تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: قبل از شروع قدم هشتم به چه نکاتی باید توجه داشت ؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
قدم هشتم/ قبل از شروع قدم هشتم به چه نکاتی باید توجه داشت؟

مهمترین مطلب این است که ما باید فکر کنیم قدم هشتم آخرین قدم است و انگار قرار نیست قدم نهمی و جبران خسارتی در کار باشد! در غیر این صورت به احتمال زیاد نمی توانیم لیست خود را درست تنظیم کنیم! چون ترس هایی که از نحوه جبران خسارت داریم و برخوردهایی که ممکن است پیش بیاید ما را زمین گیر خواهد کرد!

در قدم هشتم ما چند نوع لیست تنظیم خواهیم کرد: لیست خساراتی که مالی هستند و لیست خساراتی که عاطفی هستند و لیست سایر خساراتی که زده ایم مثل:خساراتی که جانی بوده اند.در ضمن خسارات جانی و بدنی عاطفی هم هستند.

قدم چهارم در این جا به ما کمک می کند بخصوص آن قسمت که میگوید در این ماجرا به چه کسانی صدمه زده ام. از این بخش کمک بگیرید وهر چه را که به یاد می آورید به این لیست اضافه کنید زیرا ممکن است شما به کسی خسارت زده باشید که از او رنجش ندارید و در لیست رنجشهای قدم چهارتان نباشد.پس باید نهایت سعی خود را برای نوشتن یک لیست درست و کامل انجام بدهید.
لینک مرجع