تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: بازتاب های روزانه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
هر روز سعی میکنیم کمی به سمت کمال خداوند پیش رویم. پس دیگر از روی احساسات گرفتار گناه نمی شویم.
رشد روحی وعاطفی در انجمن آنقدر که به شکست ها و پس رفت ها وابسته است به موفقیت بستگی ندارد.

این موضوع را به خاطر داشته باشید،فکرکنم لغزش باعث می شود از پله ها پرت شوید نه اینکه بیفتید.

_______________________________________(بازتاب های روزانه صفحه 69 )
..................................................گناهی از روی احساسات

هرروز سعی می کنیم به سمت کمال خداوند پیش رویم.پس دیگر از روی احساسات گرفتار گناه نمی شویم.

______________________(بازتاب های روزانه صفحه 70 )
.................................................حقوق برابر

برای همه گروه های انجمن پیش آمده است که زمانی دوره های مشروب خوری منظم داشته باشند...پس از مدتی

ترس وبی طاقتی فروکش می کند.{وما فهمیدیم که} نمی خواهیم فرصت ترک الکل را از کسی بگیریم ما می خواهیم تا حد

امکان برنامه هایمان عمومی باشد وهرگز به سمت انحصاری شدن نمی رویم

_______________________(بازتاب های روزانه صفحه 71 )
رفتارهای ما بازتاب افکار ما هستند ، بنابراین هر چقدر افکارمان مناسب و درست باشند رفتارهایمان هم نیز مناسب و درست میشوند
..................................................تحمل واقعی

تنها شرط لازم برای عضویت درانجمن این است که بخواهی مشروب را کنار بگذاری .

___________________ (بازتاب های روزانه صفحه 72 )
..................................................هدف اولیه ما

هر چه انجمن بیشتر به هدف اولیه اش وفادار باشد، تاثیر کمک هایش در همه جا بشتر خواهد بود .

_______________________( بازتاب های روزانه صفحه 73 )
.......................................آمادگی برای خدمت به دیگران

جامعه ی ما به این نتیجه رسید که فقط یک ماموریت والا هست :

.....................................................................رساندن پیام انجمن به کسانیکه نمی دانند راهی برای رهایی هست

___________________________(بازتاب های روزانه صفحه 74)
............................................تغییر در دیدگاه

نگاهمان به زندگی عوض خواهد شد .

........................................دیدگاهم کاملا خودخواهانه و خودمدارانه بودخواست من و راحتی من بر همه چیز اولویت داشت .

____________________________(بازتاب های روزانه صفحه 75 )
.......................................................................مسیری به سمت آسمان

پیمودن چندین گام ساده که حاصلش هشیاری است.گام ها به من کمک کردن تاجای پایم رامحکم کنم واز پرتگاه اجتناب کنم.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
لینک مرجع