تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط برای امروز 20 خرداد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
20 خرداد ( تغییر انگیزهها )

«وقتی سرانجام انگیزههای خودخواهانه خود را از سر راه برمیداریم، به آرامشی دست مییابیم که هرگز تصورش را هم نمیکردیم.»


کتاب پایه


*
وقتی باورها، اعمال و انگیزههای خود را بررسی میکنیم، متوجه میشویم گاهی اوقات کارهایی را به دلایلی نادرستی انجام میدهیم. در اوایل دوران بهبودی خود، شاید مقادیر زیادی پول و وقت را صرف افرادی کرده باشیم تا این افراد صرفاً ما را دوست داشته باشند. بعدها ممکن است دریابیم که هنوز برای این افراد پول خرج میکنیم، اما انگیزههای ما تغییر کرده است. این کار را انجام میدهیم، چون آنها را دوست داریم. یا شاید سابقاً به این خاطر که از درون خود احساس پوچی میکردیم و احساس رضایت را از طریق ارتباط با فرد دیگری جستجو میکردیم، با دیگران روابط عاشقانه برقرار میکردیم. اکنون دلایل ما برای برقراری روابط عاشقانه، بر اساس تمایل به تقسیم کردن زندگی پرپاداش خود با شریکی همسان است. شاید قبلاً به دلیل ترس از لغزش، قدمها را کار میکردیم. اما امروز قدمها را به خاطر رشد روحانی کار میکنیم.

امروز در زندگی هدف جدیدی داریم و تغییر انگیزههای ما این هدف را منعکس میکند. خیلی بیشتر از نیاز و ناامنیهای خود چیزهایی را برای عرضه کردن در اختیار داریم. کمال روح و آرامش خاطری در ما رشد یافته است که بهبودی ما را به سوی قلمروی جدیدی رهنمون میسازد. با سخاوت کامل به دیگران ابراز عشق میکنیم و بهبودی خود را با آنها در میان میگذاریم و تأثیری که ایجاد میکنیم میراثی است برای کسانی که باید به ما بپیوندند.

*
فقط برای امروز: در دوران بهبودی، انگیزههای من تغییر یافته است. میخواهم کارها را به دلایل درست انجام دهم، نه فقط به خاطر نفع شخصی خود. امروز، انگیزههای خود را بررسی میکنم.
(۲۰-۳-۱۳۹۳ ۱۰:۱۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]20 خرداد ( تغییر انگیزهها )

«وقتی سرانجام انگیزههای خودخواهانه خود را از سر راه برمیداریم، به آرامشی دست مییابیم که هرگز تصورش را هم نمیکردیم.»


کتاب پایه


*
وقتی باورها، اعمال و انگیزههای خود را بررسی میکنیم، متوجه میشویم گاهی اوقات کارهایی را به دلایلی نادرستی انجام میدهیم. در اوایل دوران بهبودی خود، شاید مقادیر زیادی پول و وقت را صرف افرادی کرده باشیم تا این افراد صرفاً ما را دوست داشته باشند. بعدها ممکن است دریابیم که هنوز برای این افراد پول خرج میکنیم، اما انگیزههای ما تغییر کرده است. این کار را انجام میدهیم، چون آنها را دوست داریم. یا شاید سابقاً به این خاطر که از درون خود احساس پوچی میکردیم و احساس رضایت را از طریق ارتباط با فرد دیگری جستجو میکردیم، با دیگران روابط عاشقانه برقرار میکردیم. اکنون دلایل ما برای برقراری روابط عاشقانه، بر اساس تمایل به تقسیم کردن زندگی پرپاداش خود با شریکی همسان است. شاید قبلاً به دلیل ترس از لغزش، قدمها را کار میکردیم. اما امروز قدمها را به خاطر رشد روحانی کار میکنیم.

