تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط برای امروز 19 خرداد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
19 خرداد ( رویاهای قدیمی نباید بمیرند )

«رویاهای از دست رفته بیدار میشود و احتمالات جدیدی پدیدار میگردد.»


کتاب پایه

*
اکثر ما در دوران جوانی رویاهایی داشتیم. در هر حال، وقتی اعتیاد بر زندگی ما مسلط شد، همه رؤیاهای ما از جمله رؤیای شغل پرتکاپو، خانواده بزرگ و دوستداشتنی یا رؤیای سفرهای خارجه نقش بر آب شد. هر چیزی که برای خود میخواستیم در جستجوی مواد مخدر از نظر ما پنهان شد. رؤیاهای ما از تهیه مجدد مواد مخدر و امید به سرخوشی حاصل از مصرف آن فراتر نرفت.

اکنون در دوران بهبودی میتوانیم به دلایلی امیدوار باشیم که رؤیاهای از دست رفته ما هنوز میتوانند به حقیقت بپیوندند. مهم نیست چقدر از سن ما گذشته، اعتیاد چه چیزهایی را از ما گرفته یا این امر چقدر غیر ممکن به نظر میرسد، در هر حال، رهایی ما از اعتیاد فعال، آزادی لازم برای جستجوی آرزوهای خود را به ما میدهد. شاید به استعداد فراوان خود در کاری پی ببریم یا سرگرمی مورد علاقه خود را پیدا کنیم و یا دریابیم که ادامه تحصیلات، پاداشهای چشمگیری را برای ما به ارمغان میآورد. 

سابقاً بیشتر انرژی خود را صرف بهانهتراشی و دلیلتراشی برای شکستهای خود میکردیم. امروز به جلو پیش میرویم و از بسیاری از فرصتهایی که زندگی در اختیار ما گذاشته، استفاده میکنیم. ممکن است از تواناییهای خود شگفتزده شویم. سرانجام با وجود پشتوانه بهبودی، موفقیت، رضایت و خشنودی در دسترس ماست.

*
فقط برای امروز: برای تحقق رویاهای خود از امروز هر کاری که بتوانم انجام میدهم.
(۱۹-۳-۱۳۹۳ ۰۸:۱۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]19 خرداد ( رویاهای قدیمی نباید بمیرند )

«رویاهای از دست رفته بیدار میشود و احتمالات جدیدی پدیدار میگردد.»


کتاب پایه

*
اکثر ما در دوران جوانی رویاهایی داشتیم. در هر حال، وقتی اعتیاد بر زندگی ما مسلط شد، همه رؤیاهای ما از جمله رؤیای شغل پرتکاپو، خانواده بزرگ و دوستداشتنی یا رؤیای سفرهای خارجه نقش بر آب شد. هر چیزی که برای خود میخواستیم در جستجوی مواد مخدر از نظر ما پنهان شد. رؤیاهای ما از تهیه مجدد مواد مخدر و امید به سرخوشی حاصل از مصرف آن فراتر نرفت.

اکنون در دوران بهبودی میتوانیم به دلایلی امیدوار باشیم که رؤیاهای از دست رفته ما هنوز میتوانند به حقیقت بپیوندند. مهم نیست چقدر از سن ما گذشته، اعتیاد چه چیزهایی را از ما گرفته یا این امر چقدر غیر ممکن به نظر میرسد، در هر حال، رهایی ما از اعتیاد فعال، آزادی لازم برای جستجوی آرزوهای خود را به ما میدهد. شاید به استعداد فراوان خود در کاری پی ببریم یا سرگرمی مورد علاقه خود را پیدا کنیم و یا دریابیم که ادامه تحصیلات، پاداشهای چشمگیری را برای ما به ارمغان میآورد. 

سابقاً بیشتر انرژی خود را صرف بهانهتراشی و دلیلتراشی برای شکستهای خود میکردیم. امروز به جلو پیش میرویم و از بسیاری از فرصتهایی که زندگی در اختیار ما گذاشته، استفاده میکنیم. ممکن است از تواناییهای خود شگفتزده شویم. سرانجام با وجود پشتوانه بهبودی، موفقیت، رضایت و خشنودی در دسترس ماست.

*
فقط برای امروز: برای تحقق رویاهای خود از امروز هر کاری که بتوانم انجام میدهم.
(۱۹-۳-۱۳۹۳ ۰۸:۱۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]19 خرداد ( رویاهای قدیمی نباید بمیرند )

«رویاهای از دست رفته بیدار میشود و احتمالات جدیدی پدیدار میگردد.»


کتاب پایه

*
اکثر ما در دوران جوانی رویاهایی داشتیم. در هر حال، وقتی اعتیاد بر زندگی ما مسلط شد، همه رؤیاهای ما از جمله رؤیای شغل پرتکاپو، خانواده بزرگ و دوستداشتنی یا رؤیای سفرهای خارجه نقش بر آب شد. هر چیزی که برای خود میخواستیم در جستجوی مواد مخدر از نظر ما پنهان شد. رؤیاهای ما از تهیه مجدد مواد مخدر و امید به سرخوشی حاصل از مصرف آن فراتر نرفت.

