تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: خسته ام .....
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
خسته ام ....

خسته ....

مثل قايقي ...

كه زورش به طوفان نمي رسد !!!......
گاهی وقت ها آنقدر از زندگی خسته می شوم که دلم می خواهد قبل از خواب ، ساعت را روی “ هیچوقت ” کوک کنم . .
ﻧــﻪ ﻧﻤـﮯ ﺩﺍﻧــﮯ!…
ﻫﯿﭽــﮑﺲ ﻧﻤــﮯ ﺩﺍﻧــَـﺪ!…
ﭘﺸﺖ ِ ﺍﯾــ ﻥ ﭼﻬــﺮﻩ ﮮ ﺁﺭﺍﻣـ ﺩﺭ ﺩﻟـَـــ ﻡ ﭼﻪ ﻣﯿﮕــﺬﺭﺩ !…
ﻧﻤـﮯ ﺩﺍﻧـﮯ!…
ﮐﺴــﮯ ﻧﻤـﮯ ﺩﺍﻧﺪ !..…
ﺍﯾــ ﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ِ ﻇﺎﻫــــــﺮ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ِ ﻧـــــــﺎ ﺁﺭﺍﻡ!…
ﭼﻘــﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻣـ ﻣﯿﮑﻨــﺪ!…
ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺴﺖ .…
خدایــــــــا ؟!

حــواست هسـت به روزهــایم؟!

حــواست هسـت که نمی دانــم دَردم چیســت؟!

حــواست هسـت که لحظـه شمــاری می کنــم که بگذرنــد این روزهــای تلـخ ؟!دلــم شـــور می زنـد

برای مرگ ِ سـَرسبــزی ِ عشــ ـــق

دلــم شـــور می زنـد

شـــورِ احســاسی را که شــاید دیگــر تکـــ ـــرار نشـود

خستــــ ــه ام

بـَس که نگــاه ِ خستـــــ ـــــه ام را به راهــی دوختــم

که کسـی خیـــال آمــــدن از آن را نـدارد...

دلم آنقدر خسته و شکسته است که


میخواهم گوشه ای


پشت به دنیا


زانو هایم را بغل کنم


و بگویم:خدایا ...


خسته ام من دیگر بازی نمیکنم!
گاهــــــــی دلـــــــم می خواهــــــــد

یــــــک گوشـــــــه بنشینــــــم

پشتـــــــــم را بکنــــــــم به دنیــــــــا

پــــــاهـــــایم را بغــــــل کنـــــــم وبلنــــــدبلنــــــد بگویــــــــم؛

مـــــن دیـــــگر بازی نمیکنــــــم...!
خسته ام ....

كاش كسي مي امد و از او مي پرسيدم ....

كدام كلمه ، چراغ اين كوچه خواهد شد ؟ ...

كدام ترانه ، شادماني آدمي ؟ ....

كدام اشاره ، شفاي من ؟ ....


"سيدعلي صالحي"

لبخند دروغکی چرا؟....خوب نیستم.....مثل قرصی که نیمه شب بدون آب گیر میکند...

گیر کرده ام در گلوی روزگار!!!!
ما را از کودکی
به جدایی ها عادت داده اند
همان جایی که روی تخته سیاهمان نوشتند:
خوب ها / بدها
می روم خسته و افسرده و زار
سوی منزلگه ویرانه خویش
به خدا می برم از شهر شما
دل شوریده و دیوانه خویش
می برم تا كه در آن نقطه دور
شستشویش دهم از رنگ نگاه
شستشویش دهم از لكه عشق
زین همه خواهش بیجا و تباه
می برم تا ز تو دورش سازم
ز تو ای...
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع