تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال شانزدهم قدم هفتم االانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال شانزده ـ آیادرزندگی من ترس از بین رفته ای وجود دارد ؟ کذام یکی ؟
ترس درجات گوناگوني دارد. مشخص کردن ميزان آن ، مي تواند به کاهش ترس کمک کند. مي توان از درجه بندي عددي استفاده کرد و به ترس نمره‌اي بين يک تا ده داد. بین ترس واقعی و اضطراب تفاوت قائل شد و باکارکردن روی این ترسها اونها را کمرنگ کرد به نظر من ترسهای ما بکلی محو نمیشوند بلکه کمرنگ میشوند برای من همیشه ترس از ترس بزرگترین مشکل راایجاد میکرد ولی باکمک برنامه توانستم خیلی این ترس را درخودم کمرنگ کنم .
لینک مرجع