تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پيام بهبودي در ال_انان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5
نه من مسئول شادي ديگري هستم ، نه ديگران مسئول شادي من هستند .
به سادگي به عقب برمي‌گردم و افكارم را مرور مي‌كنم. درست مثل اينكه يك نمايشنامه را نگاه مي‌كنم فقط به امروز فكرمی كنم و گذشته و آينده راتنها میگذارم.
هيچ چيز محصورمان نميكند ، مگر افكارمان .
هيچ چيز محدودمان نميكند ، مگر اعتقاداتمان . و ...
هيچ چيز مجبورمان نميكند ، مگر ترسهايمان !!...
و اينگونه است كه در ميان اين حصارها بين مفهوم خوب و بد ميمانيم ....
وقتي با صداي بلند بخودمان ..در جلسه به گروه ميگوييم كه از نواقصمان عاجز شديم ، حركت ما در مسير حقيقت و رهايي آغاز ميشود ...
بطور کلی نیروی برتر در حال حاضر ، عامل و یا عواملی هستند که به ما کمک کرده تا پاک بمانیم و بهبودی حاصل کنیم
من احساس شايستگي ميكنم نسبت به هر آنچه كه زندگي به ارمغان مي آورد و مخصوصا زماني كه از قدمهاي 12 گانه و سنتهاي 12 گانه ، شعار ها ، نشريات ، حمايتها و مهمترين آنها از جلسات استفاده ميكنم .
امام حسین (ع): براي‌ پيران‌ زشت‌تر از آن‌ نيست‌ كه‌ هوسرانی‌ كنند، برای‌ پادشاهان‌ زشت‌تر از آن‌ نيست‌ كه‌ سختگيری‌ نمايند، برای‌ افراد نجيب‌ زشت‌تر از دروغگوييی چيزی‌ نيست‌ و براى‌ علما زشت‌تر از حرص‌ و آز چيزى‌ نيست‌ .
صداقت، پادزهر افکار بیمار ماست
اين الگوي فكري دردناك كه ما خدا و قدرت برتر ديگران هستيم و ديگران قدر برتر ما هستند باعث شد كه زندگيمان آشفته و اختيارش از دستمان خارج شود .
ما نمی توانیم به تمامی موجودات روی زمین عشق مان را نثار کنیم ولی در حد توانمان آنهایی که در اطراف مان هستند (پدر ، مادر،همسروفرزندان ، دوستان ، همسایگان، معلم ، سالخوردگان ، بیماران و.....) را از عشق مان بی نصیب نکنیم
صفحه ها: 1 2 3 4 5
لینک مرجع