تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال چهاردهم قدم هفتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال چهارده ـ چه صفتهای مثبتی را می توانم درخودم پرورش دهم ؟ یابارفتارهای حذف شدنی جایگزین کنم ؟
یکی از بهترین صفتهای که من میتوانم درخودم تقویت کنم قرارگرفتن درجایگاه خودم میباشد به این ترتیب میتوانم تمام نقائصم را آرام ٬ آرام به تعادل در آورم . هربار که احساس میکنم که دوباره دارم به رفتارهای گدشته برمیگردم صادقانه بادوستان بهبودی مشارکتشون کنم زیرا که اعتراف صادقانه درصندوق بسته تفکرات ذهنی مارا میگیرد وباعث جلوگیری از خطا میشود و همیشه وهمواره باحذف افکار مسموم ومنفی مثبت هارا جایگزین کنم .
لینک مرجع