تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سؤال چهارم قدم اول الاتين
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
(4) ما چطور مي توانيم قدم 1 رادر مورد والدينمان كه الكلي نيستند ، به كار ببريم ؟
در مورد ديگر اعضاي خانواده چطور ؟

لینک مرجع