تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: برای موفقیت در زندگی ...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
برای موفقیت در زندگی ..
.


- برای موفقیت و شادی در تمام جنبه های زندگی تفكر مثبت امری ضروری است.
- روابط اجتماعی، وضعیت جسمانی ، شرایط مالی و موفقیت اجتماعی شما بازتاب دنیای درونی شماست.
نحوه عملكرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است

- رمز موفقیت دو چیز است: تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها ، و مشخص كردن انگیزه ها.

- شما می توانید بهتر از این كه هستید باشید، ثروتمند تر از اكنون باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید چون می توانید افكار غالب خود را تغییر دهید.

- چون همیشه در انتخاب افكار خود آزاد هستید، كنترل كامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.

- شیوه تفكر شما نشان دهنده ارزش ها، ا عتقادات و انتظارات شماست.

- تغییر، غیرقابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تكنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته ، در حال حركت است.

هر جا كه هستید و هر چه كه هستید به خاطر آن است كه خودتان این طور خواسته اید.

- مسئولیت كامل آنچه كه هستید، آنچه كه به دست آورده اید و آنچه كه خواهید شد بر عهده خود شماست.

- عالم در نظم و تعادل كامل به سر می برد. شما همیشه پاداش كامل اعمالتان را می گیرید.

- همیشه از همان دست كه می دهید از همان دست می گیرید. اگر از عالم بیشتر دریافت می كنید به این دلیل است كه می بخشید.

- پاداش هایی كه در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد.

هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران كار و مطالعه كنید و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می آورید.

همه امیدها، رؤیاها، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت كوشی شماست.
لینک مرجع