تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 34.چرا داشتن یک فکر بسته برای بهبودی من ضرر دارد؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

فکر بسته نه قادر به کمک کردن است و نه کمک گرفتن است ،
فکر بسته مخفی کار است و همه چیز را از دریچه فکر منفی بین خود می بیند ،فاقد روشن بینی و آگاهی است دریچه افکارش بسته خود محور کامل است .به کسی اعتماد نمی کند .تجربیات شکسته خورد خود را بارها تکرار می کند قادر به درس گرفتن از تجربیات خود ودیگران نیست ،اهل مشورت نبود و همیشه من است .
اما فکر باز همیشه از نیروی برتر خود کمک می گیرد .
-یک فکربسته یعنی مشورت هیچ تسلیم هیچ فروتنی هیچ روشن بینی هیچ فکربسته کمک پذیری ومشورت راازدست میدهدنه قادربه کمک کردن است ونه کمک گرفتن پر است از غرور ومنیت منفی بین است وبدوراز آگاهی وروشن بینی اعتمادنمیکندوفقط میگوید من میدونم ومن میتونم تجربه های شکست خورده رابارها تکرارمیکندوقادربه درس گرفتن ازتجربیات خودش ودیگران نیست واز ایده های جدیدنمیتوانداستفاده کندیک فکربسته یعنی خودخواهی وخودمحوری مثل یک هندوانه است که نه چیزی به داخل اون اضافه میشه ونه کم تا اینکه بگنده فکربسته میگه فکرنکن فقط عمل کن باپیامدهاش هم کاری نداشته باش بافکربسته میریم توقلب بیماری...دریچه افکاربایدبازباشه تاچیزهای باطل وپوسیده روبیرون بریزیم وچیزهای درست وجدیدرو جایگزین اون کنیم. بایک فکربسته هیچگونه روحانیتی هم وجود نخواهد داشت:
فکر بسته یعنی انزوا
نه چیزی یاد نمی گیری فط داری به همون روال زندگی می کنی
چیزی برای دریافت نداری با همون اطلاعات فکر بسته ات زندگی می کنی
خیلی محدود زندگی می کنی
لینک مرجع