تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اعلام پاکی اعضای انجمن الکلی های گمنام(AA)
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
سپاسگزار خدا ایمان الکلی

2سال 8ماه 28روز
____________________________
باتشکر از همه اعضا: ایمان الکلی
سپاسگزار خدا ایمان الکلی

2سال 8ماه 29روز
سپاسگزار خدا ایمان الکلی

2سال 9ماه 1روز
سپاسگزار خدا ایمان الکلی

2سال 9ماه 4روز
سپاسگزار خدا ایمان الکلی

2سال 9ماه 8روز
شکرخدامهرادالکلى 9ماه و4روز
خوش آمد میگم به دوستمون مهرداد .منتظر حضور هر چه بیشتر شما هستیم.
______________________________________________
سپاسگزار خدا ایمان الکلی

2سال 9ماه 12روز
به شکرانش مهرادالکلى 9ماه و6روز
سپاسگزار خدا ایمان الکلی

2سال 9ماه 15روز
سپاسگزار خدا ایمان الکلی

2سال 9ماه 15روز 72ساعت
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
لینک مرجع