تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 14 _ سنت دوازدهم .
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
14 _ سنت دوازدهم چه ارتباطي با سنت دهم دارد؟ با سنت يازده چطور ؟
(۲۱-۴-۱۳۹۳ ۰۶:۳۸ صبح)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ]14 _ سنت دوازدهم چه ارتباطي با سنت دهم دارد؟ با سنت يازده چطور ؟

ما بعنوان گروه و انجمن به جز برنامه ي الانان در باره ي هيچ مسئله ديگري ابراز عقيده نمي كنيم و در ارتباطات خود را جامعه فقط اصول برنامه را ارائه ميدهيم .نه عقايد شخصي اعضاي خود را در باره ي مسائل ديگر ( سنت دهم) و ما سعي نميكنيم با استفاده از حيثيتي كه نام الانان كسب كرده روي مسائل جامعه تاثير بگذاريم و وارد موضوعات حارجي نميشويم و يا در مقابل اعتمادي كه مسئولين بما ميكنند مسئوليم و در مسائل بي طرفي خود را اعلام ميكنيم و فقط به هدف اصلي انجمن مي پردازيم .
(سنت يازده) در روابط خود با جامعه اساس اعتبار برنامه را بر كارايي الانان بنيان مي گذاريم نه بر شهرت و شخصيت يك يا چند عضو ...
گمنامي ( بي نام و نشان بودن) ..سنت دوازدهم عملا ما را به سمت هدف اصلي مان حركت ميدهد و انجمن فقط از طريق عملكرد صحيح و اصول روحاني خود را معرفي ميكند ، نه از طريق تبليغات ...
لینک مرجع