جلسات ناممکن است و نمیتوان هیچ جای دیگر به دست آورد. این ارتباط موجب شرکت مجدد ما در جلسات میشود.

*
فقط برای امروز: در جلسه NA حضور مییابم تا به خود یادآوری کنم چه کسی هستم، از کجا آمدهام و در بهبودی خود به کجا میتوانم بروم.
(۳۱-۲-۱۳۹۳ ۰۵:۵۳ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]31 اردیبهشت ( شرکت در جلسات را ادامه بده )

«جلسات موجب حفظ ارتباط ما با جایی که بودهایم، میشوند، ولی از آن مهمتر، ارتباط ما را با جایی که در بهبودی خود میتوانیم برویم، حفظ میکنند.


کتاب پایه

*
معتادان از جهات بسیاری افرادی متفاوت هستند. وقتی به معتادان گمنام آمدیم، دیگران را مانند خود پنداشتیم، افرادی که ما را درک میکنند و ما نیز آنها را درک میکنیم. دیگر هر جایی که میرفتیم مانند افراد بیگانه و غریب احساس نمیکردیم. در جلسات NA و در جمع دوستان احساس میکردیم در خانه هستیم.

پس از مدتی پاکی اثرات اعتیاد ما پایان نمییابد. هنوز به همدردی با سایر معتادان احتیاج داریم. برای حفظ ارتباط خود با اینکه چه کسی هستیم، از کجا آمدهایم و به کجا میرویم، شرکت در جلسات را ادامه میدهیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که هرگز نمیتوانیم مواد مخدر را با موفقیت مصرف کنیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که هرگز معالجه نخواهیم شد، اما با انجام اصول برنامه میتوانیم بهبود پیدا کنیم. هر جلسه، تجربه و الگوی سایر معتادان را در بهبودی مداوم به ما ارائه میدهد.

در جلسات مشاهده میکنیم که افراد مختلف چگونه برنامه خود را انجام میدهند و نتایج این کار چگونه در زندگیشان نمایان میشود. اگر میخواهیم مانند دیگران زندگی کنیم، میتوانیم از آنچه آنها برای رسیدن به آن انجام دادهاند، مطلع شویم. جلسات معتادان گمنام ارتباط ما را با جایی که بودهایم و جایی که میتوانیم برویم، حفظ میکنند—ارتباطی که بدون این جلسات ناممکن است و نمیتوان هیچ جای دیگر به دست آورد. این ارتباط موجب شرکت مجدد ما در جلسات میشود.

*
فقط برای امروز: در جلسه NA حضور مییابم تا به خود یادآوری کنم چه کسی هستم، از کجا آمدهام و در بهبودی خود به کجا میتوانم بروم.
(۳۱-۲-۱۳۹۳ ۰۵:۵۳ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]31 اردیبهشت ( شرکت در جلسات را ادامه بده )

«جلسات موجب حفظ ارتباط ما با جایی که بودهایم، میشوند، ولی از آن مهمتر، ارتباط ما را با جایی که در بهبودی خود میتوانیم برویم، حفظ میکنند.


کتاب پایه

*
معتادان از جهات بسیاری افرادی متفاوت هستند. وقتی به معتادان گمنام آمدیم، دیگران را مانند خود پنداشتیم، افرادی که ما را درک میکنند و ما نیز آنها را درک میکنیم. دیگر هر جایی که میرفتیم مانند افراد بیگانه و غریب احساس نمیکردیم. در جلسات NA و در جمع دوستان احساس میکردیم در خانه هستیم.

پس از مدتی پاکی اثرات اعتیاد ما پایان نمییابد. هنوز به همدردی با سایر معتادان احتیاج داریم. برای حفظ ارتباط خود با اینکه چه کسی هستیم، از کجا آمدهایم و به کجا میرویم، شرکت در جلسات را ادامه میدهیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که هرگز نمیتوانیم مواد مخدر را با موفقیت مصرف کنیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که هرگز معالجه نخواهیم شد، اما با انجام اصول برنامه میتوانیم بهبود پیدا کنیم. هر جلسه، تجربه و الگوی سایر معتادان را در بهبودی مداوم به ما ارائه میدهد.

در جلسات مشاهده میکنیم که افراد مختلف چگونه برنامه خود را انجام میدهند و نتایج این کار چگونه در زندگیشان نمایان میشود. اگر میخواهیم مانند دیگران زندگی کنیم، میتوانیم از آنچه آنها برای رسیدن به آن انجام دادهاند، مطلع شویم. جلسات معتادان گمنام ارتباط ما را با جایی که بودهایم و جایی که میتوانیم برویم، حفظ میکنند—ارتباطی که بدون این جلسات ناممکن است و نمیتوان هیچ جای دیگر به دست آورد. این ارتباط موجب شرکت مجدد ما در جلسات میشود.

*
فقط برای امروز: در جلسه NA حضور مییابم تا به خود یادآوری کنم چه کسی هستم، از کجا آمدهام و در بهبودی خود به کجا میتوانم بروم.
لینک مرجع