تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط برای امروز 18 خرداد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
18 خرداد ( تنها لازمه )

«این برنامه امید عرضه میکند. تنها چیزی که باید به همراه بیاورید تمایل به قطع مصرف و امتحان این شیوه جدید زندگی است.»


جزوه خطاب به تازه‌وارد


*
گاهی اوقات از اینکه آیا در معتادان گمنام "درست عمل میکنیم" متحیر میشویم. آیا در جلسات به قدر کافی حضور پیدا میکنیم؟ آیا از راهنما کمک میگیریم یا قدمها را کار می‌کنیم یا به روش "درستی" صحبت میکنیم، میخوانیم و یا زندگی میکنیم؟ ما برای انجمن معتادان در حال بهبودی ارزش قائل میشویم—نمیدانیم بدون این انجمن چه کار کنیم. چه میشود اگر شیوه انجام برنامه "اشتباه" باشد؟ آیا این امر از ما اعضای NA "بدی" میسازد؟

با مرور سنت سوم که به ما اطمینان میدهد «تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است»، میتوانیم ناامنیهای خود را سامان دهیم. قوانینی وجود ندارد که بگوید باید در بسیاری از فلان جلسات یا این جلسات ویژه شرکت کنیم یا قدمها را بدین طریق و با این سرعت کار کنیم یا برای اینکه به عنوان اعضای NA در جایگاه خوبی قرار بگیریم طوری زندگی کنیم که فلان افراد راضی باشند.

درست است اگر مایل به دستیابی به همان بهبودی هستیم که در اعضایی که به آنها احترام میگذاریم مشاهده میکنیم، باید همان برنامهای که بهبودی آنها را ممکن ساخته، انجام دهیم. اما NA انجمن آزادی است؛ برنامه را به بهترین نحوی که برای ما و نه برای فرد دیگر مناسب است، انجام میدهیم. تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است.

*
فقط برای امروز: به برنامهای که انجام میدهم در پرتو بهبودی خود نگاه میکنم. این برنامه را تا حداکثر توان خود انجام میدهم.
(۱۸-۳-۱۳۹۳ ۰۱:۲۹ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]18 خرداد ( تنها لازمه )

«این برنامه امید عرضه میکند. تنها چیزی که باید به همراه بیاورید تمایل به قطع مصرف و امتحان این شیوه جدید زندگی است.»


جزوه خطاب به تازه‌وارد


*
گاهی اوقات از اینکه آیا در معتادان گمنام "درست عمل میکنیم" متحیر میشویم. آیا در جلسات به قدر کافی حضور پیدا میکنیم؟ آیا از راهنما کمک میگیریم یا قدمها را کار می‌کنیم یا به روش "درستی" صحبت میکنیم، میخوانیم و یا زندگی میکنیم؟ ما برای انجمن معتادان در حال بهبودی ارزش قائل میشویم—نمیدانیم بدون این انجمن چه کار کنیم. چه میشود اگر شیوه انجام برنامه "اشتباه" باشد؟ آیا این امر از ما اعضای NA "بدی" میسازد؟

با مرور سنت سوم که به ما اطمینان میدهد «تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است»، میتوانیم ناامنیهای خود را سامان دهیم. قوانینی وجود ندارد که بگوید باید در بسیاری از فلان جلسات یا این جلسات ویژه شرکت کنیم یا قدمها را بدین طریق و با این سرعت کار کنیم یا برای اینکه به عنوان اعضای NA در جایگاه خوبی قرار بگیریم طوری زندگی کنیم که فلان افراد راضی باشند.

درست است اگر مایل به دستیابی به همان بهبودی هستیم که در اعضایی که به آنها احترام میگذاریم مشاهده میکنیم، باید همان برنامهای که بهبودی آنها را ممکن ساخته، انجام دهیم. اما NA انجمن آزادی است؛ برنامه را به بهترین نحوی که برای ما و نه برای فرد دیگر مناسب است، انجام میدهیم. تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است.

*
فقط برای امروز: به برنامهای که انجام میدهم در پرتو بهبودی خود نگاه میکنم. این برنامه را تا حداکثر توان خود انجام میدهم.
(۱۸-۳-۱۳۹۳ ۰۱:۲۹ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]18 خرداد ( تنها لازمه )

«این برنامه امید عرضه میکند. تنها چیزی که باید به همراه بیاورید تمایل به قطع مصرف و امتحان این شیوه جدید زندگی است.»


جزوه خطاب به تازه‌وارد


*
گاهی اوقات از اینکه آیا در معتادان گمنام "درست عمل میکنیم" متحیر میشویم. آیا در جلسات به قدر کافی حضور پیدا میکنیم؟ آیا از راهنما کمک میگیریم یا قدمها را کار می‌کنیم یا به روش "درستی" صحبت میکنیم، میخوانیم و یا زندگی میکنیم؟ ما برای انجمن معتادان در حال بهبودی ارزش قائل میشویم—نمیدانیم بدون این انجمن چه کار کنیم. چه میشود اگر شیوه انجام برنامه "اشتباه" باشد؟ آیا این امر از ما اعضای NA "بدی" میسازد؟

با مرور سنت سوم که به ما اطمینان میدهد «تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است»، میتوانیم ناامنیهای خود را سامان دهیم. قوانینی وجود ندارد که بگوید باید در بسیاری از فلان جلسات یا این جلسات ویژه شرکت کنیم یا قدمها را بدین طریق و با این سرعت کار کنیم یا برای اینکه به عنوان اعضای NA در جایگاه خوبی قرار بگیریم طوری زندگی کنیم که فلان افراد راضی باشند.

