تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال نهم قدم هفتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
۹- چکونه میتوانم دردوران بهبودی باذلسوزی از خود مراقبت کرده و از خداوند درخواست کنم که میل به تلاش را درمن ایجاد کند ؟
باپذیرش خودم وشرایط کنونی خودم ٬ دوست داشتن خود وبا توجه به اینکه درقدمهای گذشته توانستم علت اشتباهاتم را دریابم و سهم ونقشم را پذیرفتم و سعی کردم که امروزانسانی مسئول باشم و نقش قربانی بازی نکنم دریافتم که منهم مشکلاتی داشتم که دراثر سالیان دراز به شکلی توانسته اند خودشان را شخصیت من معرفی کنند وفهمیدم که من درمقابل بیماری ونادانی خودم مسئول نبودم ولی امروز مسئول بهبودی وسلامتی خود هستم .
لینک مرجع