تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط برای امروز 14 خرداد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
14 خرداد ( بساز، ویران نکن )

«احساس منفی ما نسبت به خود با ابراز علاقه مثبت نسبت به دیگران جایگزین میشود.»


کتاب پایه
*
شایعهپراکنی شیطان سیاه درونی ما را تغذیه میکند. گاهی اوقات تنها راهی که میتوانیم درباره خود احساس خوبی داشته باشیم این است که فرد دیگری را از طریق مقایسه، بد جلوه دهیم. اما احترام به نفسی که به ضرر فرد دیگر تمام میشود، بیارزش است و به تاوان آن نمیارزد.
پس چگونه با احساس منفی درباره خود کنار بیاییم؟ ساده است. علاقه مثبت نسبت به دیگران را جایگزین آن میکنیم. به جای اینکه بر احترام نفس پایین خود انگشت بگذاریم، به نزد اطرافیان خود میرویم و سعی میکنیم در خدمت آنها باشیم.
شاید این کار راهی برای طفره رفتن از موضوع به نظر رسد، اما این چنین نیست. با انگشت گذاشتن بر احساس حقارت نسبت به خود نمیتوانیم کاری انجام دهیم، جز اینکه خود را گرفتار مخمصه دلسوزی نسبت به خود کنیم. اما با جایگزینی دلسوزی نسبت به خود با ابراز علاقه عشقآمیز و فعال نسبت به دیگران، میتوانیم برای خود احترام قائل شویم.
راه دستیابی به احترام به نفس، خراب کردن دیگران نیست، بلکه دلپسندتر کردن آنها از طریق ابراز عشق و علاقه مثبت است. برای اینکه در انجام این کار به ما کمک شود، میتوانیم از خود بپرسیم آیا به ایجاد مشکل کمک میکنیم یا به یافتن راه حل. امروز، میتوانیم به جای ویرانی، سازندگی را انتخاب کنیم.

*
فقط برای امروز: گرچه ممکن است احساس حقارت کنم، لازم نیست برای دلپسندتر کردن خود، دیگران را خراب کنم. امروز، احساس منفی نسبت به خود را با ابراز علاقه مثبت نسبت به دیگران جایگزین میکنم. به جای ویرانی، سازندگی را در پیش میگیرم.
(۱۴-۳-۱۳۹۳ ۰۶:۲۷ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]14 خرداد ( بساز، ویران نکن )

«احساس منفی ما نسبت به خود با ابراز علاقه مثبت نسبت به دیگران جایگزین میشود.»


کتاب پایه
*
شایعهپراکنی شیطان سیاه درونی ما را تغذیه میکند. گاهی اوقات تنها راهی که میتوانیم درباره خود احساس خوبی داشته باشیم این است که فرد دیگری را از طریق مقایسه، بد جلوه دهیم. اما احترام به نفسی که به ضرر فرد دیگر تمام میشود، بیارزش است و به تاوان آن نمیارزد.
پس چگونه با احساس منفی درباره خود کنار بیاییم؟ ساده است. علاقه مثبت نسبت به دیگران را جایگزین آن میکنیم. به جای اینکه بر احترام نفس پایین خود انگشت بگذاریم، به نزد اطرافیان خود میرویم و سعی میکنیم در خدمت آنها باشیم.
شاید این کار راهی برای طفره رفتن از موضوع به نظر رسد، اما این چنین نیست. با انگشت گذاشتن بر احساس حقارت نسبت به خود نمیتوانیم کاری انجام دهیم، جز اینکه خود را گرفتار مخمصه دلسوزی نسبت به خود کنیم. اما با جایگزینی دلسوزی نسبت به خود با ابراز علاقه عشقآمیز و فعال نسبت به دیگران، میتوانیم برای خود احترام قائل شویم.
راه دستیابی به احترام به نفس، خراب کردن دیگران نیست، بلکه دلپسندتر کردن آنها از طریق ابراز عشق و علاقه مثبت است. برای اینکه در انجام این کار به ما کمک شود، میتوانیم از خود بپرسیم آیا به ایجاد مشکل کمک میکنیم یا به یافتن راه حل. امروز، میتوانیم به جای ویرانی، سازندگی را انتخاب کنیم.

*
فقط برای امروز: گرچه ممکن است احساس حقارت کنم، لازم نیست برای دلپسندتر کردن خود، دیگران را خراب کنم. امروز، احساس منفی نسبت به خود را با ابراز علاقه مثبت نسبت به دیگران جایگزین میکنم. به جای ویرانی، سازندگی را در پیش میگیرم.
(۱۴-۳-۱۳۹۳ ۰۶:۲۷ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]14 خرداد ( بساز، ویران نکن )

«احساس منفی ما نسبت به خود با ابراز علاقه مثبت نسبت به دیگران جایگزین میشود.»


کتاب پایه
*
شایعهپراکنی شیطان سیاه درونی ما را تغذیه میکند. گاهی اوقات تنها راهی که میتوانیم درباره خود احساس خوبی داشته باشیم این است که فرد دیگری را از طریق مقایسه، بد جلوه دهیم. اما احترام به نفسی که به ضرر فرد دیگر تمام میشود، بیارزش است و به تاوان آن نمیارزد.
پس چگونه با احساس منفی درباره خود کنار بیاییم؟ ساده است. علاقه مثبت نسبت به دیگران را جایگزین آن میکنیم. به جای اینکه بر احترام نفس پایین خود انگشت بگذاریم، به نزد اطرافیان خود میرویم و سعی میکنیم در خدمت آنها باشیم.
شاید این کار راهی برای طفره رفتن از موضوع به نظر رسد، اما این چنین نیست. با انگشت گذاشتن بر احساس حقارت نسبت به خود نمیتوانیم کاری انجام دهیم، جز اینکه خود را گرفتار مخمصه دلسوزی نسبت به خود کنیم. اما با جایگزینی دلسوزی نسبت به خود با ابراز علاقه عشقآمیز و فعال نسبت به دیگران، میتوانیم برای خود احترام قائل شویم.
راه دستیابی به احترام به نفس، خراب کردن دیگران نیست، بلکه دلپسندتر کردن آنها از طریق ابراز عشق و علاقه مثبت است. برای اینکه در انجام این کار به ما کمک شود، میتوانیم از خود بپرسیم آیا به ایجاد مشکل کمک میکنیم یا به یافتن راه حل. امروز، میتوانیم به جای ویرانی، سازندگی را انتخاب کنیم.

