تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سؤال نهم قدم اول الاتين
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
(9) قدم اول مي گويد : " زندگي ما غير قابل كنترل شده است " ما چطور مي توانيم در خانه ، مدرسه ، سركار و به خوبي به سر ببريم ؟

لینک مرجع