تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: كارگاه آموزشي و محاسن آن
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آشنایی بهتر با ساختار و عملکرد کمیته های فرعی
 بیشتر شدن اتحاد میان گروه ها
 تمایل به خدمت نیز افزایش میابد باعث تقویت ساختار خدماتی و انجمن و گروهها
 فرصتی مناسب برای استفاده کردن از تجربه اعضایی که در همان مورد خاص تجربه های به روزی دارند
 درک بهتر وهدفمند از اصول برنامه
 . فرا گیر شدن و یک دست شدن تجربیات مختلف
 مرین برای اموزش پذیری هر چه بیشتر .
 ایجاد دوستی و صمیمیت بیشتر بین اعضاء

 ارتقاء آگاهی اعضاء از اصول انجمن
 به چالش کشیدن مسائلی که ممکن است به آنها در گروه ها کمتر توجه شود
 همسان سازی اطلاعات اعضاء
 گسترش پیام انجمن و به روز شدن اطلاعات بهبودی و خدماتی اعضاء می باشد
 جلوگیری از ترویج رفتار غیر اصولی از طریق بدعت گزاری غلط
 ایجاد ارتباط با گروه های دیگر
لینک مرجع