تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اين روزها ...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ …
ﺩﺭﺩ ﭘﻮﻝ
ﺩﺭﺩ ﻋﺸﻖ
ﺩﺭﺩ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ !

[تصویر: 39470542849324313885.jpg]
[تصویر: Exis-عکس%20های%20تنهایی-61881.jpg]
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﻟﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮﺷﺪﻩ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯼ ﺗﻮﺭﺍﻣﯽ ﮔﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎﻣﺮﺍﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﭽﮕﯽ ﺍﻡ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭ ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯿﻜﺮﺩﻡ ﺗﺎﻣﺮﺍﺑﺎﺧﻮﺩﺑﺒﺮﺩ ﺍﻣﺎﺍﻭﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭﻣﺮﺍﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﻓﺸﺎﺭﺩ ﻭﺑﺮﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﺩ!ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ....ﺗﻮﺑﺎﺍﺧﻢ ﺗﻠﺦ ﻭﺻﺪﺍﯼ ﺧﺸﻨﺖ
ﺍﺷﻚ ﺭﺍﺑﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺧﺸﻜﺎﻧﯽ ﻭﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍﺑﺮﻭﯼ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻫﯿﺴﺴﺲ!!! ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺍﺯﺗﺮﺱ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺎﺗﻮﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻛﻨﻢ
ﻧﻜﻨﺪﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻗﻠﺐ ﺩﺭﺳﯿﻨﻪ ﺍﺕ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ؟ﻫﯿﯿﯿﯿﯽ ﻧﻜﻨﺪﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍﺳﺖ ﻛﺴﯽ ﺟﺎﯼ ﻣﺮﺍﺑﮕﯿﺮﺩ؟
آرام نجوا می کنم تو را ...

نخستین حرفت را

اولین نگاهت را

مگر میشود از یادم برود؟

همان یک نگاه,

همان جمله کوتاه

کافی بود برای من....

کافی بود که دچار شوم

دچار درد بی درمان.....

این روزهای سخت از هر انگشتم یک هنر می بارد

شب ها می بافم خیالت را

روزها می کشم دردهای نبودنت را

و غروب ها هم

وای غروب ها می رقصم با سازِ دلتنگی هایم...
اين روزهاهواى مراندارى...
خفه نمى شوى؟؟؟
بى هواى من!!!
ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭﻝ ﻧﯿﺴﺘﻢ !..
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﻭﻝِ ﺭﺍﻩ ، ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻨﺪ ...
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩِ ﺁﺧﺮ ﮔﺸﺖ ،
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻗﺪﻡ
هوای نبودنت چه قدر سنگین است ....

بغضهایم را فرو میخورم ........

که گریه نشود.... که سبک نشوم...

میخواهم تمام نبودنت را درد بکشم ...

در هوایی که تو نیستی...

نفس نباید کشید ...

باید تمرین مردن کرد....
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ .....
ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪﻭ
ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ!
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ!
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﺩﯾﮕﺮ
ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﺮﻭﺩ !
ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺷﺒﯽ!
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ
ﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ
ﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ !
ﺁﺭﯼ
ﺩﺍﺭﻡ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻮﻡ !
ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ
ﮔﻠﺪﺍﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ...
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿﮕﺬﺭﻧﺪ
ﺍﻣﺎ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻧﻤﯿﮕﺬﺭﻡ !!
ﺍﯾـــﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﻫــــﻮﺍ ﺧﯿﻠـــﯽ ﻏﺒـــﺎﺭ ﺁﻟــــﻮﺩ ﺍﺳـــﺖ؛
ﮔـــﺮﮒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳـــﮓ ﻧﻤــﯽ ﺗـــﻮﺍﻥ ﺗﺸﺨﯿـــﺺ ﺩﺍﺩ !
ﻫﻨﮕـــﺎﻣـــﯽ ﮔـــﺮﮒ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــﺎﺳﯿـــﻢ؛
ﮐـــﻪ ﺩﺭﯾـــﺪﻩ ﺷـــﺪﻩ ﺍﯾــــﻢ...

[تصویر: 22849_989.jpg]

این روز ها همه درد دارند


درد عشق


درد پول


درد تنهایی


این روزها شاید ....


یادمان میرود


زندگی کنیم ...
صفحه ها: 1 2 3 4 5
لینک مرجع