*
فقط برای امروز: گرچه ممکن است احساس حقارت کنم، لازم نیست برای دلپسندتر کردن خود، دیگران را خراب کنم. امروز، احساس منفی نسبت به خود را با ابراز علاقه مثبت نسبت به دیگران جایگزین میکنم. به جای ویرانی، سازندگی را در پیش میگیرم.
(۱۴-۳-۱۳۹۳ ۰۶:۲۷ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]14 خرداد ( بساز، ویران نکن )

«احساس منفی ما نسبت به خود با ابراز علاقه مثبت نسبت به دیگران جایگزین میشود.»


کتاب پایه
*
شایعهپراکنی شیطان سیاه درونی ما را تغذیه میکند. گاهی اوقات تنها راهی که میتوانیم درباره خود احساس خوبی داشته باشیم این است که فرد دیگری را از طریق مقایسه، بد جلوه دهیم. اما احترام به نفسی که به ضرر فرد دیگر تمام میشود، بیارزش است و به تاوان آن نمیارزد.
پس چگونه با احساس منفی درباره خود کنار بیاییم؟ ساده است. علاقه مثبت نسبت به دیگران را جایگزین آن میکنیم. به جای اینکه بر احترام نفس پایین خود انگشت بگذاریم، به نزد اطرافیان خود میرویم و سعی میکنیم در خدمت آنها باشیم.
شاید این کار راهی برای طفره رفتن از موضوع به نظر رسد، اما این چنین نیست. با انگشت گذاشتن بر احساس حقارت نسبت به خود نمیتوانیم کاری انجام دهیم، جز اینکه خود را گرفتار مخمصه دلسوزی نسبت به خود کنیم. اما با جایگزینی دلسوزی نسبت به خود با ابراز علاقه عشقآمیز و فعال نسبت به دیگران، میتوانیم برای خود احترام قائل شویم.
راه دستیابی به احترام به نفس، خراب کردن دیگران نیست، بلکه دلپسندتر کردن آنها از طریق ابراز عشق و علاقه مثبت است. برای اینکه در انجام این کار به ما کمک شود، میتوانیم از خود بپرسیم آیا به ایجاد مشکل کمک میکنیم یا به یافتن راه حل. امروز، میتوانیم به جای ویرانی، سازندگی را انتخاب کنیم.

*
فقط برای امروز: گرچه ممکن است احساس حقارت کنم، لازم نیست برای دلپسندتر کردن خود، دیگران را خراب کنم. امروز، احساس منفی نسبت به خود را با ابراز علاقه مثبت نسبت به دیگران جایگزین میکنم. به جای ویرانی، سازندگی را در پیش میگیرم.
(۱۴-۳-۱۳۹۳ ۰۶:۲۷ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]14 خرداد ( بساز، ویران نکن )

«احساس منفی ما نسبت به خود با ابراز علاقه مثبت نسبت به دیگران جایگزین میشود.»


کتاب پایه
*
شایعهپراکنی شیطان سیاه درونی ما را تغذیه میکند. گاهی اوقات تنها راهی که میتوانیم درباره خود احساس خوبی داشته باشیم این است که فرد دیگری را از طریق مقایسه، بد جلوه دهیم. اما احترام به نفسی که به ضرر فرد دیگر تمام میشود، بیارزش است و به تاوان آن نمیارزد.
پس چگونه با احساس منفی درباره خود کنار بیاییم؟ ساده است. علاقه مثبت نسبت به دیگران را جایگزین آن میکنیم. به جای اینکه بر احترام نفس پایین خود انگشت بگذاریم، به نزد اطرافیان خود میرویم و سعی میکنیم در خدمت آنها باشیم.
شاید این کار راهی برای طفره رفتن از موضوع به نظر رسد، اما این چنین نیست. با انگشت گذاشتن بر احساس حقارت نسبت به خود نمیتوانیم کاری انجام دهیم، جز اینکه خود را گرفتار مخمصه دلسوزی نسبت به خود کنیم. اما با جایگزینی دلسوزی نسبت به خود با ابراز علاقه عشقآمیز و فعال نسبت به دیگران، میتوانیم برای خود احترام قائل شویم.
راه دستیابی به احترام به نفس، خراب کردن دیگران نیست، بلکه دلپسندتر کردن آنها از طریق ابراز عشق و علاقه مثبت است. برای اینکه در انجام این کار به ما کمک شود، میتوانیم از خود بپرسیم آیا به ایجاد مشکل کمک میکنیم یا به یافتن راه حل. امروز، میتوانیم به جای ویرانی، سازندگی را انتخاب کنیم.

*
فقط برای امروز: گرچه ممکن است احساس حقارت کنم، لازم نیست برای دلپسندتر کردن خود، دیگران را خراب کنم. امروز، احساس منفی نسبت به خود را با ابراز علاقه مثبت نسبت به دیگران جایگزین میکنم. به جای ویرانی، سازندگی را در پیش میگیرم.
لینک مرجع