امروز در زندگی هدف جدیدی داریم و تغییر انگیزههای ما این هدف را منعکس میکند. خیلی بیشتر از نیاز و ناامنیهای خود چیزهایی را برای عرضه کردن در اختیار داریم. کمال روح و آرامش خاطری در ما رشد یافته است که بهبودی ما را به سوی قلمروی جدیدی رهنمون میسازد. با سخاوت کامل به دیگران ابراز عشق میکنیم و بهبودی خود را با آنها در میان میگذاریم و تأثیری که ایجاد میکنیم میراثی است برای کسانی که باید به ما بپیوندند.

*
فقط برای امروز: در دوران بهبودی، انگیزههای من تغییر یافته است. میخواهم کارها را به دلایل درست انجام دهم، نه فقط به خاطر نفع شخصی خود. امروز، انگیزههای خود را بررسی میکنم.
(۲۰-۳-۱۳۹۳ ۱۰:۱۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]20 خرداد ( تغییر انگیزهها )

«وقتی سرانجام انگیزههای خودخواهانه خود را از سر راه برمیداریم، به آرامشی دست مییابیم که هرگز تصورش را هم نمیکردیم.»


کتاب پایه


*
وقتی باورها، اعمال و انگیزههای خود را بررسی میکنیم، متوجه میشویم گاهی اوقات کارهایی را به دلایلی نادرستی انجام میدهیم. در اوایل دوران بهبودی خود، شاید مقادیر زیادی پول و وقت را صرف افرادی کرده باشیم تا این افراد صرفاً ما را دوست داشته باشند. بعدها ممکن است دریابیم که هنوز برای این افراد پول خرج میکنیم، اما انگیزههای ما تغییر کرده است. این کار را انجام میدهیم، چون آنها را دوست داریم. یا شاید سابقاً به این خاطر که از درون خود احساس پوچی میکردیم و احساس رضایت را از طریق ارتباط با فرد دیگری جستجو میکردیم، با دیگران روابط عاشقانه برقرار میکردیم. اکنون دلایل ما برای برقراری روابط عاشقانه، بر اساس تمایل به تقسیم کردن زندگی پرپاداش خود با شریکی همسان است. شاید قبلاً به دلیل ترس از لغزش، قدمها را کار میکردیم. اما امروز قدمها را به خاطر رشد روحانی کار میکنیم.

امروز در زندگی هدف جدیدی داریم و تغییر انگیزههای ما این هدف را منعکس میکند. خیلی بیشتر از نیاز و ناامنیهای خود چیزهایی را برای عرضه کردن در اختیار داریم. کمال روح و آرامش خاطری در ما رشد یافته است که بهبودی ما را به سوی قلمروی جدیدی رهنمون میسازد. با سخاوت کامل به دیگران ابراز عشق میکنیم و بهبودی خود را با آنها در میان میگذاریم و تأثیری که ایجاد میکنیم میراثی است برای کسانی که باید به ما بپیوندند.

*
فقط برای امروز: در دوران بهبودی، انگیزههای من تغییر یافته است. میخواهم کارها را به دلایل درست انجام دهم، نه فقط به خاطر نفع شخصی خود. امروز، انگیزههای خود را بررسی میکنم.
(۲۰-۳-۱۳۹۳ ۱۰:۱۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]20 خرداد ( تغییر انگیزهها )

«وقتی سرانجام انگیزههای خودخواهانه خود را از سر راه برمیداریم، به آرامشی دست مییابیم که هرگز تصورش را هم نمیکردیم.»


