تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نمونه لیستی که خسارات مالی در ان نوشته میشود
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
نام فرد یا شرکت .... شرح ماجرا .... سال خسارت .... مبلغ تقریبی خسارت ....


پدرم .............پول قرض و دستی .......... دو سال پیش ..........دومیلیون تومان


به همین ترتیب تمام خسارتهایی را که از نظر مالی به دیگران زده ایم مثل لیست بالا می نویسیم من به طور نمونه به یک مورد اشاره کردم اما لیستی که من در قدم هشتم تهیه کردم خیلی بیشتر از اینها بود . هنوز هم گاهی به این لیست چیزهایی که از گذشته یادم می افتد اضافه می شود و در واقع این لیست خسارتهای مالی گذشته هنوز هم باز است ...
لینک مرجع