تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: قدم هفتم سوال هفدهم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال هفده - چه رفتارهای یاصفتهای منفی کاهش پیداکرده اند یاحذف شده اند ؟
لینک مرجع