تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: مقدمه - الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
معرفیيك نفر به زندگي نگاه مي كند و زيبايي ، روشني ، خوبي و مهرباني و گرمي و ملايمت را مي بيند ، شخص ديگري به همان زندگي نگاه مي كند ولي زشتي ، تنهايي ، مشكلات و نااميديها را مي بيند . چه چيزي سبب اين تفاوت شده است ؟ " طرز برخورد و طرز تلقي ها "
طرز برخورد مابا قضايا تعيين مي كند كه مي خواهيم شاد باشيم يا ناراحت ، عصبي باشيم يا آرام و آسوده، دوست داشتني يا نفرت انگيز ، بالغ يا نابالغ ، كامل يا ناقص .
در جلسات فرزندان الکلی ها ما مي آموزيم كه با بكارگيري برنامه ها كه همانا استفاده از 12 قدم ، 12 سنت و شعارها در زندگيمان مي باشد، مي خواهيم چه باشيم و مي آموزيم كه چطور آنها را بشناسيم .
يك دانش كامل و به كارگيري سخت كوشانه اين اصول ، به ما كمك مي كند تا رفتارهاي مثبت خود را بسط و توسعه دهيم و اين چنين است كه ما مي توانيم خوشحالي و (تكامل ) را بيابيم .
همه ما مشكل داريم . اين طبيعت بشر است كه به دنبال ميان بر و راه حل هاي ساده مي گردد.
اجازه دادن به ديگران براي اينكه فكر كننده و تصميم گيرنده براي ما باشند تلاش زيادي لازم ندارد اما ممكن است راهها و جوابهاي آنها براي ما مفيد و شايسته نباشد.
ما خود مسئوليت پيدا كردن جوابها و راه حل و گرفتن تصميمات شخصي مان را داريم.
اين كتابچه سوالات براي كمك كردن به ما براي درك بهتر قدم هاو سنت ها با برانگيختن افكار و گفتگوهاي محرك ،طراحي شده است . ( كه البته ) جوابي براي سوالات داده نشده است ، زيراكه جوابهاي هر فردي متفاوت است.
داستانهايي كه در انتهاي هر بخش آورده شده است حتما " به اين منظور نيست كه دقيقا" به اين گونه باشد، فقط به منظور مطرح كردن مثالهايي فراهم شده اند.
لینک مرجع