تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوالات متناسب همراه چالشهاي موجود در كارگاه آموزشي
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چگونه میتوان سوالات را متناسب با چالشهای موجود طراحی کرد؟
 سوال کردن از اعضاء شرکت کننده در کارگاه در خصوص مشکلاتشان
 توجه به نوع برگزاری کارگاه)متمرکز، غیر متمرکز، وجدان گروه و...(
 اطلاعاتی نسبت به فرهنگ وجغرافیای محل برگزاری ونیز سطح دانش وکارکرداعضاء شرکت کننده
 مطالعه دقیق گزارشهای رابطین در خصوص درخواستها و مشکلاتشان
 طرح سوالات ریشه ای که در ارائه جواب بتوان جوابهای گوناگونی دست یافت نه سوالاتی که جواب آنها
بله و خیر هست
 استفاده کردن از تجربیات و مشکلات نمایندگان و چند تن از اعضاء گروه هدف در جلسه درون کمیته
ای
*گرداننده و سخنران کارگاه باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟
 متواضع و فروتن باشد }خوب شنیدن و خوب صحبت کردن }
 اعتماد به نفس بالا و قدرت بیان خوبی داشته باشد تا مخاطب را به سمت خود جلب کند . خوشرویی ، گوش دادن و تایید کردن ، احترام گذاشتن و محبت
کردن ، تشویق کردن اعضاء
 در مورد اصول } قدمها ، سنتها و مفاهیم{ و موضوع آگاهی کامل داشته باشد .
 تمرکز بر روی بهبودی خود داشته باشد
لینک مرجع