تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نمونه لیستی که خسارت عاطفی در ان نوشته می شود
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
نام فرد یا موسسه ................... شرح خسارت عاطفی وارد شده

همسر و خانواده ام ..............به خاطر اعتیادم از لحاظ روحی و روانی ازرده هستند

دوستان و اشنایان ..................به دلیل اعتیاد و رفتارهای بدم از من رنجش دارند

همسایگان و مردم محل ................به خاطر مصرف مواد و دعوا و درگیری و ایجاد رعب و وحشت در محل از من رنجیده اند


خسارات عاطفی خیلی گسترده و بی شمارند! شاید سالها بگذرد تا ما بفهمیم چه خسارات عاطفی مهلکی به واسطه اعتیادمان به دیگران زده ایم. ما فعلا سعی می کنیم در درجه اول تا انجا که امکان دارد اینها را شناسایی کنیم و یادداشت کنیم .
در این قدم هر چه بیشتر فروتنی و صداقت داشته باشیم و در مورد خود و دیگران به قضاوت ننشینیم تا از نوشتن صرف نظر کنیم بهتر است .
یادمان باشد در این قدم مثل قدم چهارم فقط یاداوری و یادداشت است .

موفق باشید
لینک مرجع