تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 7
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
هنگام کارکردن این سنت چه احساسات و مسائل هموابستگی برای من پیش آمده است؟
لینک مرجع