تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: جراحت های عاشقانه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
بیاآخرین شاهکارت راببین
مجسمه ای باچشمان خیره به دوردست...،
شایدشرق،شایدغرب...،
مبهوت یک شکست...،
مغلوب یک اتفاق...،
مصلوب یک عشق...،
مفعول یک تاوان...،
خرده هایش رابادداردمی بَرد
واوخاطراتش رامحکم بغل گرفته
بیاآخرین شاهکارت راببین
مجسمه ای ساخته ای به نام"من"...،[attachment=562]
چقدردوست داشتم یک نفرازمن می پرسید:
چرانگاه هایت انقدرغمگین است؟؟؟
چرالبخندهایت انقدرتلخ وبی رنگ است؟؟؟
اماافسوس که هیچ کس نبود...،
همیشه من بودم وتنهاییه پرازخاطره...
آری باتوهستم...!
باتوکه ازکنارم گذشتی
حتی یکبارهم نپرسیدی،
چراچشمهایم همیشه بارانیست...!
گاهی بایدنباشی...
تابفهمی نبودنت برای کی مهمه
اونوقته که میفهمی
بایدهمیشه باکی باشی...
تومرانمی شناسی!
امامن توراخوب میشناسم...
ای گمشدهءرویاهای من،
تمام لحظه هایم بوی تورامی دهند
وطعم تلخ تنهایی ام،
کاش توهم حتی به اندازهءنیم نگاهی
مرامی شناختی...
امشب‌ هزار مرتبه‌ بی‌ تو دلم‌ شکست‌
یعنی‌ هزار مرتبه‌ مردم‌ برای‌ تو
من‌ راضی‌ام‌ به‌ این‌ همه‌ دوری‌ ، ولی‌ عزیز!
راضی‌ترم‌ به‌ اینکه‌ ببینم‌ رضای‌ تو
زمان!
به من آموخت که:دست دادن معنی رفاقت نیست....
بوسیدن قول ماندن نیست...
وعشق ورزیدن ضمانت تنها نشدن نیست...
نمی بخشمت...
بخاطرتمام خنده هایی که ازصورتم گرفتی
نمی بخشمت...
بخاطرتمام غمهایی که برصورتم نشاندی
نمی بخشمت...
دلی که برایم شکستی
نمی بخشمت...
بخاطراحساسی که برایم پرپرکردی
نمی بخشمت...
بخاطرزخمی که بروجودم نشاندی
نمی بخشمت...
بخاطرنمکی که روی زخمم گذاشتی
امامی بخشمت...
بخاطرعشقی که برقلبم حک کردی
غریبه...
نمی دانم گنجشکهاکه آنقدرشبیه همند
چطورهمدیگررامیشناسند!
ونمی دانم
چقدرشبیه من هست
که تودیگرمرانمی شناسی!
عاشقی واسم مفهومی نداره، اما دوست داشتن پاک چرا!
مهم اینه که تمام ه احساسات آدم 1لحظه = دروغ میشه!
شنیده بودم " پـــا "، " قــلب دوم " است

امّا باور نداشتــــــــم
تا آن زمــــان که فهمیــــدم
وقتـــــی دل مانـــدن ندارم ...
پای ایســــتادن هــــــــــم نیست ...!!! ♥♥
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
لینک مرجع