کتاب پایه


*
وقتی باورها، اعمال و انگیزههای خود را بررسی میکنیم، متوجه میشویم گاهی اوقات کارهایی را به دلایلی نادرستی انجام میدهیم. در اوایل دوران بهبودی خود، شاید مقادیر زیادی پول و وقت را صرف افرادی کرده باشیم تا این افراد صرفاً ما را دوست داشته باشند. بعدها ممکن است دریابیم که هنوز برای این افراد پول خرج میکنیم، اما انگیزههای ما تغییر کرده است. این کار را انجام میدهیم، چون آنها را دوست داریم. یا شاید سابقاً به این خاطر که از درون خود احساس پوچی میکردیم و احساس رضایت را از طریق ارتباط با فرد دیگری جستجو میکردیم، با دیگران روابط عاشقانه برقرار میکردیم. اکنون دلایل ما برای برقراری روابط عاشقانه، بر اساس تمایل به تقسیم کردن زندگی پرپاداش خود با شریکی همسان است. شاید قبلاً به دلیل ترس از لغزش، قدمها را کار میکردیم. اما امروز قدمها را به خاطر رشد روحانی کار میکنیم.

امروز در زندگی هدف جدیدی داریم و تغییر انگیزههای ما این هدف را منعکس میکند. خیلی بیشتر از نیاز و ناامنیهای خود چیزهایی را برای عرضه کردن در اختیار داریم. کمال روح و آرامش خاطری در ما رشد یافته است که بهبودی ما را به سوی قلمروی جدیدی رهنمون میسازد. با سخاوت کامل به دیگران ابراز عشق میکنیم و بهبودی خود را با آنها در میان میگذاریم و تأثیری که ایجاد میکنیم میراثی است برای کسانی که باید به ما بپیوندند.

*
فقط برای امروز: در دوران بهبودی، انگیزههای من تغییر یافته است. میخواهم کارها را به دلایل درست انجام دهم، نه فقط به خاطر نفع شخصی خود. امروز، انگیزههای خود را بررسی میکنم.
(۲۰-۳-۱۳۹۳ ۱۰:۱۸ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]20 خرداد ( تغییر انگیزهها )

«وقتی سرانجام انگیزههای خودخواهانه خود را از سر راه برمیداریم، به آرامشی دست مییابیم که هرگز تصورش را هم نمیکردیم.»


کتاب پایه


*
وقتی باورها، اعمال و انگیزههای خود را بررسی میکنیم، متوجه میشویم گاهی اوقات کارهایی را به دلایلی نادرستی انجام میدهیم. در اوایل دوران بهبودی خود، شاید مقادیر زیادی پول و وقت را صرف افرادی کرده باشیم تا این افراد صرفاً ما را دوست داشته باشند. بعدها ممکن است دریابیم که هنوز برای این افراد پول خرج میکنیم، اما انگیزههای ما تغییر کرده است. این کار را انجام میدهیم، چون آنها را دوست داریم. یا شاید سابقاً به این خاطر که از درون خود احساس پوچی میکردیم و احساس رضایت را از طریق ارتباط با فرد دیگری جستجو میکردیم، با دیگران روابط عاشقانه برقرار میکردیم. اکنون دلایل ما برای برقراری روابط عاشقانه، بر اساس تمایل به تقسیم کردن زندگی پرپاداش خود با شریکی همسان است. شاید قبلاً به دلیل ترس از لغزش، قدمها را کار میکردیم. اما امروز قدمها را به خاطر رشد روحانی کار میکنیم.

امروز در زندگی هدف جدیدی داریم و تغییر انگیزههای ما این هدف را منعکس میکند. خیلی بیشتر از نیاز و ناامنیهای خود چیزهایی را برای عرضه کردن در اختیار داریم. کمال روح و آرامش خاطری در ما رشد یافته است که بهبودی ما را به سوی قلمروی جدیدی رهنمون میسازد. با سخاوت کامل به دیگران ابراز عشق میکنیم و بهبودی خود را با آنها در میان میگذاریم و تأثیری که ایجاد میکنیم میراثی است برای کسانی که باید به ما بپیوندند.

*
فقط برای امروز: در دوران بهبودی، انگیزههای من تغییر یافته است. میخواهم کارها را به دلایل درست انجام دهم، نه فقط به خاطر نفع شخصی خود. امروز، انگیزههای خود را بررسی میکنم.
لینک مرجع