تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پرواز قطر
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
نرخ بلبت هواپیما به شهرهای قطر


اکونومی یک طرفه بیزینس اکونومی دوطرفه؟ اکونومی دوطرفه؟ اکونومی دوطرفه؟ روزپرواز هواپیمایی شهر فرودگاه
دوطرفه شش ماه یا یک ساله سه ماهه یا شش ماهه 14 روزه یا سه ماهه

9,491,600 27,344,000 13,250,000 11,840,600 10,744,400 367 هواپیمایی اتحاد
دوحه
DOH 1
9,944,480 32,808,080 16,897,520 14,955,680 14,391,920 D هواپیمایی امارات 2
10,180,640 37,930,160 17,885,360 16,319,360 14,753,360 D هواپیمایی قطری 3
لینک مرجع