تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 1
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
«جاذبه به جای تبلیغ» برای من چه معنایی دارد، جاذبه با تبلیغ چه فرقی دارد؟
لینک مرجع