تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: برگزاری چه نوع کارگاه هایی نیاز است؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
 ما باید ببینیم درچه زمینه هایی ضعف داریم و اگردرگروه با مشکل یا کمبود اطلاعات روبرو
میشویم .میتوانیم درخواست کنیم که کارگاهی برگزار شود تا گروه نسبت به آن موضوع
یامشکل آگاه شود.
 کارگاه های که در سطح یک ناحیه یا شورای محلی یا یک گروه نیاز است برگزار شود بستگی به
مشکلات آن سطح و آن برهه زمانی آن سطح از ساختار خدماتی دارد و با رای وجدان گروهی درخواست
و برگزار میشود و بیشترین کارگاه های که امروزه برگزار میشود ونیاز است که بیشتر برگزار شود در
مورد سنتها است
 راهنما کیست؟ وشرایطش ورابطه راهنما ورهجو...(
 سبد پول وبطور کلی سنت هفتم ....
 اهمیت خدمت وکارآیی خدمت درمسیر بهبودی شخصی واجتماعی...
 نقش سنت 4 در وچگونگی درک این سنت
 چگونگی عملکرد فردی درسنت 11
 موضوعات بهبودی کمتر از مسائل خدماتی مورد توجه قرار گرفته و کمتر در کارگاهها به آن پرداخته
شده و بهتر است به موضوعات بهبودی نیز پرداخته شود
 آموزش گرداننده برای کارگاههای آموزشی
 ترویج فرهنگ خدمت و ایجاد انگیزه و روحیه خدمتگزاری
 خدمات، روابط در خدمت و شیوه کمک به خدمتگزاران و همراهی در خدمت لازم است
 استفاده ابزاری از سنتها و مفاهیم
لینک مرجع