اکنون در دوران بهبودی میتوانیم به دلایلی امیدوار باشیم که رؤیاهای از دست رفته ما هنوز میتوانند به حقیقت بپیوندند. مهم نیست چقدر از سن ما گذشته، اعتیاد چه چیزهایی را از ما گرفته یا این امر چقدر غیر ممکن به نظر میرسد، در هر حال، رهایی ما از اعتیاد فعال، آزادی لازم برای جستجوی آرزوهای خود را به ما میدهد. شاید به استعداد فراوان خود در کاری پی ببریم یا سرگرمی مورد علاقه خود را پیدا کنیم و یا دریابیم که ادامه تحصیلات، پاداشهای چشمگیری را برای ما به ارمغان میآورد. 

سابقاً بیشتر انرژی خود را صرف بهانهتراشی و دلیلتراشی برای شکستهای خود میکردیم. امروز به جلو پیش میرویم و از بسیاری از فرصتهایی که زندگی در اختیار ما گذاشته، استفاده میکنیم. ممکن است از تواناییهای خود شگفتزده شویم. سرانجام با وجود پشتوانه بهبودی، موفقیت، رضایت و خشنودی در دسترس ماست.

*
فقط برای امروز: برای تحقق رویاهای خود از امروز هر کاری که بتوانم انجام میدهم.
(۱۹-۳-۱۳۹۳ ۰۸:۱۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]19 خرداد ( رویاهای قدیمی نباید بمیرند )

«رویاهای از دست رفته بیدار میشود و احتمالات جدیدی پدیدار میگردد.»


کتاب پایه

*
اکثر ما در دوران جوانی رویاهایی داشتیم. در هر حال، وقتی اعتیاد بر زندگی ما مسلط شد، همه رؤیاهای ما از جمله رؤیای شغل پرتکاپو، خانواده بزرگ و دوستداشتنی یا رؤیای سفرهای خارجه نقش بر آب شد. هر چیزی که برای خود میخواستیم در جستجوی مواد مخدر از نظر ما پنهان شد. رؤیاهای ما از تهیه مجدد مواد مخدر و امید به سرخوشی حاصل از مصرف آن فراتر نرفت.

اکنون در دوران بهبودی میتوانیم به دلایلی امیدوار باشیم که رؤیاهای از دست رفته ما هنوز میتوانند به حقیقت بپیوندند. مهم نیست چقدر از سن ما گذشته، اعتیاد چه چیزهایی را از ما گرفته یا این امر چقدر غیر ممکن به نظر میرسد، در هر حال، رهایی ما از اعتیاد فعال، آزادی لازم برای جستجوی آرزوهای خود را به ما میدهد. شاید به استعداد فراوان خود در کاری پی ببریم یا سرگرمی مورد علاقه خود را پیدا کنیم و یا دریابیم که ادامه تحصیلات، پاداشهای چشمگیری را برای ما به ارمغان میآورد. 

سابقاً بیشتر انرژی خود را صرف بهانهتراشی و دلیلتراشی برای شکستهای خود میکردیم. امروز به جلو پیش میرویم و از بسیاری از فرصتهایی که زندگی در اختیار ما گذاشته، استفاده میکنیم. ممکن است از تواناییهای خود شگفتزده شویم. سرانجام با وجود پشتوانه بهبودی، موفقیت، رضایت و خشنودی در دسترس ماست.

*
فقط برای امروز: برای تحقق رویاهای خود از امروز هر کاری که بتوانم انجام میدهم.
(۱۹-۳-۱۳۹۳ ۰۸:۱۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]19 خرداد ( رویاهای قدیمی نباید بمیرند )

«رویاهای از دست رفته بیدار میشود و احتمالات جدیدی پدیدار میگردد.»


کتاب پایه

*
اکثر ما در دوران جوانی رویاهایی داشتیم. در هر حال، وقتی اعتیاد بر زندگی ما مسلط شد، همه رؤیاهای ما از جمله رؤیای شغل پرتکاپو، خانواده بزرگ و دوستداشتنی یا رؤیای سفرهای خارجه نقش بر آب شد. هر چیزی که برای خود میخواستیم در جستجوی مواد مخدر از نظر ما پنهان شد. رؤیاهای ما از تهیه مجدد مواد مخدر و امید به سرخوشی حاصل از مصرف آن فراتر نرفت.

اکنون در دوران بهبودی میتوانیم به دلایلی امیدوار باشیم که رؤیاهای از دست رفته ما هنوز میتوانند به حقیقت بپیوندند. مهم نیست چقدر از سن ما گذشته، اعتیاد چه چیزهایی را از ما گرفته یا این امر چقدر غیر ممکن به نظر میرسد، در هر حال، رهایی ما از اعتیاد فعال، آزادی لازم برای جستجوی آرزوهای خود را به ما میدهد. شاید به استعداد فراوان خود در کاری پی ببریم یا سرگرمی مورد علاقه خود را پیدا کنیم و یا دریابیم که ادامه تحصیلات، پاداشهای چشمگیری را برای ما به ارمغان میآورد. 

سابقاً بیشتر انرژی خود را صرف بهانهتراشی و دلیلتراشی برای شکستهای خود میکردیم. امروز به جلو پیش میرویم و از بسیاری از فرصتهایی که زندگی در اختیار ما گذاشته، استفاده میکنیم. ممکن است از تواناییهای خود شگفتزده شویم. سرانجام با وجود پشتوانه بهبودی، موفقیت، رضایت و خشنودی در دسترس ماست.

*
فقط برای امروز: برای تحقق رویاهای خود از امروز هر کاری که بتوانم انجام میدهم.
لینک مرجع