تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: ایمان داشته باش
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
ایــــــــــــــــــــــمان جواب هر شک و شبهه و ترس و هر سوالی است .

ایــــــــــــــــــــمان به تو اطمینان و قوت قلب میدهد.

که میتوانی و خواهی توانست

هرجا ایمان باشد عشـــــــــــــق هم هست.
هرجا عشق باشد آرامـــــــــــــــــش هم هست
هرجا آرامش هست خــــــــــــــدا هم هست.
هرجا خـــــــــــــــــــدا باشد نیازی به چیز دیگری نیست.

ایمان دیدنی نیست لمس کردنی نیست اما میتوانی آن را در قلب احساس کنی.
خــــــــــــــدا از تو دور نیست او همیشه با تــــــــــــــــــوست .


نوشته پریسا ناراتینی
برگرفته از نشریه پیام بهبودی نارانان چاپ تابستان 93
یک پسر کوچک به یک ستاره نگاه کرد و گریه سرداد
ستاره گفت:
پسر چرا گریه می کنی؟
پسر گفت:
تو خیلی دور هستی من هرگز قادر نخواهم بودتو را لمس کنم
ستاره پاسخ داد:
پسر :اگر من هم اکنون در قلب تو نبودم تو نمی توانستی
مرا ببینی....................................................................


یک خبر خوب:اگر ما خدارا صدا می کنیم و از نیایش خود با او لذت می بریم یقین داشته باشیم که خداوند در دل ما محمل گزیده
است........
ﺍﮔﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻫﻞ ﭘُﺰ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻮﺩ . . .
ﺍﻻﻥ ﺯﯾﺮ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﭼﻨﺪ ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﻪ !!!
ﺍﯾﻤﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﻥ ...
ﺭﻭﺯﻱ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱ، ﺍﻫﺎﻟﻲ ﻳﮏ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺰﻭﻝ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﻋﻮﺩ، ﻫﻤﻪﺀ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻱ
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﻋﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﭼﺘﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻳﻤﺎﻥ!
ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ ﻭ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ
ایمان و اعتقاد در تمام مدت شبانه روز باید در ما و از طریق ما در جریان باشد والا از بین می رویم.

_________________________________________________________________________(کتاب الکلی های گمنام ص48)
ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ !
ﺍﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﯿﻢ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺯﺩ
ﺍﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ
ﺍﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﺍﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ
ﻭﺍﻧﺠﺎﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ ﺧﻮﺷﯽ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺑﺮ ﺍﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﻓﮑﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯼﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻤﺎﻥ ﭼﻮﻥ ﺩﻡ ﺣﯿﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ.
ﺯﯾﺴﺘﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻤﺎﻥ
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺩﺭﯾﺎﺑﯿﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮﺩ
ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ
ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﺷﻮﯾﺪ !
ﺷﺎﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺧﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. > ﮔﺎﻧﺪﻱ <
ﺩﻝ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﻴﻤﻴﺮﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺳﺮﺍﻏﻲ ﺯ ﺁﻥ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﺩﻋﺎﻱ ﺧﺪﺍ ﭘﺮﺳﺘﻴﻤﺎﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ
ﺳﻴﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﻳﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﭼﺮﺍ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻳﻢ. ﻏﺮﻭﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ. ﺣﺘﻲ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ!
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع