تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نكته امروز
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
شما ميتوانيد بر تاريكي ها فائق آييد ....تا آنجا كه ديد داريد حركت كنيد . وقتي جلوتر رفتيد ، باز از آنجا ميتوانيد دور دست ها را هم ببينيد .
به خداوند اعتماد كنيد و كارها را به زمان واگذار كنيد .
"هر كاري زمان خودش را ميطلبد "
به صلیب هم اگر کشیده شدی ،
مسیح باش نه مترسک....
رنجیدن بهتر از رنجانیدن است
این
مهمترین آموخته زندگیست.
[تصویر: 57493_389.jpg]
مفهوم اراده خدا:
انجام بهترین کاری که می توانیم ،با آنچه که در اختیار داریم.
تنها قضاوت و مقايسه اي که درست است این است که من امروزخودم را باگذشته خودم مقايسه کنم که باعث رشد من می شود نه اینکه خودم را با دیگران بهبودی انها و داشته هایشان و یا هرچیز دیگر مقایسه کنم مقایسه خود با دیگران یعنی نقص که باعث شدت بیماری من می شود .
پس امروز فقط مجازم خودم را با خودم در گذشته و حال مقایسه کنم .
مهمتر از شکستن دل
اعتمادی است که تخریب می شود[
در کل به ما ثابت شده ، هر موقع در راستای بهبودی و جدی گرفتن اصول برنامه قرار میگیریم وسوسه در ما کمتر میشود
سكوت در قدم يك از روي ترسهايم بود ..و لي سكوت در قدم 2 روحاني ، معنوي و آگاهانه است ....
ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯼ ﺁﺩﻣﺎ ﻧﺸـــﻮ !!!
ﺣﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻨﺖ ...
ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﺶ ﺑﯿﻞ ﺑﺰﻧــــــﯽ ...
ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﺑﺸﻪ, ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﮐﺮﻡ ﺗﻮﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸـﻪ
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
لینک مرجع