تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سؤال هشتم قدم اول الاتين
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
(8) اين شعار كه " رها كن و به خدا بسپار " چگونه به اين قدم ارتباط دارد ؟

لینک مرجع