درست است اگر مایل به دستیابی به همان بهبودی هستیم که در اعضایی که به آنها احترام میگذاریم مشاهده میکنیم، باید همان برنامهای که بهبودی آنها را ممکن ساخته، انجام دهیم. اما NA انجمن آزادی است؛ برنامه را به بهترین نحوی که برای ما و نه برای فرد دیگر مناسب است، انجام میدهیم. تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است.

*
فقط برای امروز: به برنامهای که انجام میدهم در پرتو بهبودی خود نگاه میکنم. این برنامه را تا حداکثر توان خود انجام میدهم.
(۱۸-۳-۱۳۹۳ ۰۱:۲۹ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]18 خرداد ( تنها لازمه )

«این برنامه امید عرضه میکند. تنها چیزی که باید به همراه بیاورید تمایل به قطع مصرف و امتحان این شیوه جدید زندگی است.»


جزوه خطاب به تازه‌وارد


*
گاهی اوقات از اینکه آیا در معتادان گمنام "درست عمل میکنیم" متحیر میشویم. آیا در جلسات به قدر کافی حضور پیدا میکنیم؟ آیا از راهنما کمک میگیریم یا قدمها را کار می‌کنیم یا به روش "درستی" صحبت میکنیم، میخوانیم و یا زندگی میکنیم؟ ما برای انجمن معتادان در حال بهبودی ارزش قائل میشویم—نمیدانیم بدون این انجمن چه کار کنیم. چه میشود اگر شیوه انجام برنامه "اشتباه" باشد؟ آیا این امر از ما اعضای NA "بدی" میسازد؟

با مرور سنت سوم که به ما اطمینان میدهد «تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است»، میتوانیم ناامنیهای خود را سامان دهیم. قوانینی وجود ندارد که بگوید باید در بسیاری از فلان جلسات یا این جلسات ویژه شرکت کنیم یا قدمها را بدین طریق و با این سرعت کار کنیم یا برای اینکه به عنوان اعضای NA در جایگاه خوبی قرار بگیریم طوری زندگی کنیم که فلان افراد راضی باشند.

درست است اگر مایل به دستیابی به همان بهبودی هستیم که در اعضایی که به آنها احترام میگذاریم مشاهده میکنیم، باید همان برنامهای که بهبودی آنها را ممکن ساخته، انجام دهیم. اما NA انجمن آزادی است؛ برنامه را به بهترین نحوی که برای ما و نه برای فرد دیگر مناسب است، انجام میدهیم. تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است.

*
فقط برای امروز: به برنامهای که انجام میدهم در پرتو بهبودی خود نگاه میکنم. این برنامه را تا حداکثر توان خود انجام میدهم.
(۱۸-۳-۱۳۹۳ ۰۱:۲۹ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]18 خرداد ( تنها لازمه )

«این برنامه امید عرضه میکند. تنها چیزی که باید به همراه بیاورید تمایل به قطع مصرف و امتحان این شیوه جدید زندگی است.»


جزوه خطاب به تازه‌وارد


*
گاهی اوقات از اینکه آیا در معتادان گمنام "درست عمل میکنیم" متحیر میشویم. آیا در جلسات به قدر کافی حضور پیدا میکنیم؟ آیا از راهنما کمک میگیریم یا قدمها را کار می‌کنیم یا به روش "درستی" صحبت میکنیم، میخوانیم و یا زندگی میکنیم؟ ما برای انجمن معتادان در حال بهبودی ارزش قائل میشویم—نمیدانیم بدون این انجمن چه کار کنیم. چه میشود اگر شیوه انجام برنامه "اشتباه" باشد؟ آیا این امر از ما اعضای NA "بدی" میسازد؟

با مرور سنت سوم که به ما اطمینان میدهد «تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است»، میتوانیم ناامنیهای خود را سامان دهیم. قوانینی وجود ندارد که بگوید باید در بسیاری از فلان جلسات یا این جلسات ویژه شرکت کنیم یا قدمها را بدین طریق و با این سرعت کار کنیم یا برای اینکه به عنوان اعضای NA در جایگاه خوبی قرار بگیریم طوری زندگی کنیم که فلان افراد راضی باشند.

درست است اگر مایل به دستیابی به همان بهبودی هستیم که در اعضایی که به آنها احترام میگذاریم مشاهده میکنیم، باید همان برنامهای که بهبودی آنها را ممکن ساخته، انجام دهیم. اما NA انجمن آزادی است؛ برنامه را به بهترین نحوی که برای ما و نه برای فرد دیگر مناسب است، انجام میدهیم. تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است.

*
فقط برای امروز: به برنامهای که انجام میدهم در پرتو بهبودی خود نگاه میکنم. این برنامه را تا حداکثر توان خود انجام میدهم.
لینک مرجع